Skulle jeg hatt en advokat til å passe på adv. Bjørn Østberg? Lydklipp 1&2

Jeg satt vantro i rettssalen.
Hadde adv. Østberg ikke forberedt seg overhodet?
Hvorfor ga han ikke noen ordentlig fremstilling av min sak?

Det var satt av for kort tid til rettssaken. Det var da satt opp en stram timeplan hvor hver av advokatene hadde to timer til sine innledningsforedrag. Her forteller dommeren Torjus Gar at han var opptatt av at denne timeplanen måtte holdes:
Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.


Dommer Torjus Gar: Jeg har lenge vært bekymret for den avsatte tiden er tilstrekkelig, men nå har jo da partene kommet frem til en omforent fremdriftsplan her, hvor vi skal være i mål på tirsdag ettermiddag. Jeg er veldig opptatt av at vi holder den planen. Det er alle muligheter for at ting sprekker hvis man ikke kjører stram regi. Det er dere innstilt på å gjøre her. Bare for å ta denne dagen så skal vi være ferdig med begge innledningsforedragene og dokumentasjonen pluss påbegynt partsforklaringen til RD. OK, da får du ordet, J.

Min motparts advokat, adv. Jervell, brukte likevel 50 minutter over denne tiden. Innholdet av hans foredrag var mye utenomsnakk som ikke vedkom saken. Innen tiden gikk ut for min motparts advokat, varslet dommeren om at hans tid var i ferd med å renne ut. Da skjøt min adv. Bjørn Ivar Christie Østberg inn at adv. Jervell kunne få så mye tid han ville. Det er dommerens ansvar å styre tidsbruken, men han vil vanligvis anse seg bundet av partenes disposisjoner når de er enige.

Så var det adv. Østberg advokats tur til å holde innledningsforedrag. Fra dommeren gir ham ordet, går det nesten ett minutt før han er klar til å snakke. Deretter går det ca. 12 minutter med til å avklare med dommeren om han kan la et vitne fremlegge store deler av saken, eller om han må gjøre dette selv.
Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.


Dommeren: Ja, da er vi kommet til saksøktes innledningsforedrag
(Lyder av Adv. Østberg som stiller bordhøyden, pakker ut sine dokumenter, og blar og leter i papirene sine.)
Adv. Østberg: Ærede kollega og motparter! Ja, Eh, jeg vet ikke helt, nesten ikke helt hvor jeg skal begynne, men, men eh, I utgangspunktet, så, eeh, har vi nå hørt, eh, eller vi har nå hørt J. sitt innledningsforedrag, eh, og sånn som denne siden ser på det, så eeh…, så tegner ikke denne fremstillingen, eh, sakens hele bilde.
Eeh det ligger ikke noe kritikk i det, eeh, og innledningsvis vil jeg si at, eh prosessfullmektigene har snakket sammen på forhånd i forhold til også hvordan eeh, man skulle legge opp, og da
hvis man ser på fremdriftsplanen, så har man i utgangspunktet sett at eeh, det kan bli utfordrende å følge tvistelovens system i forhold bare å gi bare utfyllinger og korrigeringer. Eeh, og i utgangspunktet så er jeg da satt opp med mere tid enn det J. er satt opp med, eeh, eh, og vi er også blitt enige om at vi skulle være litt fleksible når det gjaldt kjøreplanen selv om administrator her varslet noe helt, helt annet, men nå har vi jo, eh, for så vidt sprukket på kjøreplanen allerede.
Eeh, men, men særlig ift dette med, eh, med dokumentasjonen, eh, og fra denne siden så, så eh skal jeg gjøre en del dokumentasjon nå i mitt innledningsforedrag, men det er også lagt opp i stor grad til at eh, vårt vitne Enrique Perez-Terron eh, skal dokumentere eh dette som går på tall, eeh, regnskaper, oppstillinger, regneark og beregninger som da har fulgt med eh både i eh dette hjelpedokumentet som ligger i eh utdraget, eh og em …,og videre.
Dette hjelpedokumentet det starter på side 536 men det skal jeg komme tilbake til i det faktiske utdraget.
Dommeren: Hva er det det hjelpedokumentet begrenser seg til da?
Adv. Østberg: Em, En gang til?
Dommer: Hva er det hjelpedokumentet begrenser seg til, eller hva er det det egentlig gjelder?
Adv. Østberg: Nei, altså, hjelpedokumentet gje… er jo i utgangspunktet, eeh, et dokument som, som, som eh, for det første tilsvaret viser til i forhold til både beregninger av, av eeh, erstatningskrav, vederlagskrav, eeh de faktiske forholdene som ligger til grunn i forhold til, i forhold til, eh, verdiberegningen, eh goodwillberegning , eh, slike ting.
Eh, og det skal je, både Jæ… komme litt innpå, men eh vi skal også komme tilbake til det under, eeh altså når det gjelder dokumenteringen, eh,
… i forhold til det som da ligger til grunn for en eventuelt beregning, eh så, så vil, vil da Enrique Perez-Terron få en, en, en større del av, av-av, eh, dokumentasjonen der. Eh og det er jo derfor jeg også har lagt opp til såpass, eh .. (dommeren avbryter)
Dommeren: Det skjønte jeg ikke. Altså hva, skal han dokumentere noe, altså?
Adv. Østberg: Ja, han skal gå igjennom eh en del av disse regnearkene og beregningene som blant annet ligger i, i hjelpedokumentet og og også som da har fulgt med i vårt prosesskriv da særlig av 3.12 eh, og videre 14.1, eh, eh 2013.
Dommer: Ja, ja, men det som ligger i saksforberedelsene, men her, skal vel han være sakkyndig vitne? Er det ikke meningen det?
Adv. Østberg: Nei, fordi, nei, altså, han, han, han
Dommer (avbryter): Skal være vitne.
Adv. Østberg: Han skal være vitne.
Dommer: Og hva er det han skal bevitne?
Adv. Østberg: Han skal bevitne for sitt arbeid med gjennomgang av alle regnskapene, korrigeringen av regnskapene, hva som har vært feil i regnskapene, eh og hvorfor det er feil.
Dommer: Han skal gå gjennom regnskapene.
Adv. Østberg: Gå igjennom regnskapene, (dommer avbryter)
Dommer: Det er det som er bevis, er det ikke det, hans forklaring om regnskapene?
Adv. Østberg: Ja,
Dommer: Da vil han vel bygge på regnskapene da når han forteller om regnskapene eller bygger han på noe annet?
Adv. Østberg: Han bygger på, han bygger på sin gjennomgang av regnskap, bilag, eeh, slike ting, men, men han, han syner jo også, eh han kan også i tillegg til det, og som vi har angitt, forklare om, om hvordan han gjennom sitt kjennskap til æh min part, altså THD, æh si noen ting om hennes situasjon og hvordan han oppfø, oppfatter hennes evne og mulighet å, å involveringer i, i forhold til en del punkter.
Dommer: Det er greit, for det er hans forklaring ikke sant, men det jeg ikke vil være noe glad i.
Adv. Østberg: Ja.
Dommer: det er at han skal lese opp noen ting, altså foreta dokumentasjon i saken, være prosessfullmektig.
Adv. Østberg: Nei, nei, altså tanken, tanken og lite, i forhold til dette bakspillet er å forklare altså, hvis retten har behov for å få forklaring på de tallene da, så.
Dommer: Det er greit. Altså, men da må han ta tak i noen konkrete tall. Skal han legge frem noe hjelpedokument, eller skal han da bruke …
Adv. Østberg: Tank- tanken er at han da skal bruke på overhead og for å vise retten de fremstillingene som da er lagt fram æh og for å forkare det nærmere.
Dommer: Skal han da bruke dette hjelpedokumentet som, som et innlegg i saken, og så forklare det og vise det på en skjerm?
Adv. Østberg: Både, både i forhold, altså hjelpe, hjelpe…
Dommer (avbryter): Det blir jo veldig rart, da. En ting, han må jo forklare seg muntlig.
Adv. Østberg: Ja.
Dommer: Det er greit da hvis han lager tallstilling spesielt på en skjerm, eller jeg syns også det er greit å kunne få det fremlagt på et papir også. Som man kan ha det med seg. Ikke sant, ikke bare være avhengig av å notere veldig fort etter det som er på skjermen.
Adv. Østberg: Nei.
Dommer: Skjønner?
Adv. Ø: Ja, altså, altså han, han, han skal ikke, han skal jo ikke dokumentere, dokumentere noe utover det som er (dommeren avbryter).
Dommer: Jo fordi det hjelpedokumentet som du viser til det bærer jo preg av å være et skikkelig innlegg i saken.
Adv. Østberg: Ja, jeg, jeg er klar over det og det som, det som han skal dokumentere er jo de fakta opplysningene, ikke, ikke sine personlige oppfatninger eller meninger. Altså eh, de faktaopplysningene, men, men i alle tilfelle, vi har diskutert prosessfullmektigene i forhold til og satt av tid i forhold til det. Eeh, eeh og eh og jeg har for så vidt sånn ut ifra, eeh, ut ifra hvordan jeg da har da lagt opp til eeh mitt innledningsforedrag nå, lagt litt opp i forhold til det og eeh, hvis man da skal gjøre noe annet …enn så må jeg ta det på sparket og, og.
Dommer: Men det er bare snakk om hvordan, hvordan man skal, hva skal jeg si, administrere spørsmålstillingen.
Adv. Østberg: Ja.
Dommer: til dette vitnet. Det er poenget. Da han trenger jo fakta. Og fakta det er jo i regnskapet. Er det ikke det? Og dokumenter?
Adv. Østberg: På, på lik, på lik linje altså, altså i, i forhold til for eksempel eeh dette regne og oppstillingen som, som min kollega har vært igjennom på, som er fremlagt og som eeh, og som RD da har laget. Og som vi har gått igjennom dette personlige regnskapet som, som følger på side 245 og utover. Eeh, der kommer jeg til å bruke han til også gå igjennom, for han har gått igjennom de tallene, eeh og eh bruke han som i forhold til forklaring av hvorfor disse forskjellige postene da eh er feil og, og beregningene er feil.
Dommer: Det er greit, med hans kommentarer til side 245 følgende.
Adv. Østberg: Ja, eeh så.
Dommer: Da har vi noe konkret.
Adv. Østberg: Ja.
Dommer: Nemlig det dokumentet.
Adv. Østberg: Ja, så, så, så det vil være konkret inn i eeh, det som da ligger i dokumentutdraget, æh, men så ligger det også i, eeh, vårt prosesskriv av, av, eeh 14 er det vel, januar, eeh som da ikke ligger i dokumentutdraget. Det er jo da bilag…eh, dok, dok 75.
Dommer: Ja.
Adv. Østberg: Den der, der er det også. Der er det også fremlagt eeh, (blar) eller vist til en æh, god del æh, bilag ikke sant. Eeh, eeh, i, i forhold til disse kviteringene som, som, som da ligger i utdraget og hvor, hvor det er forklart, men, men der vil jeg istedenfor at jeg nå går igjennom, altså hvis jeg skulle dokumentert dette, så ville jeg gått igjennom, altså for å snu det litt, da. Kan jeg legge til grunn at retten har lest tilsvar, stevning og prosesskrivene og det innhold som ligger der. Er, anses det som dokumentert?
Dommer: Det innholdet som ligger, altså i selve prosesskriftene har jeg lest. Jeg har ikke dukket ned i bilagene.
Adv. Østberg: Og da er det bilagene jeg ønsker å bruke Enrique til å forklare, slik at retten da også har mulighet til å kunne stille spørsmål hvis det er, er noe av det vi da har gått igjennom som er uklart i forhold til saken.
Dommer: Altså bare for å ha det som er uklart, men slik som jeg ser det, så er det prosessfullmektigen som dokumenterer
Adv. Østberg: Ja.
Dommer: i saken og ikke et vitne.
Adv. Østberg: Ja.
Dommer: Okey, så vitne forklarer seg, gjerne om et sånt dokument, men det er ikke vitnet som dokumenterer, altså da er det vitnet som overtar sakførselen, sånn skal det ikke være.
Adv. Østberg: Nei.
Dommer: Det har jeg fortalt.
Adv. Østberg: Da får vi prøve å så legge opp det på en best mulig måte. Eeh…Eeh, begge sider har jo for så vidt lagt opp til eh og det er jo også derfor man, man bevist når det gjelder fremdriftsplanen har lagt opp til at første vitne eh mandag morgen etter at, eller, for så vidt altså eh like etter at Enrique eh Perez-Terron eh har fått gått i gjennom det som dreier seg om regnskap og bilag og sånt noe, så på mandag, så har, har da æh saksøker vitnet Erik Laget, som da jo er regnskapsføreren. Så, så det er litt sånn i, i, hvordan, hvordan prosessfullmektigene har snakket om å gjøre dette på en, en, en mest hensiktsmessig måte ut i fra det tids…
Dommer: (avbryter) Det er veldig greit med regnskapsfører også som ..jeg har ikke noe imot det.
Adv. Østberg: Ja
Dommer: Men han må jo forholde seg til dokumenter som er lagt frem i saken.
Adv. Østberg: Ja, eh og,
Dommer: Og da snakker vi om regnskap og lignende ikke sant?
Adv. Østberg: Ja, regnskap og ligninger (sic) [Adv. Ø skjønner tydelig ikke det påstandsgrunnlaget som EPT skal legge frem] og, og selvangivelser og nærings eeh.
Dommer: Ja, og jeg regner med at han Terron skal gjøre det samme.
Adv. Østberg: Ja.
Adv. J (bryter inn): Men, er det noen andre oppstillinger, altså det er en oppstilling for eksempel på bilgodtgjørelsen [Bilgodtgjørelsen] og noen andre ting som er lagt fram som en del av prosesskrivene. Er det noen andre oppstillinger han kommer til å komme med?
Adv. Østberg: Han skal ikke komme med noen nye oppstillinger i det hele tatt.
Adv. Jervell: Nei, ikke noen nye, men (Adv. Ø og adv. J snakker i munnen på hverandre så litt vanskelig å høre) når han snakker om beregninger så er det de samme som er lagt frem
Adv. Østberg: Nei, nei, det er kun og det er kun det som skal gå frem som er lagt frem fordi saksforberedelsene, de er avsluttet. Så det er vi enige om.
Adv. Jervell: Det er ikke sånn at det kommer noen seinere eller …
Adv. Østberg (avbryter): Nei, nei, eh.
Dommer: Det man kan gjøre er å lage en sammenstillende hjelpe dokumenter. Det kan man gjøre.
Adv. Østberg: Ja.
Dommer: Ikke sant. Men det er ikke noen nye opplysninger.
Adv. Jervell: Nei, nei, nye oppstillinger vil jo kunne kanskje ….
Dommer: Nei, hvis vi bare bruker de samme tallene (avbryter hverandre) en annen måte å regne på En annen type oversikt. En annen vinkling på det for eksempel. Det er helt greit altså.
Adv. Østberg: Det blir eventuelt ting jeg, vi kunne på begge sider må jobbe med i løpet av helgen, i så fall.
(Blar i dokumenter) Ja, eeeh, eeh…. Denne siden eh, som man sikkert skjønner en helt annen oppfatning ææh av æh disse ææh, (blar) av æh, dokumentasjonen av, av hva leiren og, og hva Villmarksleiren er. Eeh, da særlig i relasjon til eh leiren. Eller urbefolkningen, urlandsbyen som eh, det da har blitt betegnet som i stevningen.
Verdier knyttet til deltakernes historie og kompetanse
Eh, og hva denne var på utløsningstidspunktet. Eeh, slik denne side ser det så eh, er eh de virkelig verdiene i selskapet ikke nødvendigvis de fysiske gjenstandene, men historien til menneskene, det vil si partene og konseptet, eh slik det ble bygget eh rundt dette. Dette skal vi komme tilbake til både under eh vitneforklaringer og også partsforklaringene.
Konseptet borte (pga samarbeidsproblemer)
Eh, utgangspunktet sånn som denne siden ser det eh, har vært at når partene skilte lag og samarbeidsproblemene tilspisset seg. Så forsvant dette konseptet som var grunnlaget for eh Villmarksleiren eller denne urlandsbyen. Eh. Det som eeh var det bærende elementet eeh, det var den felles historien som partene eh hadde å selge.
Leiren dokumenteres ved bilder og partsforklaring (ca. 2 minutter 20 sekunder)
Eeh, under saksforberdelsene så ble man enig om at man ikke skulle eeh ha befaring av leiren, eeh da dette skal dokumenteres via bilder. Vi har vedlagt eh, eh eller sendt inn noen bilder eh og det har også eh motparten.

Fortsett å lese Skulle jeg hatt en advokat til å passe på adv. Bjørn Østberg? Lydklipp 1&2

Hvor dårlig kan en advokat være?

Adv. Bjørn I. C. Østberg fant alltid på en grunn for ikke å ha møter med meg. Fem dager før rettssaken kom opp, ville han at vi skulle møtes, slik at vi hadde sett ansiktene til hverandre, men da ville han at vi skulle møtes på en kafe. Han hadde kontroll på hele saken så vi skulle bare slappe av og senke skuldrene. Dette kafebesøket fakturerte han til kr.4000,-.

Jeg fant ut senere at adv. Bjørn Ivar Christie Østberg ikke hadde noe kontor da han var min advokat, noe han har fått senere.

Adv. Østberg lot saken beramme over for få dager, kom alt for sent i gang med hvert prosesskrift, satte seg ikke nok inn i saken til å se sammenhengene, klarte ikke fremlegge de nødvendige bevisene som han hadde tilgjengelig og unnlot under rettssaken å føre deler av saken slik at jeg led store økonomiske tap.

Adv. Bjørn I. C. Østberg kom uforberedt til hovedforhandlingen og brukte uendelig tid på å bla frem og tilbake i papirer. Språket avslører hvordan han får tiden til å gå (se Uklar tanke = uklar tale skrevet av Camilla).  Han gav heller ingen strukturert fremstilling av min sak. Til alt overmål visste han ikke hva som behøvde å bevises.  Fortsett å lese Hvor dårlig kan en advokat være?