Advokatklienters forbrukerorganisasjon er under etablering

Aldri hadde jeg vel trodd at jeg skulle være med å starte en organisasjon som skal ivareta advokatklienters interesser. Men heller aldri hadde jeg trodd at man kunne oppleve å bli så rettsløs i møte med egen advokat. At nettopp advokatene som du betaler i dyre dommer for å skulle hjelpe deg, gir deg en masse ekstra og uforutsette problemer.

Kanskje var jeg naiv da jeg engasjerte advokat de første gangene. Jeg trodde de ville ivareta mine interesser. Det var jo det jeg betalte dem for.

Jeg har hatt to saker som har gått paralelt siden 2010. Den ene saken som jeg kaller hussaken, var mot Protector forsikring. Der hadde jeg en dyktig advokat da saken gikk for tingretten, men dessverre ble advokaten syk på slutten og kunne ikke være med og anke saken til lagmannsretten. For å gjøre den historien kort, endte jeg opp med å måtte være selvprosederende, med alle de utfordringene en møter i et rettsystem som slett ikke er lagt opp til fordel for en som ikke lenger har økonomi til advokat. Læringskurven var utrolig bratt, men ved hjelp av gode venner og juristbekjente oppnådde jeg et resultat som bladet Kapital beskrev i artikkelen “Knock-out som selvprosederende“.

Leirsaken har hatt mange flere utfordringer. Ikke fordi saken på noen som helst måte var mer komplisert enn saken mot Protector forsikring, men fordi jeg har hatt en rekke advokater som i stedet for å hjelpe meg og min sak, har gitt meg en rekke nye problemer og utfordringer.

Jeg engasjerte advokat i leirsaken høsten 2009. I januar 2010 ble jeg overtalt av min advokat om at min motpart burde få advokat i samme advokatfirma. Det ville da bli billigere og enklere å ha møter. Jeg viste lite dengang. Men senere fortalte en venn av meg at hvis det ble rettssak så kunne ikke begge advokatene stille i samme sak. Da jeg tok det opp med min advokat sa han at det var ikke sikkert at han kunne stille for meg da min motpart hadde mer penger. Jeg fikk så ny advokat.  Hun fortalte etter første møte at hun hadde hatt flere telefonsamtaler med min motpart som hadde kontaktet henne. Jeg likte ikke at hun hadde samtaler med min motpart og tidligere ektemann uten at jeg var tilstede og at de sammen begynte å legge opp et løp slik min motpart ønsket. Jeg ble så kontaktet av lederen for advokatfirmaet, adv. Heidi Bache-Wiig, som spurte om jeg hadde noe imot at hun tok over i stedet for adv. Torgersen. Jeg godtok det og hadde møte med adv. Bache-Wiig.

Det var min tidligere partner og ektemann som hadde stevnet meg for retten med krav om en fiktiv utløsningssum og et fiktivt tilgodehavende i selskapet, som han hadde satt til seg selv. Adv. HBW ba retten om en utsettelse på tilsvarsfristen, og fikk ti dager ekstra, men likevel oversatt hun fristen med fem dager.

Først ca en måned sener kontaktet adv. HBW meg og beklaget så mye at hun hadde dessverre oversittet fristen slik at jeg hadde fått en fraværsdom, hvor jeg var dømt til å betale alt det som min eksmann hadde krevet, kr. 870.000,-..

I mellomtiden hadde adv. Bache Wiig begjært oppfriskning for fristoversittelsen, men hun hadde fått avslag.

Det viste seg da at hun heller ikke hadde hatt med i begjæringen alle de feilene ved fraværsdommen som kunne gitt grunn til oppfriskning. Dette var feil som som jeg og mine hjelpere visste om og kunne ha fortalt henne om. Hun ba meg da ta en ny advokat for å anke over dette avslaget. Dette medførte at  saken gikk tre runder i lagmannsrett og Høyesterett før oppfriskning ble gitt og fraværsdommen ble opphevet.

I dag vet jeg at en slik fristoversittelse var helt unødvendig. Alt adv. Bache Wiig hadde behøvd å gjøre, var å skrive at jeg ikke var enig i kravet fra min motpart, og at jeg forøvrig forberedte et motsøksmål. Så kunne alle detaljer kommet i senere prosesskriv.

Hadde dommere og advokater kunnet jussen bedre, skulle ikke retten ha skrevet noen fraværsdom selv om fristen var oversittet. Når retten likevel gjorde dette, skulle det ikke tatt et helt år å få en uriktig avgjørelse opphevet.

Den lange tiden medførte i sin tur at da saken endelig igjen stod for tingretten, var fristen for å melde fra til forsikringsselskapet oversittet. Dermed tapte jeg forsikringsdekning for advokatsalær.

En annen konsekvens av denne lange tiden, var at min nye advokat, adv. Granli, i mellomtiden dessverre hadde sluttet å jobbe som advokat og tatt en stilling på Universitetet. Dermed måtte jeg søke ny advokat enda en gang.

Jeg engasjerte adv. Bjørn I. C. Østberg, noe som medførte slike problemer at jeg etterhvert begynte å lage denne bloggen.

Gjennom de erfaringene jeg har gjort og alle de jeg har kommet i kontakt med, som har tilsvarende erfaringer, ser jeg nødvendigheten av at vi som er kjøpere av advokattjenester er nødt til å ha en organisasjon i ryggen.

 

Å mistet et fedreland

Jeg ble pålagt å bruke advokat selv om jeg kunnet gjort en bedre jobb som selvprossederende hvis jeg hadde fått ro til å forberede saken selv, enn en advokat som ikke hadde mulighet til å rekke å sette seg inn i den korte tiden som gjenstod. Og jeg kunne gjøre en betydelig bedre jobb enn advokat Østberg som hadde saksøkt meg, gjorde for meg i 2013.

Det var fire dager før julaften da jeg ble pålagt å engasjere advokat. Det var en forferdelig situasjon. Jeg hadde ikke pengene som trengtes. Adv. Østberg som hadde saksøkt meg hadde tatt pant i huset mitt så jeg fikk ikke lån. Klarte jeg ikke å skaffe en advokat innen fristen retten hadde satt ville jeg få fraværsdom.

Norsk rettssystem tar ikke hensyn. Klarer du ikke å innfri deres krav er det no mercy. Jeg hadde i en årrekke belastet gode venner for å klare både å redde hjemmet mitt og Villmarksleiren. Jeg hadde klart den krevende oppgaven det var å prosedere 4 dager i lagmannsretten mot Protector forsikring.
Jeg vet nok til å avsløre når dommer og advokater ikke følger lovverket. Men hva hjelper det. De har så mye makt. De har all makt.

Adv. Østberg skulle hjelpe meg å redde Villmarksleiren, men ga i stedet nådestøtet til at jeg måtte legge ned Villmarksleiren i 2014. Ikke bare mishandlet han saken min, men han stevnet meg for å få betalt for 231 timer a kr.2.000,- i tillegg til betalingen for 75 timer som han hadde fått på forskudd.
Adv. Østberg engasjerte en annen advokat til å føre saken for seg. Jeg var selvprossederende i tingretten. Det klarte jeg fint. Inntil de nektet meg å føre alle bevisene mine en virkedag før rettssaken og etter at rettssaken hadde begynt.

Selv om det de gjorde var brudd på Grunnloven §95 og også EMK artikkel 6 så hjalp det ikke alt hva jeg prøvde for å få lov til å føre mine avgjørende bevis. Det var en skremmende og uvirkelig opplevelse. Det var som jeg mistet mitt fedreland.

Og nå krevde de altså at jeg skulle engasjere advokat selv om det vel var adv. Østberg som burde vært pålagt å få en annen prosessfullmektig, ettersom hans advokat både før tingrettsbehandlingen og inntil nå har brukt en rekke simple triks for å villede retten.

Dette vil jeg komme nærmere inn på etter hvert.

Nå er jeg klokere, men tristere

Det snør det snør.

For 8 år siden på denne tiden laget jeg en igloo. Det var et prøveprosjekt for Villmarksleiren. En idé jeg hadde, som jeg ønsket å innføre til vinteraktiviteter for kunder som ønsket å overnatte vinterstid. Igloer krever helt spesielle snøforhold, hvor en skjærer ut snøklosser til å bygge igloveggene med. Men nå hadde jeg fått høre om en type bokser, hvor en kunne presse de fleste typer snø nedi, og selv lage klossene. På snørike vintre ville gruppene kunne samarbeide om lage hver sin igloo, som de så kunne tilbringe tid og overnatte i.

Så lite jeg dessverre visste om hva de neste årene skulle bringe. Hadde jeg visst det, ville jeg ikke ha kjempet for å redde Villmarksleiren. Jeg ville gitt fra meg livsverket mitt der og da. Men jeg viste ikke at en ikke kunne stole på advokater og domstoler. Jeg hadde tillit til at vi hadde et rettssystem som fungerte for alle. Jeg trodde at advokater var opptatt av å fremme rett og hindre urett. Jeg trodde at dommerne fulgte lovverket.

Etter sjokkerende og skremmende opplevelser er jeg klokere, men tristere.

Deilig igloo-seng

Jeg ble mer og mer fortvilet da jeg satt ved siden av adv. Østberg under det som skulle være hans prosedyre

Ikke bare hadde adv. Bjørn I. C. Østberg glemt hva vitnene skulle vitne om, i tillegg hadde han “glemt” mitt krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Det var heller ikke sant at jeg hadde forklart at jeg ikke husket å ha underskrevet selvangivelser. Jeg var jo bare ikke i stand til å lese dem på grunn av min alvorlige dysleksi og angstproblemer, slik at jeg stolte på min ektemann.

Hva skal en profesjonell advokat kunne prestere? Hva er profesjonsansvar?

I prosedyren skal adv. Østberg gjøre rede for det rettslige grunnlaget for mine krav, samt trekke konklusjoner av bevisførselen.

Lytt til opptaket og les i utskriften av hans prosedyre. Jo lenger ut i opptaket jo verre blir det. Til slutt må han ha betydelig hjelp fra dommeren for å få lagt ned en påstand.

0:00

Østberg: Villmarksleiren har eh altså i denne saken (…støy…) under, eh, hovedforhandlingen, eh, en helt annen dimensjon enn bare den økonomiske dimensjonen, og en helt annen dimensjon, eh, enn bare, eh, beregning av en utløsningssum,

0:20

alternativt, eeh, en underbalanse. Ehm, den har en annen dimensjon enn, eeh, to parter som har gått fra hverandre eeh, ehm, og som har, ehm et ekteskap som, eh, enten har hatt en, eeh, gjennomføring av eh et fullstendig ektefelleskifte eller ikke, eeh, og, eh, en del uavklarte spørsmål i forhold til hvordan dette eventuelt har skjedd.

0:52

Eh, og, ææ, hvor mye, ehm, baserer seg på, eh, partsforklaringene, eeh, men hvor det også ligger et helt annet bakteppe, eh, eh, en part som har store utfordringer, eh, og som har, æh, diverse diagnoser, som, som vi har dokumentert, som vi kommer nærmere tilbake til.

1:17

Slik, eh, denne siden ser det, så har begge parter, æh, forskjellige subjektive oppfatninger, og har anført sin fortelling og historie. Eh, mye blir således, slik vi ser det et spørsmål om troverdighet.

1:38

Eh, Saksøker har brukt mye av sin vitneførsel eh, og sine vitner på å, eh, stille spørsmålstegn ved, eh, hvor troverdig eh, eh, han eh, var å anta. Eeh, og har for så vidt fått gode og fine skussmål, eh, i forhold til dette. Eh, men så er, eeh, så er da spørsmålet eh, … eh,

2:13

Hva selger, altså, det fysiske, altså beliggenhetene, leirnivået, konseptet, og så videre, er deler som eh jeg også skal komme inn på. I forbindelse med, med, med spørsmålene.

2:31

Ehm, når det gjelder eeh, når det gjelder R.D., så, eeh, så anføres det med bred penn at, at han er troverdig, at han aldri ville ta ææh fra noen, ehm, samtidig, så, ehm, samtidig så er det hrm, helt oppagt, hvertfall slik denne siden ser det, en klar innrømmelse æh

2:58

i forhold til æh en del punkter som æh æh man kan stille spørsmålstegn ved eh, eh både troverdighet æh, og om denne er selektiv

3:10

i forhold til hva man selv ønsker. Vi hørte eh et vitne som forklarte seg eh nettopp om dette atte, atte når det dreide seg, og det var vel, æh

3:22

Jens Amundsen, blant annet at æh når det var noe æh noe ææh RD trodde på, æh så var det riktig. Og det kom særlig

3:37

frem i forbindelse med spørsmål rundt nettopp denne jordgammen, eh som man for så vidt har innrømmet at er en ulovlighet, og at man allikevel har gjort det. Æhm han har ikke hatt noen skrupler med å levere kvitteringer ææh inn i et regnskap som ikke har noen ting med regnskap å gjøre. Ææh, man anfører jo fra motpartens side at det har for så vidt ingenting æh å si at man æh, eh snyter på skatten i forhold til æh delningsgrunnlaget og slike ting.

4:12

For så vidt ikke noe å si om man tar fra den ene til den andre så lenge man har felleseie, men så er spørsmålet og hva er egentlig realiteten eh og det skal jeg komme tilbake til.

4:23

Eh hm vi har dokumentert i løpet av saken når det gjelder dette med utgiftsføring av, av utgifter som da er uvedkommen i Villmarksleirens regnskap, og har vi vært innom utdraget på side 81 og 82 og videre side 100 til side 117 og en rekke bilag som eh både Dammann, R.D. selv, for så vidt innrømmer at eh egentlig ikke hadde noe med regnskapet å gjøre. Eeh.

5:00

Hensikten ned dette det var å få et bedre resultat slik at man kunne få mer penger ut. Eh. så eh den eneste man man da har snytt er i så tilfelle staten og skatten.

5:15

Æh. Vi har også dokumentert eh og R.D. har også besvart på dette, at han eh, leide en bankboks.

Jervell: Postboks.

Østberg: Postboks unnskyld, leide en postboks, eh, la det rettes i…

5:32

Dommer: (i munnen på Østberg, sier noe med ”bankboks”)

Ø: (fortsetter): … disposisjonen.

5:35

Ø: Ææh det var ikke meningen, eh skrivefeil. Leide da en-en postboks, nettopp av den hensikten at han skulle kunne skjule ting for sin ektefelle.

5:45

Eh eh …

5:50

Eh, vi fikk også utførlig beskrivelse både fra ææh, både fra æh, R.D., i hans partsforklaring og utspørring, og også fra Jens Amundsen at, at det da var brukt midler både til denne jordgammen som ææh man påpeker fra denne siden at man har, eh, rettet en rekke provokasjoner i forhold til, og bedt om opplysninger til, uten at man har fått det.

6:19

Eh, og denne siden tenker i hvert fall at … hvis man synes det er greit å på en måte bryte regler og prinsipper på en rekke områder i samfunnet, så er det ikke usannsynlig at man også æh har den vilje og evnen på andre felter.

6:46

Når det gjelder Turid Heidi Dammann, så har denne siden brukt en god del tid på dokumentasjon av hennes helsemessige situasjon. Eh, der i blant hadde vi vitnet Øie som forklarte seg grundig om, om, ææh Adhd-pasienter på et generelt grunnlag. Ææh, vi har æhm, i dag hørt Gulbrandsen som æh forteller æh, om at på toppen av æh, den Adhd-, eh, diagnosen som, som æh, Øie forså vidt basert på kun ti minutters kontakt æh og noen korte samtaler med Heidi eh, kunne si at er, eeeh av den mer alvorlige, eeh, graden, ehm, så kunne han også fortelle at, at hun har diagn, er diagnostisert og bekreftet diagnosen både post-traumatisk stress-syndrom og store angstlidelser.

7:51

Eh. Alle disse tre hver for seg gir utslag i form av at eh, særlig arbeidsminnet, altså korttidsminnet, evnen til å motta beskjeder, evnen til å forstå ting, evnen til å se sammenhenger

8:06

altså det kognitive, eh, vil, eh kunne være og mest sannsynlig har vært hos Heidi Dammann, eh, meget forstyrret i eh, pressituasjoner og angstsituasjoner.

8:21

Slik vi har hørt Heidi sin forklaring selv så har denne perioden, eh, vært meget stressende.

8:30

Den stressende perioden har, slik hun har forklarte seg, for det første vært tidlig i ekteskapet, i oppstartingsfasen og for så vidt i mange år før oppstartingsfasen av, av leiren, så har denne situasjonen vært noe som har hengt ved henne.

8:48

Hun har selv forklart seg at hun kan ikke huske at hun har skrevet under verken selvangivelser eller ligningspapirer

8:57

– eller selskapspapirer, unnskyld – regnskapspapirer, eh, og eh, for henne så fremstår veldig, veldig mye av tallene og disse tingene som et vilt kaos.

9:12

Vi mener at det er opplagt at RD har vært klar over Heidi sin problematikk. Han har levd sammen med henne i 25 år, og basert på bare det vi har sett i retten, æh, så anser jeg det som usannsynlig at ikke han har kjent til hennes problematikk både i forhold til det som går på tallforståelse og ikke minst angstproblematikk i forhold til både dokumenter, det administrative, og de sidene der.

9:58

Æh i dokumentutdraget både på side 291 … har vi, æh, dokumentert en journal som viser at hun i forbindelse med panikkanfall kan få blodtrykk som er så høyt at det kan anses som meget, meget alvorlig.

10:21

Eh, videre på side 322 så dokumenterte vi, eh, hm, eh, at hun har denne ADHD diagnosen, eh, hun har, eh og det bet jeg meg merke til at adminsitrator spurte, eh, Øie om, i forhold til dette med medisinering så har hun gått på medisinering, men som det fremkommer av, hun har vært medisinert på Ritalin

10:51

eh, så hun har forsøkt sånn sett å gjøre noe med situasjonen, eh, også ved å følge opp dette, men som det fremgår av 322, eh, så har hun for så vidt hatt god effekt av dette, men at det har ikke vært nok æh, i forhold til hennes situasjon. Og derfor har hun da blitt tilleggs-, tilleggsutredet.

11:19

Eh, Videre også på 377… så har vi vært i gjennom, eh, denne legeattesten, eeh, fra Arne Enge som beskriver, som er da fastlege, eeh, som, eh, beskriver at hun også, eeh, i tillegg til, eh, eh, ADHD, eh, har slitt med dysleksi, eeh, og hun har også da, eh, eh store problemer i forhold til tall og, og regnskapsforståelse, for så vidt.

12:00

Dette mener vi, og det skal jeg komme tilbake til, får en betydning i forhold til det som skjer i det segmentet hvor partene diskuterer hva man skal gjøre videre med leiren.

12: 17

Dette får betydning i forhold til hva man kan legge i ensidige forslag fra en sterk part til en svakere part, i forhold til hva man kan legge til grunn at motparten har forstått eller kunne ha forstått. Også tatt i betraktning av det referansebakgrunn som RD må ha hatt i forhold til Tuid Heidi Dammanns situasjon. En annen ting som også må, retten må legge vekt på og tenke på, er bakgrunnen hvorfor leiren opprinnelig ble startet,

12:54

nemlig at dette skulle være noe som skulle hjelpe THD ut av den uføresituasjon hvilket betyr at dette, når dette kom på spissen, var noe som var ekstremt viktig og som kunne skape en ekstremt stor angstsituasjon, stressituasjon for Turid Heidi Dammann noe det anføres fra denne siden at RD må ha vist om og hatt god kunnskap om basert på 25 års ekteskap med henne.

13:30

Ø: Da går jeg videre til sakens, altså hovedsaken, altså hva gjelder egentlig saken.

13:43

Det er fra RD nedlagt en påstand om en utløsningssum. Og fra denne siden så er det kommet en påstand, en motpåstand, i hovedsaken, eh, om at istedenfor en utløsningssum så må det innbetales en underbalanse.

14:06

Ø: Utgangspunktet for kravet om utløsning er da R.D. sin oppsigelse av sitt deltakerforhold og krav om utløsning av selskapet jf selskapslovens paragraf 2-32 første ledd.

14:27

Det saksøker glemmer i forbindelse med når de beregner kravet sitt er at partene for det første avtalte ett års utsettelse i forhold til hva som skulle skje.

14:44

Ø: Dessuten så foreligger det en seksmåneders varslingsplikt etter §2-32, første ledd.

Dommer: Det var 2-32? Hva?

15:02

Ø: Ja.(Stillhet, lyd av papierer som blir bladd)

15:12

Hm eh, ehm, skal vi se…la meg, gi meg to…

15:21

Dommer: Eh, i faktisk utdrag?

15:24

Ø: Eh, nå, nå er jeg inne i loven, æh skal vi se (pause)

15:40

Ø: Nei, unnskyld, 2-31.

15:44

Dommer: 2-31? i loven? Er det det du sier? §2-31?

15:54

Ø: Øh, øh,æh, nei, nå, eh, nei… La meg, bare vent… Nei. 2-32! æh, unnskyld, første ledd.

16:00

“Den enkelte deltaker kan med seks måneders skriftlig varsel si opp sitt deltakerfohold og kreve seg utløst av selskapet.” Eh, 2-32 første ledd, første punktum.

16:12

Ø: Æh, annet punktum. Utløsningssummen fastsettes til den andelen – til det andelen er verd ved oppsigelsesfristens utløp.

16:21

Ø: Slik denne siden i hvert fall har notert seg, så har man ikke anført at det foreligger noen grunner som skulle si at man skal fravike lovens hovedregel i forhold til det man da har seks måneders skriftlig varsel til å si opp sitt eget deltakerforhold. Hvilket betyr det at når det da er krav om utløs-utløsning blir fremsatt den eh fjortende i syvende 2010 jf utdraget side 347, så skulle det da i utgangspunktet eh, oppsigelses- eller varseltiden da løpe i seks måneder fra denne dato. I forhold til når da utløsningen eventuelt skulle skje eller beregningen, altså utløsningssummen fastsettelsesdato, æh etter annet punktum første ledd. I 2-32 og så vil man fra denne siden også anføre at man da i tillegg etter og før denne fristen løp ut ble enig om at Turid Heidi Dammann skulle få ytterligere ett år til å områ seg i forhold til hva hun skulle gjøre.

17:36

Ø: Det vil i så tilfelle i utgangspunktet si at oppsigelsestidspunktet da vil være 14 i første 2012 for det tilfelle, eller for begge tilfellene, både for det tilfelle at retten skulle komme til at det er snakk om at det er en utløsningssum også for det tilfelle at at retten skulle komme til at eh Heidi påstand om at det er en underbalanse som skal innbetales, da er det denne datoen som blir den riktige datoen både i forhold til et forfallstidspunkt og for så vidt også i forhold til verdiberegningen.

18:20

Ø: (Stillhet)

18:27

Ø: Når det gjelder utløsningsummens verdi så skal denne fastsettes til den an-, til det andelen er verd ved oppsigelses…fristens utløp.

18:37

Som vi har vært inne på, følger det da av § 2-32 første ledd annet punktum.

18:46

Ø: Eh, I utdraget på side 378 så har vi fremlagt eh,… akkulum…Eh, altså – eh, eh, eeh… … Akkumulert…

19:09

Dommer: 378?

Ø: Ja, 378, der….

Dommer: Er den dokumentert?

19:12

Ø: Den er ikke dokumentert. Eh, men jeg, jeg, jeg viser i hvert fall til at der foreligger det i hvert fall, der ligger det i hvert fall en akkumulert hovedbok. Eeh, eh på 464. Men det mener jeg vi har dokumentert…, det skal jeg bare dobbeltsjekke… Nei, muligens ikke. Eh… siden jeg ikke har markert der. Men der er det i hvert fall regnskap, balanse og resultat…

19:36

Dommer: Men, du har ikke dokumentert noe der heller.

Ø: Nei. Eh…

19:40

Dommer: Det var det jeg prøvde å finne ut av, da. Om det var dokumentert noe regnskap eller, men det har du heller ikke gjort. Annet enn disse skjemaene og…. Og sånne i forbindelse med ligningen, da.

19:50

Ø: Ja. Ja. Der ligger i hvert fall regnskap, balanse og resultat frem til kravet om utløsning ble fremsatt i 2010. Og på 466 så ligger det en nærings, en næringsoppgave beregnet fra, i 2010 fra første i første. Æh

20:01

Dommer: Anser du dette som dokumentert, eller hva skal jeg gjøre med det?

Ø: Æh, det får, eh, He! Det får eh. Det får administrator ta stilling til. Ehm, ehm, det har vært et vanvittig tidspress i, i saken, og som min kollega var inne på, så hadde vi dårlig tid, eh, både på innledningen og for så vidt un, under veis, men eh.

D: Ja, ja.

20:30

Ø: Men dokumentene ligger der hvis æh, æh, hvis retten av eget initiativ ønsker å undersøke dem.

D: Kan du, da må du si noe om det i en replikk, da.

20:43

Ø: Ja. Eeh,… denne siden… mener at, at, for så vidt saksøkersiden, ææh, vel har dokumentert at, ææh, det var så å si ingen omsetning verken i 2009 eller i 2010. Og i alle fall ikke i eh 2011 / 2012. Eh, dette får betydning i forhold til en eventuell goodwill-beregning.

21:21

Ø: Eh, de forsøkene som har vært gjort, vi har hørt fra vitneforklaringene til Turid Heidi Dammann og eh, også, eh, blant annet eh, Therese Graff om æh, eh, hvilke eh, utfordringer og problemer man hadde, æh, i denne perioden hvor man da forsøkte eh, å, æh, finne en partner, forsøkte å finne ut av regnskaper, forsøkte å få informasjon, noe som var helt essensielt for i det hele tatt å kunne gjøre en vurdering av hva man eventuelt hadde å forholde seg til når R.D. fremsatte et tall på 600.000, et tall på 1,2 millioner, et tall på 300.000, et tall på 250.000.

22:12

Ø: Eh, disse tallene var helt umulig, eh, for Heidi å forholde seg til, tatt i betraktning av at hun fikk ikke den informasjonen eller hjelp til den informasjonen som hun hadde behov for og trengte.

22:26

Ø: Så hører vi at saksøker sier det at, eh, man har tilgang til dette etter, æh ekteskapsloven paragraf 39, ææh, dessuten så ga vi (sic) æh en fullmakt æh for en tidsbegrenset periode. Eh THD hadde rett og slett ikke de ressursene, og det anfører vi, som hun trengte for å gå i gjennom æh for å få en forståelse av dette.

22:57

Ø: Dette var påregnelig for RD, dette var n-noe R.D. visste til, dette var noe RD burde ha tatt hensyn til i den prosessen som var.

23:08.

Ø: (Stillhet)

23:14

Ø: Korrekt som min, æh, kollega har vært inne på, så, ææh, følger regel om verdiberegning av, eh, selskapslovens § 2 æh 33, eh, eh, og annet punktum der, eh, slår fast at det ver… i første ledd at ved verdiberegning så skal det tas hensyn til om selskapet fortsetter driften.

23:47

Ø: Saksøker har vært inne på at her er det et on-going concern. Æh, begge parter har forklart seg om at man, man mer eller mindre hadde, æh, hadde stanset driften, æh man hadde en, en situasjon hvor man prøvde å finne ut av hva man skulle gjøre videre. RD, han hadde gitt uttrykk for at han ikke ønsket å drive videre, i alle fall ikke sammen med Turid Heidi Dammann, selv om de sammen hadde forsøkt og vært enige om at de skulle fortsette å drive etter selve skilsmissen, noe de da også gjorde i 2006, 2007, delvis inn i 2008, før ting stanset mer eller mindre helt opp.

24:34

Ø: Denne siden anfører således at de få arrangementene som æh Heidi æh med noen hjelpere har hatt siden ikke er nok, til at man kan si at selskapet er et on-going concern.

24:56

Ø: Vi har også hørt fra vitnet Flesland, at eh denne leiekontrakten som i utgangspunktet da løper til 2017 æh ikke vil bli forlenget, æh og at man dermed maksimalt har mulighet til å kunne drive denne leiren videre til 2022. Dette må sees i sammenheng med det investeringsbehovet som det vil være for å kunne faktisk ha videre drift eller et on-going concern.

25:30

Ø: Æh, og kostnadene sett i sammenheng med da driftsperioden som er igjen, gjør at denne siden har den klare oppfatningen at men ikke kan anse selskapet som et on-going concern.

25:45

På toppen av det som så må retten også æh bite merke til, og som det har vært dokumentert i, i hovedforhandling både ved RD sin egen partsforklaring, eh ved Turid Heidi Dammann sin partsforklaring at selskapets firmakonto, altså selskapets kontoer, ble tømt slik at dette i realiteten umuliggjorde fortsatt videre drift. Dermed også umuliggjorde at selskapet kunne være et on-going concern.

26:18

Det Turid Heidi Dammann har klart å dekke er de faste kostnadene for så vidt, men ikke noe særlig ut over det.

26:26

Ø: (blar)

26:48

Ø: Vi har også æh, vi har også sett en del illustrasjonsbilder av leiren, ææh, disse var både æh sendt inn med, æh, sammen med æh, vårt sluttinnlegg eller siste prosesskiv, også ble det også dokumentert under THD sin partsforklaring, eh, og som vi så æh av disse, og som vi også har hørt av en rekke vitner, æh, deriblant, æh, deriblant, eeh, eeh…

27:30

vårt, vårt vitne, eh, ja nå står det helt stille, altså så kunne jeg ikke, mot slutten. Æh, vårt første vitne i dag æh…

Heidi visker til Østberg: Strauman.

J: Strauman

D: Strauman

27:46

Ø: Strauman, ja, så, eeh, så er, kan det ikke være noe tvil om at når det gjelder de fysiske æh verdiene i leiren, så er de i beste fall marginale. Dette fortalte æh også eh Flesland seg om, Terron har også æh kommet med sine vurderinger av dette. Og han har vært i æh leiren både rett etter utløsningstidspunktet og for så vidt også fremover mot 2012. Eh, eh, og, eh, vi har også hørt fra Therese Graff, i hennes æh forklaring om hvor små verdier som egentlig er igjen, og hvor stort investeringsbehov det er for å få denne leiren opp og i gang igjen, i størrelsesorden 250.000 kroner og oppover, ut i fra det som er dokumentert ved vitnebevis og forklaringer.

28:55

Ø: Denne siden har anført, eh, at, eh, eh, selskapet har større gjeld enn det er verdier i selskapet. Det skaper da således en underbalanse. Underbalansen eller det tapet er uttreder forpliktet til å betale til selskapet jf selskapsloven § 2-34 tredje ledd. (blar)

29:22

Ø: (blar)

29:36

Ø: Denne påstanden, den baserer seg på æh, både de kalkuleringene og beregningene som ææh, Terron har æh gjennomgått i forhold til eh, i forhold til ææh, selskapets æh regnskaper og også ææh, videre æh, det oppsettet som fulgte av våre prosesskriv, dok (blar)

29:59

Ø: (blar)

30:06

Æh, vårt prosesskriv av (blar febrilsk)

30:11

D: Viser du til? Er det ikke tatt inn i utdraget, er det ikke det da?

30:12

Ø: Ja, det det, det

D: Er det ikke tatt inn i utdraget?

Ø: Selve prosesskrivene var ikke tatt inn i utdraget.

D: Nei, ikke selve prosesskrivene.

30:20

Ø: Eeh.

D: Dok noenogfemti var det det?

Ø: Det var dok eeeh.

D: 75.

Ø: 75

D: Det er datert, i januar

30:35

Ø: 14/1-13 også er det 3/12, det er to eh prosesskriv som dokumenterer, dette og …

Det er dok 71 og dok 75.

30:54

(blar)

31:01

Dommer: Ja, men du kan ikke … (støy)

31:10

Ø: Argumentasjonen blir da som, som, som i, i, i disse, disse do-do-dokumentene. Æh og…

31:17

(blar).

31:31

Ø: Jeg viser da for øvrig til den dokumentasjonen som ble gjort da, he he, i innledningsforedraget forøvrig, når det gjelder det punktet der. Æh, så er det spørsmål da om, om denne goodwillen.

31:43

Æh, og der æh anfører jo, anfører jo ææh, saksøker at det er en goodwill. Ææh, før man da skal ta en goodwillberegning så skal jo da lønnskostnader for arbeidsinnsats trekkes fra det resultatet goodwill, eventuelt skal ut æh, skal beregnes ut i fra… ehh, eh av en henvisning til ææh Holt æh Herredsrett som ææh ligger i ææh utdraget, når det gjelder goodwillberegningen. Eeh, em, eh, jeg går ikke inn i selve den.

32:36

D: Jeg finner det ikke. Hvilken side er det, da?

32:41

Ø: Det skal jeg finne.

32:43

D: Det er ikke paginert heller?

Ø: Nei, det er dessverre ikke, ikke det.

32:48

Eh, jeg, jeg kom rett og slett ikke så langt. Æh, jeg, jeg løp, løp ut på tid som i min

D: Er det den første dommen?

Ø: Ja, ja.

33:00

D: Er det den fra retts, rettens gang 96?

33:03

Ø: Ja, 1996 (blar febrilsk i papirer)

33:22

Ø: Jeg kan, jeg kan bare lese opp æh sammendraget, ææh hvor det står at ”Ansvarlig selskap krevde rettslig fastsettelse av utløsningssum til avdød deltakers ektefelle. Selskapet skulle fortsette driften. Æh retten fastsatte avkastningsverdi på grunnlag av subst, substansverdien med tillegg av et beregnet goodwill. Etter korrigering æh, æh fremkom en gjennomsnittlig superprofitt som i dette tilfelle æh, kunne påregnes i fem år etter dødsfallet, og bestemmelsen i kjøpekontrakt fra 76 i om verdsettelse dersom deltakers ehh, eh deltageren benytter sin forkjøpsrett, ble ikke tillagt vekt. Saksøker hadde ikke krav på morarenter idet eh det var kreditmora. I denne dommen så fremgår det i hvert fall at …

34:05

… skal vi se (blar i papirene)….

34:32

(Mumler for seg selv, blar videre)

35:33

Ø: … Ja, det er vel på eh side 13 av, av 18. Ææhm…

35:43

Hvor det fremkommer, ææhm (blar videre) ….

35:47

Ææm, nå skal jeg bare passe på at jeg ikke nå anfører den ene eller den andre partens, men, nei jeg mener rettens, re- altså rettens rett (sic), da ser saken slik. Det begynner på side 11 av 18. Hvis vi da går videre til 13 av 18, så sier retten om goodwill:

36:03

Beregning av goodwill foretas vanligvis ved at æh, det forsøkes beregnet hvor stor inntjening bedriften har utover den normale inntjeningen, superprofitt. Som normal inntjening regnes en inntjening som er tilstrekkelig til å dekke vanlige lønnskostnader, lønn til eier, og renter av den kapitalen som er nedlagt i bedriften og hvor selskapet ikke er belastet renter til andre. Den såkalte superprofitten beregnes for et antall år, og gjennomsnittet eh betraktes så som om den eh, så som den superfrelprofitt (sic) som kan forventes årli, årlig i fremtiden. Avhengig av bedriftens karakter fastsettes det hvor mange år sup, sup, superprofitten vil vare, og for å finne selskapets goodwill, beregnes den neddiskonterte nåverdien av den fremtidige superprofitten.”

36:52

Og som vi ser, neste setning, ved beregning av dette selskapets superprofitt, så tok retten da utgangspunkt i fremlagte regnskapstall fra årene 87 til 91, altså en fire-års periode.

37:09

Og gjennomsnittet betraktes så som den superprofitten som kan forventes årlig i fremtiden.

37:24

Æh, vi har hørt i partsforklaringer fra begge parter, æh at det var veldig, veldig mye jobb med denne leiren, ææh selv om det var sesongbetont, så vet vi i hvert fall at R.D. han, han sluttet som vanlig snekker, æh og hadde dette som sitt eneste virke, æh fra æh i hvert fall 97, når man inngikk leiekontrakten, sannsynligvis både ett og to år før det. Han hadde riktignok en sykemeldingsperiode på et eller annet tidspunkt, eh, men eh, begge parter hadde dette som eh sin fulltidsgeskjeft eh eh, og man har i tillegg eh til det da begge parter har jobbet, og også hatt innleid en rekke leirledere i tillegg.

38:16

Eh, basert på ææh, basert på tallene som er fremkommet i forhold til antall gjester og hvor mange som må være deltagende i dette her, og hvor mange arrangementer eh, eh det skal ha vært, æh så æh så regnet jeg under hovedforhandlingen da fant jeg ikke da lappen min, men i hvertfall fant ut at det var snakk om da ut ifra den gjennomsnittsberegningen som, som æh man la til grunn, circa 1750 gjestedøgn, æh hvilket betyr at det må være langt mer enn en halv stilling, et halvt årsverk i forhold til, i forhold til de beregningene.

39:00

Og i hvert fall hvis man tar utgangpunkt i æh, æh, saksøkers pretenderte utgangspunkt for verdiberegning, så legger den opp til en mye, mye høyere omsetning i så tilfelle for, for utløsningsberegningen som hvert fall skulle tilsi at man da må bruke samme prinsippet i eh forhold til, i forhold til eh goodwillberegningen som vil tilsi at, at man snakker om hvert fall æh, en æh årslønn hvis ikke halvannet til to årslønner for å drive denne slik man fra motpartens side anfører at man må legge tilgrunn i forhold til verdiberegningsgrunnlaget. Og hvis man da ser på det gjennomsnittlige overskuddet så utgjør i så tilfelle fradraget for vanlig lønn, hvis man tar utgangspunkt i en vanlig industriarbeiderlønn, og sier at den er circa 470, som også gjenspeiler på en måte det overskuddet, og da vil jeg også vise eller, minne retten på at man både i stevningen når man hadde denne snittberegningen i forhold til prosenter slo sammen både det æh, som var betalt i vanlig lønn, og det som var beregnet i overskuddene, noe vi i denne siden påpekte eh, eeh i beregningen.

40:23

Basert på dette så anfører denne siden eh at når man da trekker normale lønnskostnader fra den, for den nødvendige arbeidsinnsatsen vekk, så vil det ikke være snakk om noe goodwill i dette selskapet. Så vil jeg gjerne komme med en liten kommentar i forhold til saksøkers forhold, i forhold til dette med, eh, goodwillberegningen og i forhold til, eeh… eh (blar i papirer) i forhold til. Vi har hørt under hovedforhandlingen at fra flere av vitnene, dette både fra vårt vitne i, i dag morges, eh. Æh, skal vi se, eh Straumann, eh eh og vi har også hørt det fra eh, fra eeh for så vidt de aller fleste vitnene, at, at det som var veldig mye verdt til partene, og det som gjorde villmarksleiren spesiell var denne historien eh, historien som, eeh, vi, eh, tok eh, og solgte, eller som var på en måte det spesielle ved siden av, selvfølgelig ved siden av beliggenheten.

42:04

Eeh, det man fra saksøker siden sier, at, altså at en forutsetning for goodwillen skal anses som en eiendel i denne sammenhengen er at verdien ikke kan anses som knyttet, er knyttet til personlige forutsetninger hos de deltakerne som fortsetter driften, og det er nettopp det denne siden mener det er, er særlig Turid Heidi Dammann sin historie fra Alaska, fra denne grisslybjørnen som har levd på taket, altså, disse historiene, som er det som eventuelt skaper goodwill for disse partene. Begge parter har for så vidt goodwill, men man skal ikke betale for den goodwillen, som den fratredende deltakeren i så tilfelle tar med seg, og RD, han vil ta med seg sin historie, og sin del av konseptet, når han trer ut av det. Konseptet er ikke lengre det samme.

43:05

D: Du mener for begge parter, du, er det ikke sånn?

Ø: Ja, det vil gjelde for begge parter.

D: Ja, det er personlig du mener kanskje, det personlige?

43:16

Ø: Den, den, den pers, personlige, altså goodwillen knyttes til hver enkelt person og når de splitter opp så skal man selvsagt ikke betale for goodwillen som ææh, eh er representert i en selv, eh eh som det da ble påpekt under punkt 2.3 i, i motpartens æh disposisjon å, og juridisk utdrag på side 112, altså til Jervell sitt juridiske utdrag på side 112. Æh, så er det da en forutsetning for at goodwillen skal anses som eiendel i denne sammenheng, at verdien ikke er knyttet til personlige forutsetninger hos de deltakerne som fortsetter driften. Og på samme måte så vil det også være slik at den goodwillen som eventuelt tilligger den personen som går ut ei heller skal betales for. Eller medtas i beregningen.

44:06

(stille) Eh, …

PUNKT 3.1.2 ANFØRT GJELD FOR SELSKAPET TIL R.D.

44:21

Ø: Jeg går da videre til diskusjonspunkt 1.2, anført gjeld fra selskapet til R.D..

44:27

Ø: (blar i papirer)

44:52

Det er anført i disposisjonen, så, ææh, … har jo da, ææh, i forhold til dette postet, ææh, punktet, så førte man ææh, vitnet fra motparten, Laget, som forklarte seg om hvordan man hadde kommet frem til at denne gjeldsposten, ææh, og han forklarte at basert på, eh basert på, på da æh, en angivelig avtale om at det skulle være 75-25, som er i strid med selskapsavtalen, som er dokumentert både på side 1 i juridisk (sic) (Han mener faktisk utdrag) utdrag og på side (blar) tohundreog … seksti, som er, klinkende klart slår fast at fordelingen av overskuddet

45:55

Ø: (blar i papirene)

46:00

D: Sa du på side 6o?

46:03

Ø: Nei. På i faktisk utdrag så følger det to selskapsavtaler som begge to er dokumenterte, både på side en 1 og på side 260, og da fremgår det av punkt tre, ææh først andel, altså sels-, deltakernes eierandel, at det er 50-50, og så fremgår det av punkt 6 at selskapets overskudd fordeles på deltakerne i forhold til deres eierandel. Det har heller aldri vært noen annen avtale enn dette hva gjelder utbetaling av lønn. Turid Heidi Dammann forklarte seg om, om dette. Eh, det er, der er fra denne siden dokumentert vel, ææh, på eh provokasjon fra motparten, ææh selv om man ikke helt skjønte hvor man ville når man kom med denne provokasjonen, æh men det er da ææh…

47:11

Nå er jeg er litt usikker på hvor mye som ble dokumentert, men, hvis vi går til 218, skal jeg bare dobbeltsjekke at, at det i… Mener det ble dokumentert …

47:22

(blar)

47:32

Hvor det trettende i fjerde 2007 fremgår at hun søkte om en hvilende pensjon med virkning fra første i tolvte 2006, som hun også da fikk innvilget. Det ser man på neste side, 219.

47:49

D: Det er ikke dokumentert.

Ø: Nei.

47:52

Ø: (blar)

48:01

Så er det ikke slik som saksøker anfører at Turid Heidi Dammann har gjort seg skyldig i noe kriminelt ved at hun da har bedt om å få det hun skal ha i henhold til selskapsavtalen. Turid Heidi Dammann har hatt en løpende dialog med NAV i forhold til sin situasjon og i forhold til hva hun kunne tjene, og så lenge dette oppgis, så er det ikke slik at man nødvendigvis heller mister eh trygden, man kan få en reduksjon av trygden over en gitt periode, Eh men, Turid Heidi Dammann hadde såpass brennende ønske om nettopp at Villmarksleiren skulle bli hennes vei ut av trygdesystemet, at hun da eh søkte om hvilende æh trygd.

48:55

Eh, når det gjelder … grunnlaget for denne anførte gjelden, om ikke jeg har bomma helt, eh så var det blitt da dokumentert også på, eh i regnskapsbilagene – jeg vet ikke om jeg har funnet en lapp skal vi se

49:18

(leter i papirene)

49:32

Nei, nei, den er feil den henvisningen under på utdraget 187 punkt… Det er.

49:45

Men vi har i dag, og for så vidt også i går i. i eh, Terron sin eh, parts æh eller vitneforklaring, ikke partsforklaring, men vitneforklaring, eh, eh fått høre hvordan denne beregningen har kommet til. Vi fikk også bekreftet fra Laget, at det har ikke foreligget noen avtale som de hadde sett, på at det skulle være 75-25, det var noe de hadde fått beskjed av R.D. om, og det man anfører fra denne siden er at han kan ikke ensidig gi beskjed om noe som da er i strid med selskapsavtalens bestemmelser i forhold til fordeling. Og på den måten eh, tilegne seg en fordring på selskapet fordi han sier at vi laget en avtale, eh, eh, så ble selskapsavtalen fulgt, og fordi den avtalen som da man ikke har dokumentert, eh i følge ham, ikke har blitt fulgt, så har man da altså eh, opparbeidet seg en eh, en fordring. Eeh.

51:06

D: Hvis han ikke, hvis det ikke er laget noen avtale hvor de deler fifty-fifty, så, hva er det som skjer da?

51:14

Ø: Da eeh, da ville jo, eeh, da ville jo eeh, em, ikke han da fått denne fordringen, eeh fordi.

51:24

D: Det skjønner jeg. Men hva ville skjedd med pensjonen?

51:27

Ø: Hun hadde søkt hvilende pensjon, eeh og hatt en dialog med eeh NAV, eh som, som ble dokumentert i forhold til den eh loggen, eeh hvis vi kan, hvis vi skal gå videre på den loggen, i hvert fall som, som i hvert fall ble dokumentert i forhold til – hun hadde en aktiv dialog med NAV i forhold til…

51:43

D (avbryter): Jeg skjønner det. Kan du ikke bare si. Ville hun beholdt pensjonen sin eller ville det bli fradrag eller ville den falt bort?

51:55

Ø: Det, det, hun, hun, hun ville fått en noe reduksjon i eh pensjonen, men den ville ikke falt helt bort, men hun, men hun hadde uansett søkt om en hvilende pensjon som hun fikk innvilget eh, det påfølgende året, og dermed så hadde hun da fra 2007 et opphold, sånn som jeg har forstått det. Eh, i noen år.

PUNKT 3.2 MOTSØKSMÅLET

52:19

Eh, Jeg ser tiden flyr fryktelig fort. Eeh, jeg går nå over til eeh motsøksmålet.

PUNKT 3.2.1 VEDERLAGSKRAV

52:32

Eeh og denne sides anførsel i forhold til eeh, i forhold til … at det skal. At delingsgrunnlaget … er blitt svekk-, svekket på en slik måte at det gir grunnlagt for et vederlagskrav. Eeh. Denne siden har anført og mener at felleseieskiftet bare delvis var gjennomført, jf ekteskapsloven § 57 første ledd, bokstav a, jf også 56.

53:12

Eeh da har jo min eh, kollega vært innom eeh dette, denne e-posten, eeh, fra utdraget side 292. Nei.

Jervell: 286.

53:29

Ø: 286 (blar i dokumenter)

53:38

Eeh, det er et feilskrift der, 286. Det er da fra juli 07 og ikke 09 hvor det i hvert fall helt klart, fremdeles, slik som denne siden ser det, ved denne eposten her, dokumenteres at partene ikke har fullført et skifte. Eeh, så har vi hørt, eeh, eeh, saksøker anføre at, at eeh både konkludent, adferd og faktisk gjennomføring eeh, på en måte, eeh, har de anført at det vil medføre at man da har gjennomført et skifte, at man for så vidt ikke har eh formkrav i forhold til en skifteavtale og at en avtale om skifte for så vidt også kan avtales muntlig like godt som skriftlig, og det bestrides ikke fra denne siden, men det har vært en dialog og en diskusjon i forhold til hva som har hendt, og også her må man trekke inn Turid Heidi Dammann sitt sykdomsbilde i forhold til dette her, de spørsmålene som hun har stilt, ovenfor R.D., og vi mener også at denne dokumenterer ganske godt at de har hatt en lang dialog om dette her og at, at vi kommer på en måte aldri til, til slutt.

55:04

Og selv om man har, selv om man delvis har gjennomført skifte, eeh selv om man har delt eeh nettoprovenyet fra en tidligere enebolig som man nødvendigvis må selge på et eller annet tidspunkt når man har gått fra hverandre, så mener denne siden at det er ikke nok til at man kan si at eh skiftet er gjennomført.

55:27

Eh, og særlig når part, partene og der er det begge parter, og det påpekes overfor retten at det er R.D. som foreslår at man nå må ta advokater og få bistand og eventuelt bringe denne videre. Altså, som det står her:

”Vi kan gjøre dette på flere måter. Noen måter er dyrere enn andre.”

Da har vi annen, eh, annet avsnitt,

”Uansett må nok en uavhengig person, advokat inn i bildet, men vi slipper ikke unna å sette opp hver vår liste over det vi har fått”, hvilket viser det at man har ikke oversikten, eh man er ikke enige om hvem som har fått hva eller hva man egentlig har fordelt, og det mener vi, “og det vi mener den andre har fått” – tilsvarende i forhold til det; ”samt hva vi mener bør gjøres opp før det settes en økonomisk sluttstrek.”

56:14

I mine ører er ikke det et skifte som er gjennomført.

56:19

Samtidig så har man som det påpekes her også leiren som, eeh, motparten også trekker inn som et argument, eh på flere plan i forhold til eh blant annet vederlagskravet. Eh, og i forhold til erstatningskravet. Og hvis man da rent isolert sett skulle se på det så er jo eh også Leiren i så tilfelle eh et aktivum som eventuelt eeh man ikke har blitt enige om eh i forhold til overtakelse, det er derfor vi står her i dag, eh og som, eeh, for så vidt inngår og ville inngå i et felleseieskifte.

57:05

Eh, basert på den eeh, dårlige kommunikasjonen, for å si det på den måten, i forhold til, i forhold til hva som har vært og forklaringer eh og slike ting, så har det fra denne siden, altså bakgrunn for at man ikke har fremsatt en påstand og et krav om deling av felleseie, har vært fordi det har vært problematisk, på en måte, å få det hele bildet, altså å få satt det opp. Derimot så mener man at de beregninger som er gjort, først i hjelpedokumentet, og som så senere er blitt dokumentert gjennom, eh, gjennom Terron sitt vitnemål, viser, viser at det har vært en illojal svekking av delingsgrunnlaget som danner grunnlag for et vederlagskrav etter ekteskapslovens § 63 annet ledd.

58:07

Subsidiært foreligger det grunnlag for vederlagskrav, jf ekteskapslovens §65 første ledd, tredje punktum.

58:29

Eh. Det har også vært anført at eeh, kravet er for sent fremsatt, og det mener vi at uansett, denne eposten på side 286 i utdraget, som da er fra 7. juli 2009, og jeg minner om at eh fristen, søksmålsfristen etter 65 eeh annet ledd, er tre år eh fra et eventuelt delingsoppgjør er ferdig. Eeh dette var altså da juli 2007, og tilsvaret er riktignok datert 10. juni 2011, eeh det ble muligens sendt inn noen dager senere.

59:16

ø: (leter i papirer)

59:29

ø: Spørsmålet er i forhold til om det er skjedd en illojal svekkelse, det handler også veldig mye om, om, om troverdighet. Altså, eeh kan man stole på det R.D. sier? Er det mulig at R.D. har tappet boet for disse midlene? Hvor har disse pengene blitt av som følger av beregningen fra år til år som er dokumentert gjennom, gjennom de manglene som man kan lese ut fra selvangivelsene fra 98 til 2001. Dette har vi vært gjennom på utdraget på side 11-1, side 15, 27, 49, 50, 66, 86, 354-55, 373, 386, 389, 392, 395, 398, 401 og 404.

1:00:36

Dette er de selvangivelsene som, som vi har vært gjennom tidligere. Fra, eh for, eh, eh for selvangivelser og ligninger for R.D.… Eh, påstanden fra denne siden er et, et skjevdelingskrav, fastsatt etter rettens skjønn, og beregningen er ment som en ”indekrasjon” (sic) på den illojale svekkelsen av delingsgrunnlaget.

PUNKT 3.2.2 KRAV OM ERSTATNING

1:01:12

Så går jeg over til kravet om erstatning. Det anføres fra denne siden at det foreligger erstatningsansvar, jf selskapslovens §2-43

1:01:29

(blar i papirer)

1:01:52

hvor det fastslår at deltaker, medlem av selskapets møte, styremedlem, daglig leder, og medlem av avviklingsstyre plikter å erstatte skader som han forsettlig eller uaktsomt volder selskapet, eh den enkelte deltaker eller andre. Annet ledd: Erstatning etter første ledd kan lempes for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers. Eh, det er uti fra den bestemmelsen at man fra denne siden har valgt å eh, sette eh Turid Heidi Dammann som kravshaver i forhold til erstatnings- altså berettiget, i forhold til erstatningsspørsmålet, basert på at man fra denne siden mener at det er ført bevis for at hun har blitt voldt skade eh, som deltaker i selskapet. Eh erstatningsgrunnlaget baserer seg sånn som denne siden ser det også på deltakerens forvaltningsmyndighet, jf 2-20, eh det, æh er også vært erstatnings æh betingende brudd på selskapslovens §2-7 ved at midler tilhørende selskapet og R.D. har vært sammenblandet.

1:03:25

Vi anfører at tapet, at det er blitt påført tap på saksøkte i selskapet, på Turid Heidi Dammann

og det som også er et kriterie er at dette ikke er eller kan anses som et utslag av alminnelig forretningsrisiko.

1:03:57

Vi har også eh, vi har også anført og mener at Turid Heidi Dammann æh og det mener vi også er vel dokumentert gjennom vitneførselen, blant annet fra alle disse lederne som var ført, eh og fra eeh R.D. selv, at han i realiteten hadde en funksjon som daglig leder i selskapet, og at det er relasjon til hans handlinger som fungerende daglig leder, utøvende daglig leder, eh at han da har påført eeh det tapet. Et tap eh som både for så vidt er påført selskapet, men som deriblant indirekte og direkte medfører tap for Turid Heidi Dammann.

1:04:56

Eh vi mener også, også Turid Heidi Dammann har, gjentatte ganger bedt om selskapsmøter noe hun forklarte seg om i sin partsforklaring, aat, eem, eeh, at R.D. har nektet dette og at det da er brudd på lovens paragraf 2-12. Eeh, videre så har eeh dette alkoholsalget eeh som æh har vært svart, alkohol- og drikkeomsetningen, medført at selskapets resultat eeh og overskudd,deriblant det utbytte Turid Heidi Dammann skulle hatt er blitt betraktelig mye mindre.

1:05:41

Eh denne siden mener at i denne sammenhengen så må man se helt bort i fra det faktum at partene var gift all den tid man, slik som vi har fått beskrevet, hvert fall fra æh denne siden og sånn som min klient hevder, i realiteten aldri har hatt en felles økonomi

selv om eh man da eh har hatt felleseie, og da vil jeg også minne om at felleseie betyr ikke at partene har fellesøkonomi, eh, altså, eh, eh at, at partene skal ha hatt felles økonomi. Selv under felleseie så har partene rådighet over hva man selv tjener. Eh, Turid Heidi Dammann sin lønn er i utgangspunktet hennes på lik linje som R.D. sin lønn er i utgangspunktet han, det er han som kan disponere over det. Partene har riktignok en underholdningsplikt overfor hverandre, etter ekteskapsloven.

1:06:51

Videre er begrunner kravet om erstatning seg på seg på disse uvedkommende kvitteringene. Konsekvensen av at disse kvitteringene er blitt regnskapsført er at dette har dratt ned resultatet, har riktignok da hatt en skattemessig fordel, æh men som vi har hørt, så er disse pengene overført denne 603-kontoen, hvor partene har hver sin historie og forklaring på denne 603-konton. Og hvor denne siden anfører ææh at eh, Turid Heidi Dammann sin troverdighet i forhold til hva som er riktig her må tillegges større vekt enn R.D. tatt i betrakting de disposisjonene som han har innrømmet at han har holdt på på med. Jeg viser da til utdraget både på side 81 og 82 og fra side 100 til 117 som er blitt dokumentert. En rekke kvitteringer som er regnskapsført eller bokført i Villmarksleirens regnskaper. Flere av disse har blant annet gått til denne jordgammen. Vi fikk også høre fra vitnet, Jens Amundsen at også ææh hans terrasse, på hans privathus er bokført i regnskapet til Villmarksleiren. Dette reduserer således resultatet tilsvarende hvilket betyr 50% mindre til eh THD som ville vært hennes utdrag, igjen jf selskapsavtale som er dokumentert på side en og side 260.

1:08:56

I tillegg så begrunner erstatningskravet seg på feildebitering av lønn og utbytte. Denne 603-kontoen har vi brukt mye tid på i denne hovedforhandlingen. Æh utskrifter der, det har vi gått gjennom på utdraget side 481 til 497. For da har vær side selvfølgelig gått gjennom noen poster som man mener kan tale for det ene eller det andre. Æh, men jeg vil, og, hvor man da, eh, i motparten sier…

1:09:35

D (avbryter): På hvilken side, sa du?

Ø: Det er på side, hmm, eh, eeh 481 til 497.

D: Står det noe (vanskelig å høre et ord eller to), eller?

1:09:48

Ø: Ja, under 3-2-2, eh første, andre-tredje-fjerde-femte avsnitt.

D: Der har vi den. Ja.

1:10:02

Ø: Eh. Hvor eeh, denne siden i forhold til ææh, i forhold til hvor, hvor Heidi Dammann i forhold til Aina Sundt forklarte seg at dette var såkalte elglorter som var kjøpt inn til ææh gaver æh og eventer i forhold til ææh leiren. Disse innkjøpene som er, er kjøpt, hvis man summerer opp ææh dagligvarene så er det et langt, langt, langt større omfang enn, enn det som burde vært i en vanlig familie – på side firehundreog, eh, eh og åttifem så dokumenterte vi at eh, det blant annet var betalt 4000 til kokken Morten Gaustad, æh vi æh dokumenterte eh på side 488 at det var betalt 14.923,- kroner til Hoff, Britt M som er regnskapsfører, og ytterligere 4899,-. Eh, vi dokument, dokumenterte eh videre at det på 492 så var det ytterligere betaling til en kokk, eeh Kai eh Kjørstad, æææh og vi be, dokumenterte vel også et ganske stort uttak til Findexia, ææh nå husker jeg ikke på hvilken side det var, men eh, det var altså ihverfall også markedsføring som var betalt ææh fra, fra denne 603-kontoen. THD sin forklaring ææh på de transaksjonene hun har hatt fra 603-kontoen, er at hun trodde dette var en firmakonto, derfor hadde hun dette firmakortet. At hun har hatt et bankkort i tilknytning til en konto som hun tror er, er en firmakonto, er på ingen måte noe bevis, slik denne siden ser det, for at dette skal ha vært en felleskonto slik R.D. anfører.

1:12:08

Ø: Æh. det taler også for øvrig æh mot ææh, mot at det skal være en felleskonto, når for eksempel THD var i USA og æh hadde utgifter ææh, ææh og ææh som da ble belastet den kontoen fordi hennes private kort ikke var tilsted, eeh var dekning på, og hun da tilbakebetale til denne kontoen etterpå.

1:12:40

Ø: Æh. Videre ææh baserer kravet om erstatningsak på ææh de innskudd på lån ææh som saksøktes foreldre ga til æh partene, æh og som Turid Heidi Dammann igjen fikk fratrekk for i forbindelse med arveoppgjøret ææh, som forskudd på arv.

1:13:08

Ø: Dette var midler som partene hadde en enighet om æh at skulle investeres i eh, både leir og også løpende utgifter ææh og æhm. Vi har da både på utdraget, vært innom utdraget side 3, hvor denne, denne kalenderen med noteringer ææh på lån til partene, ææh ble eh gjennomgått og ææh, det disse summeringene da materialiserer seg på utdraget side 83.

1:13:57

Ø: (Blar i papirer)… æh, nei åtti……… (blar) nei,….fremføring, æh beklager,

1:14:11

Ø: (Blar)

1:14:24

D: Åttitre?

Ø: Nei, det er feil.

D: Javel.

1:14:26

Ø: Feil henvisning. (Østberg blar videre)

1:15:04

Det står (blar videre) (Mumler) Det var åttitre (Blar videre)

1:15:22

Jo, jo det er 83. Men, nå ble jeg litt usikker på om den er dokumentert.

D: Nei, den er ikke det.

Ø: Nei. Men det er i hvertfall RD sin oppsummering av alle summene.

1:15:38

(blar videre)

1:15:52

Både, eh bruddet på selskapslovens to-tyve om deltakers forvaltningsmyndighet, jf også selskapslovens §2-18 om daglig leders kompetanse, anføres å danne erstatningsgrunnlag. Eh som vi har vært inne på så mener vi også at det foreligger brudd på selskapslovens §2-7 ved at midler tilhørende selskapet og R.D. var sammenblandet. Æh og samlet sett så æh gir dette grunnlag for erstatning. Æh, oppe i det hele så vil det også være relevant i forhold til vurderingen ææh, dette styrkeforholdet mellom partene. R.D.s kjennskap til Turid Heidi Dammanns situasjon, noe som gjorde at hun enklere kunne utnyttes i den situasjonen.

1:16:57

Når parten eh, så sak søk eh er, har gjort et stort poeng av at bevissituasjonen, i og at tatt i betraktning at man, man æh, æh kommer, altså anfører erstatningskravet æh blant annet på æh forhold som kan danne æh, eller som er straffbare, at dette da øker beviskravet.

1:17:20

Æh, da har man æh, æh noen henvisninger ææh, til blant annet en lagmannsrettsdom. Akkurat til det så vil jeg jo si det at eeh erstatningskravet eh bygger jo på, eh helt riktig, korrekt, forhold som kan anses som straffbart, men eeh, eh saksøker har jo selv faktisk innrømmet eeh, flere av forholdene. Ææh, så det kan ikke, da være, ææh, det kan ikke da være slik at, at det da skulle ligge ææh, at man kan anføre et sterkere bevismessig krav, så lenge eh så lenge saksøker selv har innrømmet eh flere forhold.

1:18:07

Ø: Æh, relevant rettspraksis er æh, æh i forhold til erstatningsberegningen finner vi da eh, eh i mitt juridiske utdrag, og det er denne….dommen

1:18:23

D: Hålogaland?

Ø: Ja.

1:18:25

Ø: (Blar videre)

1:18:36

D: (Spør igjen).

Ø: Hm, ja. (blar videre)

1:18:41

Ø: Hvor ble den av? (Blar videre).

1:18:58

Ø: Og den begynner da, siden jeg ikke har paginert, etter den første dommen.

1:19:04

Ø: (Blar igjen).

1:19:46

Ø: Det som er litt spesielt med, med, med dommen er at, at, at her er det forhold både i forhold til et ANS og i forhold til eeeh, et AS.

1:19:57

Ø: Ehm, ehm (blar videre i papirer)

1:20:10

Ø: Og det som, eeh, det som også har vært ææh, har vært å merke seg er at, at når Hålogaland lagmannsrett kommer til at det er en erstatning til deltageren, som tilkjennes eeh, eeh, (blar mens han snakker) eh istedenfor at det er til ANS-et. Eeh.

1:20:28

Ø: Eeh. (leter videre i papirene).

1:20:50

Ø: Og her er det også eeh, basert på (blar mens han snakker) eeh, at den ene har gjort investeringer som den andre skulle gjøre like, like mye til, men.

1:21:01

Ø: (blar videre i papirene)

1:21:16

Ø: Jeg beklager, jeg har, jeg, det ble litt for liten tid til at jeg klarte å, å.

D: Du bare viser til dommen, du så.

1:21:21

Ø: Ja, da viser jeg til.

D: Vi gidder ikke å bruke tiden løper vekk.

PUNKT 3.2.3 KRAV OM UTLEVERING AV FIRMAETS EIENDELER

1:21:27

Ø: Eeh, det siste punktet eeh, som vi må gå igjennom, eeh, som vi må gå igjennom er, eh, dette kravet om utlevering av firmaets eiendeler i form av all mail og annen kundekorrespondanse og alle avtaler som R.D. inngikk på vegne av Villmarksleiren ANS.

1:21:46

Ø: Eeh, dette er, ææh både prinsipielt viktig, ææh, ææh for min klient ææh, men det er også nødvendig for min klient for å klare å forstå ææh, æh hva Villmarksleiren egentlig er. Og det anføres jo fra ææh, motpartens sin side, at sett i lys av anførsler til motparten sin side om både goodwillberegning og hvor mye verdi selskapet har. Æh, så, så må jo også motparten ha en formening om at, at dette er av en, en, en vesentlig verdi for, for, for selskapet, selv om denne siden ikke nødvendigvis ææh tror at det eh, representerer noen stor verdi, men, men det representerer en stor verdi for min klient i forhold til hennes mulighet til å kunne sette seg inn og forstå og eventuelt kunne drive selskapet videre.

1:22:42

Ø: Det anføres at selskapets mail og annen ææh, kunde, æh korrespondanse og avtaler er eiendeler som da tilhørte eller tilhører selskapet, og at tilbakeholdelse eller uttak av disse er til skade for selskapet, at man således kan kreve, eh jf selskapslovens §2-26, at man således kan nedlegge en påstand om at disse eiendelene skal tilbakeføres selskapet, jf 2-26 fjerde eh ledd, siste punktum.

1:23: 15

D: Det er en påstand, den er i sluttinnlegget, er det ikke det?

1:23:20

Ø: Jo, det, det stemmer.

1:23:22

Ææh, (Østberg taster febrilsk på en datamaskin)

1:23:35

D: Takk, noe mer?

1:23:37

Ø: Eeh, (Østberg fortsetter å taste på datamaskinen)

1:23:40

D: Er det noe mer om det?

1:23:42

Ø: Nei, ikke noe mer om akkurat det.

1:23:44

Ø: Eehm. (blar) Generelt sett så, så vil jeg også ææh, i forhold til, bare, æh, tilbakevirke i forhold til den argumentasjonsrekken som var i forhold til erstatningskravet og, og denne uregelmeterte, føring av fakturaer som ikke hadde noen ting med selskapet å gjøre. Jeg vil minne om, om Therese Graff sitt vitneavhør som også fortalte om, om eeh, eeh om fakturaer, hull i fakturarekken og, og flere fakturaer med samme nummer som også er, er et eeh, eeh egnet virkemidler, mulighet til å kunne undra midler eh som sådan.

1:24: 22

Ø: Eh, da, eh, em, gjenstår det. (blar i papirer) Jeg har, jeg har laget et nytt påstands skrift, ææh. (blar) Så det er en presisering, ææh av påstanden. Ææh og da har jeg. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har ryddet litt, æhm, bare slik at, at i hovedsaken så nedlegges det påstand om nummer en, R.D. tilpliktes å betale til Villmarksleiren…

1:24:47

D (avbryter): Det er det samme som…

Ø (avbryter): Ja, samme…

D: (fortsetter): xxx, eller? (vanskelig å høre)

Ø: (fortsetter): …men så har jeg lagt inn punkt to, Villma-, ja og jeg, og det mener jeg egentlig konsumeres av nummer en, men bare for å presisere i forhold til da påstanden nummer to fra motparten, som er en påstand om, eh, om, om tilkj, æh altså æh fastsettelse av eeh, av R.D.s eh krav om betaling av gjeld fra selskapet, så ber vi oss frifunnet på det punktet.

1:25:23

Ø: Og jeg mener det konsumeres av vår påstand om at det skal innbetales en und, underbalanse, i utgangspunktet, at den ikke er nødvendig, men eeh (ler), når …

1:25:43

D (avbryter): (”Vent lite gran”) I hovedsøksmålet, ikke sant?

Ø: Ja.

1:25:36

D: Så er det krevd da en utløsningssum.

Ø: Ja.

D: Og utbetaling av en fordring

Ø: M-m.

D: Og dere mener at det er ikke grunnlag for noen av delene.

Ø: Nei.

D: Da er det bare å nedlegge påstand om frifinnelse.

1:25:50

Ø: Ja, bortsett fra at man, man, man har et krav da om en innbetaling av en underbalanse.

1:25:54

D: Men, frifinnelse på begge poster, det er to poster i hovedsøksmålet ikke sant?

1:25:59

Jervell: (bryter inn): De mener at det er en underbalanse i selskapet det er krav om en innbetaling dersom man mener at det er…

Ø (avbryter): Det, det…

1:26:04

D (avbryter): Selskapet, selskapet har et krav den andre veien?

Ø: Ja

D: Ja, da, og da er det et motsøksmål….

Ø (avbryter): Ja, fordi, dette diskuterte vi i saksforberedende i forhold til….

(Flere snakker i munnen på hverandre)

1:26:17

D: Men eh, rettslig sett så blir det et krav den andre veien, og da hører det hjemme i et motsøksmål.

Ø: Ja.

Så hvis du mener at det skal være dom for det.

Ø: M-m.

D: Er ikke det nytt, da?

1:26:28

Ø: Nei, det er, det har vært påstanden, men eh, men-men-men det har blitt definert som en påstand i tilsvaret til ho-, eller i hovedsaken. Ææh, og vi diskuterte dette her i saksforberedende møte, med, med, med forrige administrator som, som mente at det, da var, var riktig, ææh sånn som jeg oppfatt…

D (avbryter): Det er jeg helt sikker på at det er.

1:26:45

Ø: Ja, for jeg har også tenkt at alt, at alt, alt annet, altså enn f-frifinnelse i forhold til…

1:26:48

D (avbryter): Hovedsøksmålet så er det frifinnelse, ikke sant, for det kravet?

1:26:55

Ø: Ja.

D: Frifinnelse for de kravene slik de er formulert. Og så må det da være en del av motsøksmålet å kreve betaling for både det ene og det andre. Det er vel en av de postene.

1:27:06

Ø: Ja, da, da, og da vil det da være slik at det som da står som vår påstand i hovedsaken punkt nummer én da egentlig, eh, blir påstand nummer en i motsøksmålet, da.

1:27:16

D: Ja, nå har ikke jeg sluttinnlegget.

J (bryter inn): Jeg kan gi deg utdraget….

Ø: Det er påstandsskriften, men det er, du kan få se slutt-, sluttinnlegget.

1:27:27

D: Sluttinnlegget. Vi starter jo der, gjør vi ikke det? Det er nedlagt påstand om det i innledningsforedraget.(støy) Side 84. Vi starter påstanden, ja, mumler. i hovedsaken. xx…skal betale ja (støy fra Østberg som leter i papirer). Du har ikke nedlagt påstand om frifinnelse?

Ø: Nei, for jeg mente at det ble, ble konsumert av –

1:28:11

(støy i opptaket, stemmer høres i blant)

1:28:45

D: … sluttinnlegget gir punkter under påstand i motsøksmålet.

1:28:50

Ø: Ja. (blar)

1:29:36

Ja, da er det bare, da blir det påstand om frifinnelse i hovedsaken. Pluss en del saksomkostninger.

1:29:42

D: …påstander…….motsøksmålet (vanskelig å høre, spørrende tone)

1:30:12

Ø: Ja, men det blir jo helt feil, da.

1:30:14

(Østberg blar i papirer).

1:30:33

Ø: Helt avslutningsvis, før klokken blir fire så, eh, eh, eeh så vil jeg eh minne om starten i går, ehm, hvor også tok opp ehm, regelen om at for det tilfellet at retten skulle mene at saken ikke er forsvarlig nok opplyst, så er det mulighet for fortsatte forhandlinger og utsettelse.

1:31:04

D: Nei, det vil vi ikke, vi har vært igjennom nok. Vi har vært enig om … Nei.

Heidi visker noe til Østberg

1:31:25

D: ommer: Ja, da er det teknisk sett anledning til, til anførsler.

De som kan fjerne andres bevis

Vi har et system i Norge hvor de som har kontakter innen domstolene trygt kan stevne folk for retten for å få betalt for arbeid de enten ikke har gjort eller har misligholdt.

Vi har nemlig et system hvor de med de «riktige» kontaktene kan få dommerne i saken til å fjerne de bevisene som er brysomme.

Dette gjelder særlig advokater fordi det råder en helt spesiell forståelse av avtaleretten når det gjelder advokater.

Påkjenningene ved å skulle føre min sak uten bevisene medførte at jeg ble innlagt på legevakten. Her hilser hundene på meg etter at jeg ble utskrevet halvannet døgn senere.

Det bygger på at man skiller mellom resultatforpliktelse og innsatsforpliktelse. Man mener at advokater ikke kan garantere resultatet ettersom de ikke kan garantere hva dommerne vil mene, og advokater har da kun en innsatsforpliktelse.

Det menes at advokaters arbeid er så vanskelig å bedømme at man gir helt opp å stille kvalitetskrav. Da nøyer man seg kun med å si at hvis advokaten har ydet et antall timer så skal han ha betalt for det.

Hvis du kan bevise at advokaten har misligholdt sitt oppdrag slik at du har lidd økonomiske tap, så kan advokaten bare kreve bevisene avskåret.

Forbrukerrettighetene til advokatklienter er ikkeeksisterende.

Saken er omberammet til 16., 17., og 18. januar

Adressen er: Borgarting lagmannsrett, Keysersgate 13 (inngang Munchsgate), Sal K43.

Saken var berammet til 11., 12., 16. og 17. januar, men etter at jeg fikk pålegg om å anta en prosessfullmektig ble det nødvendig å gi noe utsettelse for at min prosessfullmektig skulle ha en mulighet til å sette seg forsvarlig inn i saken.

Jeg fikk da beskjed av min advokat i går at saken ville bli utsatt, og at jeg ville få et brev i posten. Noe slikt brev har jeg ennå ikke fått, og sakslisten på websiden “Når går rettssaken” på domstol.no, er ikke oppdatert. Men ved å grave litt mer i e-postene, fant jeg at advokaten hadde videresendt en e-post fra sakens dommer, hvor det stod. Det er da med sommerfugler i magen at jeg bekjentgjør at saken er utsatt. Jeg kan heller ikke vite sikkert hvilken sal den vil gå i, men det er nesten helt sikkert den samme sal som før, siden de nye dagene overlapper med de gamle. I så fall er det sal K43.

Jeg har fått en advokat … Og her er motpartens reaksjon

Jeg har fått en prosessfullmektig, etter at jeg ble pålagt dette.

Lagmannsretten har hatt to år på seg til å finne ut om dette var nødvendig. Likevel kom pålegget først 14. november. Saken er berammet til 11. januar.

Jeg anket pålegget straks til Høyesterett. Høyesteretts kjennelse ble avsagt den 19. desember (og forkynt for meg 29.desember 2017). Men lagmannsretten sendte meg en kopi på e-post sammen med en ny beslutning den 20.desember klokken 12:18, om at jeg måtte skaffe en prosessfullmektig innen kl.12:00 den 22. desember.

Jeg fikk altså en frist på under 24 timer. Hvis jeg ikke klarte det, kunne retten skrive en fraværsdom. Motparten har allerede bedt om at det skrives fraværsdom.

Nå er det jo som kjent noe som heter juleferie.

Den annen januar i år varslet advokaten at det var ønskelig med en utsettelse av saken, siden beslutningen var kommet så sent før ankeforhandlingen som begynner den 11. januar. Han trenger å sette seg inn i saken.

Nå har adv. Voie Danielsen svart slik:

   4. Utsettelse av ankeforhandlingene.
Fra denne side motsetter min klient seg en ytterligere utsettelse av ankeforhandlingene. At den ankende part i realiteten avventer til 10 dager før hovedforhandling med å anta advokat når pålegget om prosessfullmektig ble gitt 14. november, er hun selv ansvarlig for at dette gir kort tid til forberedelse.
Saken har allerede vært utsatt flere ganger, og det kan ikke være grunnlag for ytterligere utsettelser.

Man skulle tro at advokater og jurister visste at jeg ikke kan kreves å anta prosessfullmektig før pålegget er blitt rettskraftig. Dersom jeg skulle ha engasjert en advokat i november, og jeg deretter hadde fått medhold i Høyesterett, kunne jeg da sendt advokatregningen til adv. Voie Danielsen?

 

Sentrale saksdokumenter kronologisk Nyeste øverst

 


2017-12-21-Rettens-avslag-fri-saksforsel.pdf

 

Knappe 48 timers frist til å anta en prosessfullmektig:

2017-12-20-Palegg-om-prosessfullmektig-2.pdf

 


2017-12-19-HR-forkaster-anke-prosessfullmektig.pdf

 


2017-12-12-Prosesskrift-til-Hoyesterett

 


2017-11-22-Anke-til-Høyesteret-over-beslutning-om-prosessfullmektig.pdf

 


2017-11-14-Palegg-om-prosessfullmektig.pdf

 


2015-11-27-Østbergs-tilsvar-til-Dammans-anke.pdf

 


2015-11-17-Dammann-Tilsvar-til-Ostbergs-anke.pdf

 


2015-10-25-Dammans-anke.pdf

 


2015-10-21-Østbergs-Anke.pdf

 


2015-09-18-Tingrettens-dom.pdf

 


2015-09-01-Anke-over-kjennelse-om-bevisavskjaring.pdf

 


2015-08-13-Kjennelse-avskjaring-bevis.pdf

 

Prosesskrivet nedenfor redegjør for mine anførsler og bevistilbud:

2015-07-07-prosesskrift.pdf

 


2014-06-13-Stevning-salarsaken.pdf

Utsatt for pengeutpressing av Borgarting lagmannsrett.

Jeg ble saksøkt av en advokat – som ble representert av en advokat – mot meg som er selvprosederende – fordi jeg ikke har penger til advokat.

Advokatene krevde kr. 458.000,- av meg, noe jeg protesterte på. Deretter ble jeg pålagt av retten å skaffe meg advokat. Hvis ikke – ville jeg tape saken.

Til overmål fikk jeg avslag på fri rettshjelp.

Jeg var så dårlig til å gjøre rede for meg, at jeg ble pålagt å kjøpe advokattjenester. Først får jeg et sjokkerende pengekrav og så får jeg altså ikke lov til å forsvare meg selv.

Tre år tidligere hadde jeg gjort Knock-out som selvprosederende i samme domstol. Jeg vant som selvprosederende i lagmannsretten, over tingrettens dom hvor jeg ble representert av en advokat.

Denne uken fikk jeg frist på 2 dager til å anta prosessfullmektig d.v.s. gå ut og kjøpe advokattjenester jeg ikke trenger.

Jeg opplever dette som pengeutpressing. Er det noe annet det kan kalles?

 

Er det påregnelig å bli syk av systematiske krenkelser i norsk rett?

 

2.2.17 Kl.14:51. Jeg blir syk og drar til legen som umiddelbart tar affære. «Livstruende» Jeg har fått så vedvarende høyt blodtrykk at jeg dessverre ikke er i stand til å møte i retten.

Nedenfor får dere se en kronologisk oversikt over hva som skjedde før saken skulle opp i Borgarting lagmannsretten 2.2.2017 og deretter i Oslo tingrett 17.8.2015.

Borgarting lagmannsrett 2017

25.1.2016 var det forberedende telefonmøte med forberedende dommer Eirik Vikanes, adv. Voie Danielsen (adv. Bjørn I. C. Østbergs prosessfullmektig) og meg. Dommer Vikanes spurte hvordan jeg syns det gikk i tingretten. Jeg sa at jeg syntes det var klandreverdig den måten retten hadde avskåret 31 av mine 33 dokumentbevis fordi adv. Voie Danielsen krevde det, og at mye tid hadde gått med til å prøve å overbevise retten om å få fremlegge bevisene mine. Da brøt adv. Voie Danielsen inn og sa: “Det kan jeg varsle om, at jeg kommer til å gjøre det samme for lagmannsretten også”.

12.01.17 (torsdag) Frist for sluttinnlegg. Adv. Voie Danielsen sender tre e-poster Kl. 20:21, 20:22 og 20:23 Tre e-poster med hans sluttinnlegg, og et omfattende prosesskrift med 24 nye bilag. Hans prosesskrift fremsetter en rekke nye anførsler, som jeg må imøtegå og finne frem de bevisene som trengs for å motbevise hans nye påstandsgrunnlag.

Jeg har tidligere prøvd å få retten til å pålegge adv. Voie Danielsen å fremlegge sitt påstandsgrunnlag, men det ble ignorert.

På planleggingsmøtet hadde jeg bedt om at det denne gangen ikke skulle komme noe nytt etter sluttinnlegget slik at jeg fikk ro til å forberede rettssaken som selvprosederende.

16.01.17 (mandag) var fristen for å levere faktisk utdrag til retten. Adv. Voie Danielsen var som ankende part pålagt å lage faktisk utdrag. Utkastet til faktisk utdrag skal så sendes over til motparten for å sjekke at alt er inntatt som skal være med før det sendes til retten.

Kl.15:45 får jeg mail fra adv. Voie Danielsen med en lenke med et PDF-dokument på 410 MB, med utkast til faktisk utdrag. Nedlastingen feiler flere ganger.

Kl.21.52 Sender e-post til adv. Voie Danielsen om at jeg ikke klarer å laste ned PDF-filen.

18.01.2017 Jeg har fått hjelp til å laste ned pdf-filen. Jeg får hjelp av to personer til å gå gjennom og se om alt jeg trenger, er der. Dette er tidkrevende, men det blir fort klart at det er mye som mangler.

19.1.17 (torsdag) Kl.21:26 Mail fra meg som forteller at nesten alle de bilag som ble uriktig avskåret i tingretten, mangler i utkastet på pdf filen til faktisk utdrag.

«Så langt har vi sett at bilagene 4-15 og bilagene 17-27 til mitt prosesskriv av 7/7-2015 (tingrettens dokument nr.103), mangler.»

Det mangler også bilag 1 til mitt prosesskrift av 3.8.2015 (prosesskrift og sluttinnlegg).

Alle disse bevisene er påberopt på ny i mitt prosesskrift til lagmannsretten av 29.2.2016. 

Dette er en foreløpig rapport. Jeg fortsetter min gjennomgang og vil gi beskjed så snart jeg har en fullstendig oversikt.

Jeg minner ankende part om at også spørsmålet om saksbehandlingsfeil skal behandles. Jeg har anført i anken at alle avskjæringene var klart uriktige, og da må de avskårne bevisene være tilgjengelige i faktisk utdrag, slik at retten kan vurdere dem. 

Dessuten skal lagmannsretten også behandle realiteten i saken, og ettersom det ikke er noen del av saken som ikke er anket av den ene eller den andre parten, så må alle bevis være med.

Jeg tror det er best at vedtakelse fra min side utstår til jeg har sett gjennom det ferdig trykte resultat. Dette blant annet på grunn av at noen av sidene må gjengis i farger med brukbar kvalitet, for at den informasjon de er ment å gi, skal fremgå.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

21.1.17 (lørdag) Faktisk utdrag er kommet, og jeg henter det på postkontoret. Det er tre eksemplarer på hver 537 sider. Det viser seg at mange av sidene har bekymringsverdig dårlig trykk. Jeg frykter at det kan bli unødvendig slitsomt dersom lysforholdene ikke er optimale i retten, og vil nødig måtte bruke kreftene på slike trivialiteter som å klare å lese.

25.1.17 (onsdag) Sender prosesskriv med bilag som svar på adv. Voie Danielsens prosesskriv av 12.1.17. Jeg har arbeidet i snart to uker for å imøtegå adv. Voie Danielsens nye anførsler og finne motbevis. Det har tatt mye lenger tid enn jeg trodde. Jeg måtte henvende meg til og innhente råd fra flere jurister.

26.1.17 (torsdag) Kl. 15:51 Adv. Voie Danielsen sier han vil lage et tilleggsutdrag med alle innsendte bilag, men han varsler at han vil kreve avskjæring av både mine gamle og nye bevis.  

«(…) For øvrig varsles det om at jeg vil kreve de fleste av de nye dokumenter som er fremlagt avskåret, da de er sendt inn for sent og ikke kan sies foranlediget av sluttinnlegget til Østberg. Det vil også bli opprettholdt at de bevis som ble avskåret av tingretten også må avskjæres av lagmannsretten.

Grunnet kursfravær vil formelt prosesskriv sendes inn på mandag f.k.

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner»

29.1.17 (Søndag) Jeg begynner å bli nervøs for at jeg ikke skal få et fullstendig utdrag i tide.

Jeg behøver det, fordi jeg skal lage understrekninger i mitt eksemplar som viser hva jeg skal lese opp fra de forskjellige dokumentene. Man får bare lov til å lese opp de avgjørende setningene som beviser poenget.

Jeg skal også lime på fargede faner ved de dokumentene det skal leses fra, slik at det går raskt å slå opp. Så skal jeg lage en disposisjon, en liste med punkter for mitt foredrag, hvor det også er angitt sidetall for de dokumentene jeg skal lese fra, og så får dommerne hver sin kopi av denne disposisjonen. Dette trenger dommerne slik at de raskt kan slå opp og følge med når jeg leser.

29.1.17 Kl.16:41 Jeg skriver til retten: Jeg har fortsatt ikke mottatt tilleggsutdraget og sender retten en mail med spørsmål om hva jeg skal gjør hvis mine bilag heller ikke blir tatt inn i tilleggsutdraget av ankende part?

30.1.17 (Mandag.) Jeg har sittet hele dagen med innledningsforedraget. Jeg har fortsatt ikke fått noe svar fra retten og sender en ny mail til retten før jeg legger meg hvor jeg skriver: «Jeg har fortsatt ikke mottatt noe tilleggsutdrag fra adv. Voie Danielsen, og rettssaken begynner om 3 dager. Håper på tilbakemelding så snart som mulig».

31.1.17 (tirsdag) Mail fra adv. Voie Danielsen: Tilleggsutdraget er sendt deg og retten i posten.

1.2.17 kl.07:00 (Onsdag, dagen før rettssaken begynner.) Mail fra adv. Voie Danielsen hvor saken må omberammes fordi han er blitt syk.

«Undertegnede har fått akutt omgangssyke og har ikke anledning til å gjennomføre ankeforhandlinger i morgen.

Jeg antar at dette vil gå over raskt og vil kunne være klar slik at vi kan bruke dagene som er satt av i neste uke.

Jeg beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører.

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner»

Kl. 13:29 Mail fra forberedende dommer Bull: «Jeg viser til e-post fra advokat Danielsen sendt kl. 07:00 tidligere i dag og nylig avholdt telefonsamtale jeg hadde med ham om hans helsetilstand. Det framgikk av samtalen at han natt til i dag ble rammet av akutt omgangssyke, og at det siden da verken er skjedd noen bedring eller forverring. Om situasjonen hans ikke bedrer seg i løpet av dagen, legger jeg til grunn at han har gyldig forfall i morgen, og at en omberammelse derfor framstår som sannsynlig. Det beste vil være å unngå en omberammelse. For det tilfellet at han i løpet av dagen skulle bli så mye bedre at det ligger an til at han vil kunne møte i morgen, avtalte vi at jeg ringer ham i kveld, omkring kl. 19:00, for å høre om tilstanden. Jeg vil da ta endelig stilling til omberammelse og gi Dammann omgående beskjed per e-post. I fall det blir bestemt omberammelse, vil nytt tidspunkt for oppstarten av ankeforhandlingen bli satt til fredag 3. februar kl. 09:00 og med videre fortsettelse mandag, tirsdag og onsdag i kommende uke. Med erfaring om at denne type sykdomstilstander ikke varer så lenge, framstår det nå som sannsynlig at advokat Danielsens sykdomstilstand ikke vil være til hinder for en slik gjennomføring. Det ses derfor ikke grunn til å fastsette ny oppstart lenger fram i tid.
Mvh Steingrim Bull

Kl.15:07 Jeg sender mail til retten. Jeg purrer også på veiledningen som jeg ba om i mail sendt søndag 29.1.17 og skriver «Det er heller ikke i dag kommet noe tilleggsutdrag fra adv. Voie Danielsen i posten. Jeg ber retten fortelle meg om hva vi gjør med dette?»

Kl.15:34 fra Borgarting «Det er sterkt beklagelig. Vi mottok våre tre eksemplarer her i morges. Men postgangen er ujamn, så du mottar trolig tilleggsutdraget med det første».

Kl. 19:41 fra dommer Bull: «Det vises til nedenstående varsel om mulig omberammelse. Jeg har nå nylig hatt telefonsamtale med advokat Danielsen og forhørt meg om hans helsetilstand. Jeg beslutter at saken omberammes til fredag 3. februar kl. 09:00, med fortsettelse påfølgende mandag, tirsdag og onsdag, slik at den samlede varigheten på ankeforhandlingen blir som tidligere forutsatt, jf. også det tidsopplegg som er skissert i Dammanns sluttinnlegg. Jeg tilføyer at advokat Danielsen føler seg marginalt bedre nå, og at det derved framstår som fullt realistisk å gjennomføre ankeforhandlingen i samsvar med denne omberammelsen. At Dammann ennå ikke har mottatt tilleggsutdrag, gir som nevnt i e-post tidligere i dag ikke grunnlag for noen ytterligere omberammelse. Men jeg tilføyer at advokat Danielsen i kveld opplyste at utdraget ble sendt samtidig med dem til lagmannsretten, og at han har utarbeidet noen ekstra eksemplarer av utdragene. Dersom Dammann ønsker det, vil hun hun derfor i morgen kunne oppsøke advokat Danielsens kontor på Helsfyr for å få utlevert et eksemplar av utdraget».
Mvh Steingrim Bull

Kl. 21:09 Jeg ber retten om å pålegge adv. Voie Danielsen å sende meg tilleggsutdraget på mail.
«… Jeg ber om at adv. Voie Danielsen blir pålagt å sende tillegsutdraget til meg på mail i løpet av kvelden.»

Kl. 22:41 Mail fra adv. Voie Danielsen – Jeg får tilleggsutdraget til nedlasting.

2.2.17 Kl.14:51 (torsdag). Jeg blir syk og drar til legen som umiddelbart tar affære. Jeg sender mail med legeerklæring fra legen til retten og adv. Voie Danielsen. 

Jeg har fått så vedvarende høyt blodtrykk at jeg dessverre ikke er i stand til å møte i retten. Jeg viser til vedlagte legeerklæring av idag.

Det er ikke klart hvor lenge denne situasjonen vil vare. Jeg vil holde retten underrettet om utviklingen.

Jeg begjærer med dette saken omberammet.

Jeg viser til tidligere korrespondanse med retten om tilrettelegging i forhold til min helse. Det er ubetinget nødvendig at det settes av hviledager mellom rettsdagene, og det er nødvendig at det settes av tilstrekkelig tid slik at den ekstreme stressbelastningen kan unngås.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Legeerkæring.png

Kl. 15:13 Fra adv. Voie Danielsen til rettens formann, dommer Bull.

Lagdommer Steingrim Bull

Selv om jeg skal erkjenne at jeg skal være noe forsiktig, all den tid jeg selv hadde sykdomsfravær, finner jeg det besynderlig at dette skal dukke opp nå, samme dag som oppstart skulle ha vært. Jeg finner det også svært beklagelig at Dammann først gir beskjed om dette nå, all den tid jeg selv uten å være fullstendig frisk nå sitter med saksforberedelsen og er forberedt på å møte i morgen.

Denne saken har vært omberammet og utsatt en rekke ganger grunnet Dammanns helse. Det har ikke skyldtes forhold på Østbergs side.

Jeg viser også til forskrift -2008-12-18-1486 § 4 så gjøres det uansett gjeldende at den vedlagte legeerklæring ikke fyller vilkårene.

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner

Kl. 15:30 Fra meg til retten: Jeg krever at adv. Voie Danielsen fremlegger legeattest for sin akutte omgangssyke som forårsaket omberamming av saken.
Med vennlig hilsen Turid Heidi Dammann

Oslo tingrett 2015

20.8.15 Samme kveld mens jeg skrev på prosedyren ble jeg alvorlig syk og lagt inn på legevakten. Dette var en følge av den enorme stress- og ekstra arbeidsbelastningen jeg var blitt påført. Kroppen min tålte rett og slett ikke mer. Jeg hadde brukt alle ettermiddager og flere av nettene under rettssaken til å ringe rundt til jurister og spørre om råd og til å skrive klager, begjæringer osv. i tillegg til å prøve å finne måter å sannsynliggjøre mitt påstandsgrunnlag uten bevisene.

15.6.15 bestemte dommer Jahr at saken skulle være delt i to deler.

I første del skulle retten avgjøre bl.a. om adv. Østberg hadde forsømt sitt oppdrag slik at det kunne bli aktuelt med erstatning eller prisavslag.

Andre del ville bortfalle dersom det ikke etter første del ble funnet at det var grunnlag for krav om erstatning eller prisavslag.

Hvis retten derimot kom til at det var slikt grunnlag, ville retten innkalle til fortsatte forhandlinger for bl.a å avgjøre hvor store erstatningene og prisavslagene skulle være.

7.7.15 sendte jeg inn mitt prosesskrift med kun de beviser og den argumentasjon som hørte til del én. Adv. Voie Danielsen bekreftet under hovedforhandlingen at han hadde mottatt dette prosesskrivet dagen etter at det var sendt.

3.8.15 leverte jeg mitt sluttinnlegg på fristens siste dag.

4.8.15 (dagen etter fristen for sluttinnlegg), ringte forberedende dommer fra Oslo tingrett meg og meddelte at adv. Danielsen hadde kontaktet retten for å få 3 dagers utsettelse med sitt sluttinnlegg, noe han hadde fått. Dette overrasket meg.

10.8.15 (mandag) mottok jeg et prosesskriv fra adv. Voie Danielsen, datert 7.8.15, hvor han krevde samtlige av mine innsigelser til Østbergs krav og samtlige 33 dokumentbevisbevis avskåret.

Adv. Voie Danielsen hevdet at det ikke var tydelig redegjort for hva bevisene skulle godtgjøre. Men mitt prosesskriv av 7.7.2015 inneholdt 19 sider med strukturert og systematisk redegjørelse for hva hvert bevis skulle godtgjøre.

Adv. Voie Danielsens anførsel fremstår som et grovt forsøk på å villede retten. Adv. Voie Danielsen var kjent med hovedtrekkene av mitt påstandsgrunnlag allerede ved mitt prosesskrift av februar 2015. Prosesskriftet av 7.7.2015 var over fem uker før rettssaken skulle begynne. Likevel sender adv. Voie Danielsen begjæring om avskjæring kun én uke før rettssaken skal begynne.

Dette er i strid med tvl. § 9-6 (2). Advokatene Østberg og Voie Danielsen er begge advokater og måtte vite at innsigelser måtte fremsettes så snart de hadde mulighet for det.

13.8.15 kl:07:32 (torsdag) sendte jeg et prosesskriv på mail, hvor jeg tilbakeviste adv. Voie Danielsens uriktige påstander.

13.8.15 kl.15:04, sendte dommer Jahr meg en e-post med en kjennelse, hvor han avskar 26 av mine 33 bevis. Jeg åpnet e-posten med kjennelsen først 14.8.15 (fredag) ca. kl.18.00. Dommer Jahr ga her en annen begrunnelse enn det adv. Voie Danielsen hadde kommet med. Også dommer Jahrs begrunnelse var innlysende uriktig, men jeg hadde ikke hatt noen foranledning til å uttale meg om disse grunnene. Det fremgår videre av tvl § 9-6 (2) annet punktum at det var feil av dommer Jahr å ta adv. Voie Danielsens innsigelse til følge. Dersom dommer Jahr har gjort avskjæringene av eget initiativ, har han brutt tvl. § 9-6 (3). I begge fall er det brudd på retten til kontradiksjon, og dermed brudd på Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6, første ledd. Dette gir grunn til å stille spørsmål om dommer Jahrs upartiskhet.

17.8.15 kl.9.00 (mandag) startet rettssaken. Under mitt innledningsforedrag protesterte jeg mot bevisavskjæringene. Bl.a. hadde retten avskåret oppdragsbeskrivelsen som adv. Østberg fikk da han påtok seg arbeidet, såvel som mailkorrespondansen mellom oss som ytterligere viste hva oppdraget dreide seg om. Min hovedanførsel er at adv. Østberg hadde begått avtalebrudd. Da er det innlysende at jeg har krav på å få fremlegge de bevisene som beviser hva oppdraget hans gikk ut på og mailkorrespondansen mellom oss og andre bevis som viste at manglene ved hans oppdrag var prosedabelt. Dette prøvde jeg å forklare retten, men da tok adv. Voie Danielsen ordet og sa at dommeren hadde gjort en feil i avskjæringskjennelsen og at ytterligere 5 av mine bevis skulle avskjæres. Han hevdet at han hadde innrettet seg etter at også disse bevisene skulle avskjæres. Dommer Jahr skrev da en ny kjennelse, mens vi ventet, hvor ytterligere bevis ble avskåret.

18.8.15 var det partsforklaring. Østberg hadde tatt med seg en bunke med dokumenter og mail som han leste opp fra samtidig som han fremsatte et helt nytt påstandsgrunnlag som disse dokumentene skulle underbygge. Disse dokumentene var aldri fremlagt i saken og jeg fikk heller ikke se dem. Jeg protesterte, hvor på dommer Jahr uttalte at Østberg måtte jo få lov til å forsvare seg.

Under min partsforklaring fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde lov til å lese opp fra det som jeg hadde forberedt å skulle si i min partsforklaring. Dette til tross for at jeg var selvprosederende og ikke hadde noen advokat til å stille meg spørsmål.

20.8.15 Om morgenen før rettssaken begynte sendte jeg mail til sorenskriver og ba om hans inngripen på grunn av den katastrofale situasjonen. Men sorenskriveren fant å ikke kunne gjøre noe annet enn å undersøke om dommeren var inhabil og fant at det var han ikke. Samme kveld mens jeg skrev på prosedyren ble jeg alvorlig syk og lagt inn på legevakten. Dette var en følge av den enorme stress- og ekstra arbeidsbelastningen jeg var blitt påført. Kroppen min tålte rett og slett ikke mer. Jeg hadde brukt alle ettermiddager og flere av nettene under rettssaken til å ringe rundt til jurister og spørre om råd og til å skrive klager, begjæringer osv. i tillegg til å prøve å finne måter å sannsynliggjøre mitt påstandsgrunnlag uten bevisene.

Det var påregnelig for både adv. Voie Danielsen og retten at de påkjenningene de urettmessig og med overlegg påførte meg ville gjort enhver person som ble utsatt for slike forhold syk. Jeg fikk påbud fra legen om fullstendig hvile de neste ukene. Fortsettelse av forhandlingene ble berammet til 10.9.2015.

1.9.15 Sendte jeg inn en anke over bevisavskjæringene, men dommer Jahr unnlot å behandle den som den hastesaken den var, slik at den mistet sin aktualitet før den kunne bli behandlet av lagmannsretten.

10.9.15 ble siste dag i retten gjennomført.

18.9.15 ble dommen avsagt. Et eksempel på feilene: På side 13, avsnitt 3 i dommen er det gjort en utmåling av et prisavslag, dvs. det er tatt stilling til et spørsmål som jeg hadde hatt uttrykkelig forbud mot å prosedere, da dette skulle tas i del 2. Men det ble aldri innkalt til noen del 2. Forøvrig var også utmålingen feil. I et annet spørsmål la dommen til grunn et faktum i strid med håndfaste, men avskårne bevis. Dette er karakteristisk for nær sagt hele saksbehandlingen. Det er en rekke andre saksbehandlingsfeil som jeg ikke kommer inn på her.