From: Turid Heidi Dammann <heidi@villmarken.no>
To: oslo.tingrett.eksp@domstol.no, 
	kristian.jahr@domstol.no, 
	kvd@hulaas.no
Date: Tue, 18 Aug 2015 07:53:26 +0200
Subject: 14-103486TVI-OTIR/07 Hjelp til å sette opp en anke

Til
Kristian Jahr.

Jeg mottok torsdag ettermiddag på mail at retten har etterkommet
saksøkers begjæring om avskjæring av mine bevis.
Da jeg snakket med retten på telefon fredag ettermiddag, hadde jeg ennå
ikke kunnet lese denne mailen.

Bevisene er viktige for å få en rettferdig og forsvarlig opplysning av
saken.

Hensynet til at saksøker kan ha innrettet seg ut fra den foreliggende
avskjæring, svekkes ved at saksøker utvilsomt har begjært avskjæringen
på uriktig grunnlag.e
Saksøker har anført at det ikke skulle fremgå hva bevisene skulle
bevise. Dette er ikke riktig, og saksøker som profesjonell advokat må
bære risikoen for å fremsette begjæringen på et slikt uriktig grunnlag.
Det vil da være påregnelig at det ville måtte komme innsigelser, og med
den korte tiden til hovedforhandling var det da også påregnelig at denne
situasjonen kunne oppstå.
Subsidiært bør hensynet til at saksøker skulle ha innrettet seg heller
møtes ved at saksøker gis anledning til å begjære en utsettelse.
Jeg vil i så fall ikke motsette meg dette.

Retten har vedtatt deling av saken. Imidlertid later det til at retten
oversett at selv om påstandsgrunnlagene er relevante for
erstatningskravene som er i del to, så kan det også være relevant for
hevingskravet og prisavslagskravet.
Kontraktsbrudd er felles vilkår for alle krav jeg gjør gjeldende.

Retten har, for en rekke av de avskårne bevisers vedkommende, åpenbart
misforstått hva bevisene skal bevise.
Dette burde ikke være nødvendig, da det fremgår tydelig av sammenhengen
i mine prosesskriv.
Jeg nevner særskilt at bilagene 4, 12 og 24 både hver for seg, men
særlig sett i sammenheng, underbygger hva saksøkers oppdrag gikk ut på.

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det later til at bilagene 23 og
24 til mitt prosesskrift av 7.7.2015 er blitt forbyttet i rettens
saksmappe.
Det fremgår av teksten i mitt prosesskrift at bilag 23 er "E-post fra
Eva Gilde", mens bilag 24 er e-post fra Østberg av 3.12.2012 kl 22:42 m.
flere.

Bilag 12 var et hjelpedokument som riktignok helt klart ikke var et
bevis i den opprinnelige saken, men det er åpenbart at det er et bevis i
DENNE saken.
I denne saken er det et dokument som ble gitt Østberg og det er vårt
påstandsgrunnlag om dette. Det rettslige grunnlaget er tvisteloven § 26-1.
En tolkning av avtalen mellom partene må ta utgangspunkt i de dokumenter
som foreligger fra den aktuelle tidsperiode og andre omstendigheter
rundt avtaleinngåelsen.
Da kan ikke disse dokumentene avskjæres.

Saksøker hadde god hjelp i dette hjelpedokumentet, slik at han visste
hvilke krav han skulle reise, hvilke påstandsgrunnlag som var relevante osv.

Bilag 4 er et utdrag fra vedlegg til e-post opprinnelig sendt til adv.
Granli, videresendt til Østberg 9.10.2012.
I bilaget understrekes viktigheten av å innhente nødvendig informasjon i
god tid.
Retten undret seg under hovedforhandlingen på om bilag 4 hadde
bevisstyrke, og minnet om muligheten for at saksøker og jeg kunne ha
blitt enige om noe annet etterpå.
Men da taler det i motsatt retning at Østberg i den første e-post i
bilag 24 (3.12.2012 kl 22:42) beklager at provokasjonene måtte utsettes.
Uansett må bevisene sees i sammenheng.

Jeg har jobbet med denne saken i hele sommer fra jeg stod opp til jeg la
meg. Jeg har ikke hatt ferie eller hviledager.
Retten er klar over mine handikapp og at jeg er avhengig av hjelp for å
tolke dokumenter.

Dette blir en form for bondefangeri ved at Danielsen venter i en måned
med å avskjære bevis han har mottatt og jeg får ingen mulig frist til å
imøtegå dette.
Jeg ble forsikret av selskapet Hulaas om at saksøkers advokat ville
motta min epost om prosesskrivet av 7.7.2015 i ferien.
Å komme med dette så kort tid opp under hovedforhandlingene forhindrer
en forsvarlig rettergang av saken.

Jeg ønsker å anke denne avgjørelsen, men som retten er inneforstått med,
trenger jeg hjelp til å skrive en slik anke.

Med vennlig hilsen

Turid Heidi Dammann