Lydklipp 5: Advokatfirmaet Østberg AS averterer med at de kan “alt”. Til og med petroleumskontrakter. Men kanskje ikke prosessrett.

Helt til slutt i adv. Bjørn I. Christie Østbergs prosedyre medgikk hele seks minutter til å få nedlagt påstanden. Resultatet tapte jeg kr. 79.641,- på.
Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.


Østberg: Eh, da, eh, em, gjenstår det. (blar i papirer) Jeg har, jeg har laget et nytt påstands skrift, ææh. (blar) Så det er en presisering, ææh av påstanden. Ææh og da har jeg. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har ryddet litt, æhm, bare slik at, at i hovedsaken så nedlegges det påstand om nummer en, RD tilpliktes å betale til Villmarksleiren…
Dommeren (avbryter): Det er det samme som…
Østberg (avbryter): Ja, samme…
Dommeren (fortsetter): xxx, eller? (vanskelig å høre)
Østberg (fortsetter): …men så har jeg lagt inn punkt to, Villma-, ja og jeg, og det mener jeg egentlig konsumeres av nummer en, men bare for å presisere i forhold til da påstanden nummer to fra motparten, som er en påstand om, eh, om, om tilkj, æh altså æh fastsettelse av eeh, av RDs eh krav om betaling av gjeld fra selskapet, så ber vi oss frifunnet på det punktet.
Østberg: Og jeg mener det konsumeres av vår påstand om at det skal innbetales en und, underbalanse, i utgangspunktet, at den ikke er nødvendig, men eeh (ler), når …
Dommeren (avbryter): (”Vent lite gran”) I hovedsøksmålet, ikke sant?
Østberg: Ja.
Dommeren: Så er det krevd da en utløsningssum.
Østberg: Ja.
Dommeren: Og utbetaling av en fordring
Østberg: M-m.
Dommeren: Og dere mener at det er ikke grunnlag for noen av delene.
Østberg: Nei.
Dommeren: Da er det bare å nedlegge påstand om frifinnelse.
Østberg: Ja, bortsett fra at man, man, man har et krav da om en innbetaling av en underbalanse.
Dommeren: Men, frifinnelse på begge poster, det er to poster i hovedsøksmålet ikke sant?
Adv. Jervell (bryter inn): De mener at det er en underbalanse i selskapet det er krav om en innbetaling dersom man mener at det er…
Østberg: (avbryter) Det, det…
Dommeren (avbryter): Selskapet, selskapet har et krav den andre veien?
Østberg: Ja
Dommeren: Ja, da, og da er det et motsøksmål….
Østberg: (avbryter) Ja, fordi, dette diskuterte vi i saksforberedende i forhold til….
(Flere snakker i munnen på hverandre)
Dommeren: Men eh, rettslig sett så blir det et krav den andre veien, og da hører det hjemme i et motsøksmål.
Østberg: Ja.
Dommeren: Så hvis du mener at det skal være dom for det.
Østberg: M-m.
Dommeren: Er ikke det nytt, da?
Østberg: Nei, det er, det har vært påstanden, men eh, men-men-men det har blitt definert som en påstand i tilsvaret til ho-, eller i hovedsaken. Ææh, og vi diskuterte dette her i saksforberedende møte, med, med, med forrige administrator som, som mente at det, da var, var riktig, ææh sånn som jeg oppfatt…
Dommeren (avbryter): Det er jeg helt sikker på at det er.
Østberg: Ja, for jeg har også tenkt at alt, at alt, alt annet, altså enn f-frifinnelse i forhold til…
Dommeren (avbryter): Hovedsøksmålet så er det frifinnelse, ikke sant, for det kravet?
Østberg: Ja.
Dommeren: Frifinnelse for de kravene slik de er formulert. Og så må det da være en del av motsøksmålet å kreve betaling for både det ene og det andre. Det er vel en av de postene.
Østberg: Ja, da, da, og da vil det da være slik at det som da står som vår påstand i hovedsaken punkt nummer én da egentlig, eh, blir påstand nummer en i motsøksmålet, da.
Dommeren: Ja, nå har ikke jeg sluttinnlegget…
Adv. Jervell (avbryter)Jeg kan gi deg utdraget…
Østberg: Det er påstandsskriften, men det er, du kan få se slutt-, sluttinnlegget.
Dommeren: Sluttinnlegget. Vi starter jo der, gjør vi ikke det? Det er nedlagt påstand om det i innledningsforedraget.(støy) Side 84. Vi starter påstanden, ja, mumler. i hovedsaken. xx…skal betale ja (støy fra Østberg som leter i papirer). Du har ikke nedlagt påstand om frifinnelse?
Østberg: Nei, for jeg mente at det ble, ble konsumert av –
(støy i opptaket, stemmer høres i blant)
Dommeren: … sluttinnlegget gir punkter under påstand i motsøksmålet.
Østberg: Ja. (blar) Ja, da er det bare, da blir det påstand om frifinnelse i hovedsaken. Pluss en del saksomkostninger.
Dommeren: …påstander…….motsøksmålet (vanskelig å høre, spørrende tone)
Østberg: Ja, men det blir jo helt feil, da.
(adv. Østberg blar lenge i papirer).
Østberg:Helt avslutningsvis, før klokken blir fire så, eh, eh, eeh så vil jeg eh minne om starten i går, ehm, hvor også tok opp ehm, regelen om at for det tilfellet at retten skulle mene at saken ikke er forsvarlig nok opplyst, så er det mulighet for fortsatte forhandlinger og utsettelse
Dommeren: Nei, Det vil vi ikke.

I saken hadde min motpart krevd meg for om lag 877.000 kroner. Dette var hovedsøksmålet. Jeg mente at dette kravet var helt feil. Det var min motpart som skulle betale til meg, ikke jeg til ham. Derfor hadde jeg anlagt et motsøksmål.

Adv. Østberg visste ikke at han måtte nedlegge påstand om frifinnelse i hovedsøksmålet, og påstand om betaling den andre veien, til meg, i motsøksmålet.

Dette er altså i rettssakens siste minutter. Da spør dommeren, angående mitt krav om at motparten skal betale til meg: “Er ikke det noe nytt, da?” Adv. Østberg har altså ikke klart å få frem hva saken gjaldt. Dommeren har helt til sakens siste minutt ikke vært klar over dette! Hva har da sakførselen gjennom fire dager tjent til?

I denne saken var det, som sagt, helt feil at selskapet skulle ha slik gjeld til min motpart. Dette fremgikk nettopp av regnskapet. Men adv. Østberg hadde ikke dokumentert regnskapet, og visste vel knapt hva som stod der. Men først og fremst hadde han en katastrofalt dårlig oversikt over sakens struktur.

Dette fikk konsekvenser på flere måter, men her skal jeg bare nevne én. Blant de krav jeg ønsket fremsatt, var at regnskapet måtte korrigeres for en lang rekke feilføringer. Jeg fikk medhold i disse kravene i to tilfeller hvor min motpart innrømmet forholdene. Men den manglende, eller rotete strukturen i saken gjorde at den største korrigeringen ikke kom meg til gode med hele beløpet.

Når et selskap beslutter å dele ut overskuddet til deltakerne, bokføres det som at deltakerne har hver et beløp til gode. Når beløpene faktisk blir utbetalt, slettes så tilgodehavendet. Min motpart erkjente at han hadde latt bokføre 3/4 av overskuddet som en fordring han hadde til selskapet, mens jeg hadde kun fått en fordring på den siste 1/4. Men etter selskapsavtalen skulle jeg ha halve overskuddet. Dermed var dommeren innstilt på å endre regnskapet slik at jeg ble godskrevet 109.000 mer, og min motpart kr. 109.000 mindre.

Dommeren tok frem denne posten kun under behandlingen av min motparts krav om fastsettelse av selskapets gjeld til ham, hvor min motpart hadde ment at han hadde til gode kr. 215.019,-. Dommeren gikk av eget initiativ i et regnskap som lå i “faktisk utdrag”, og fant at bokført gjeld til min motpart, før eventuelle rettelser, var kr. 29.359,- på tidspunktet da min motpart hadde erklært at han trådte ut av selskapet. Dommeren regnet ut at en rettelse av regnskapet ville medføre at min motpart ikke hadde noe til gode. Jeg ble da frikjent for å skulle betale noen gjeld til min motpart.

Du kan jo prøve å regne det ut selv: 29.359 minus 109.000 blir minus 79.641,-. Med andre ord, etter en korrigering av regnskapet, ville resultatet blitt at min motpart skyldte kr. 79.641,- til selskapet. Derfor skulle adv. Østberg ha fremsatt et krav om at min motpart innbetalte sin gjeld til selskapet, i tillegg til at han måtte betale sin del av selskapets underbalanse. Men adv. Østberg hadde ikke fremsatt noe slikt krav.

Vi hørte på lydopptaket at dommeren veiledet adv. Østberg om hvordan påstanden måtte utformes, men dette medførte kun at Østberg nedla påstand om at min motpart skulle betale sin andel av selskapets underbalanse, men ikke at min motpart skulle betale sin gjeld til selskapet, og dommeren tilkjente meg ingen ting for dette.

Men adv. Østberg skal ha bred erfaring i håndtering av petroleumskontrakter!

Da min venninne, som er overingeniør i Statoil, så hvordan Advokatfirmaet Østberg As profilerer seg på Advokatforeningens webside: “Vi har videre særsklit kompetanse innefor kontraktsrett – It- kontrakter, petroliumskontrakter, internasjonale kontrakter, leiekontrakter mv”, begynte hun å le — ikke bare av feilstavingene.

Hun forklarte at petroleumskontrakter vanligvis betyr kontrakter om sentrale forhold rundt tildeling av blokker, søking og boring etter olje, og utvinning av oljen. Dette er omfattende og kompliserte kontrakter med verdi i milliardklassen. Dette krever en helt spesiell kompetanse.

Hvordan har adv. Østberg skaffet seg slik erfaring og kunnskap? Det skulle jeg like å vite. For med så store verdier på spill, bruker ikke oljeselskapene små enmannsfirmaer med kort fartstid og ukjent kompetanse. Adv. Østberg fikk sin advokatbevilling i 2010.

Nedenfor gjengir jeg beskrivelsen slik den var i august 2015. (Denne teksten har stått uendret siden 2013, bortsett fra at dengang hadde han ikke oppført noen kontoradresse. Nå har han oppført at han har kontor på sin hjemmeadresse.)

Østberg, Bjørn I. Christie

Advokat (Bevilling 2010)
 • Firma: Advokatfirmaet Østberg AS
 • Postadresse: Postboks 7047, St Olavs Plass,
  0130, Oslo
 • Besøksadresse: Vækerø Terrasse 14A
 • Mobil: 91589191
 • Telefon: 22 49 46 77
 • Faks: 93 17 16 02
 • bico@advokat-ostberg.no
Type virksomhet
 • Advokatmekler
 • Allmennadvokat
 • Bistandsadvokat
 • Forretningsadvokat
Spesialområder
 • Arv
 • Barn og foreldre
 • IT og Internett
 • Jobb
 • Naboer
 • Samliv og samlivsbrudd
Språkkunnskap
 • Dansk
 • Engelsk
 • Svensk
Landkunnskap
 • Australia
 • Costa Rica
 • Danmark
 • India
 • Irland
 • Malaysia
 • Nederland
 • Nepal
 • Storbritannia
 • Sverige
 • Ukraina
 • Vietnam
Tilleggsopplysninger

Vårt firma har bred kompetanse innenfor alle felter av arve- og familieretten. Vi har en særlig satsing i forhold til saker om barenfordeling, hvor barna skal bo og samværsavtaler.
Firmaets ansatte har bred erfaring innenfor ledelse, kommunikasjon, forhandlinger og mekling.
Vi har også advokatmeklingskompetanse.
Vi har videre særskilt kompetanse i saker etter barnevernloven.

Vi håndterer vider mange tvister etter naboloven. Saker innenfor fast eiendom, herunder mangelssaker og reklamasjonssaker.
Vi har håndtert en rekke saker og tvister i relasjon til borettslag og eierseksjonssameier.

Vi har videre bred erfaring innenfor saker etter arbeidsmiljøloven, hvor vi representerer så vel arbeidsgivere som ansatte.

Vi har videre særsklit kompetanse innefor kontraktsrett – It- kontrakter, petroliumskontrakter, internasjonale kontrakter, leiekontrakter mv.

Internasjonal privatrett.

Menneskerettigheter.

Invandrerrett -herunder særlig saker om familieinnvandring, arbeids- og oppholdstillatelser

 

Advokatfirmaet Østberg AS består som sagt kun av én person. Det er ganske imponerende hvor mange felter han har bred erfaring, særskilt kompetanse, og lignende, på.

Bred erfaring innenfor et felt betyr på alminnelig norsk at han har håndtert mange saker av ulik karakter innen feltet. I min sak fremstod han som en god bilselger, flink til å markedsføre seg før hovedforhandlingen, men under hovedforhandlingen kunne han alt for lite om prosessretten, slik at dommeren måtte gi ham voksenopplæring i rettssalen.

 

7 kommentarer til «Lydklipp 5: Advokatfirmaet Østberg AS averterer med at de kan “alt”. Til og med petroleumskontrakter. Men kanskje ikke prosessrett.»

 1. Denne lydfilen er kostelig. Anbefaler alle å høre den. Av og til synes man synd på dommere. De må være tålmodige og balanserte, men det kan ikke være enkelt når den ene partens advokat verken har innhold eller form på det han prøver, eller ikke prøver, å få lagt frem for retten. Synd med skurringen litt ut i opptaket, men holder man ikke ut helt til slutt, så har man fått hovedpoenget nokså snart. Nemlig at det ikke kom noe vettugt ut av munnen på denne personen som våger å titulere seg advokat. Vi har jo også fenomenet Olga Marie Mikaelsen, hvis dere husker hun som sang så parodisk ille uten å være klar over det selv. Meget spesielt. Noe i nærheten av denne opplevelsen får man når man hører lydopptakene til THD (Turid Heidi Damman) av adv. Ø. Bortsett fra at det ikke er snev av humor over det i dette tilfellet, bare lidelse. Resultatet er det stor sorg å tenke på.

 2. En liten illustrasjon i forbifarten.
  Sett at du går på restaurant. Og ikke en hvilken som helst restaurant, men en som har «alt». Og vel så det. Lukter det ikke da som noe fra Michelin-guiden? Ahh, tegner det da til ikke til å bli en vidunderlig aften 🙂

  Om man i en slik setting mot formodning har noe saklig å klage på av mat eller drikke, så vil de, i den grad de er seriøse, rimeligvis vennlig beklage, foreslå et alternativ, muligvis dessuten også et plaster på såret – og med misbilligende mine bære ut arbeidsuhellet, for å arkivere det i søppelbøtten.
  Og hva annet vil man egentlig forvente blant mennesker som har moralsk rygrad samt i det minste snev av anstendighetsfølelse?

  Men hva om en det slett ikke var en restaurant, men derimot en advokat som serverer noe bedervelig, hva da? Kan man i overført betydning risikere å bli beordret å sitte ved bordet til man har spist opp alt, og jo lengre man sitter ved bordet, jo dyrere blir det?

  Arnulf Øverland skrev forresten i et dikt at «Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv! Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der og glemme! Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!»

  – Akkja…

 3. Bare en liten reflekterende observasjon.

  Etter litt googling i en ledig stund later det for meg til at adv Østberg av en eller annen grunn nå i det siste har følt behov for å utad fremstå som påfallende beskjeden. Sml nettsiden hans nå med hvordan han tidligere har lagt ut i det vide og brede om sine fortreffelige egenskaper.

  Dette beskrev han (i mine ører nokså imponerende, alternativt pompøst) på Advokaforeningens webside, som du har kopiert med skjermbilde, og linker til. Samt siterer han på.

  Denne nettsiden hans hos Advokatforeningen er nå fjernet. Årsak oppgis ikke.

  På sin egen nettside nevner adv. Østberg ikke lenger noen av sine tidligere utbroderte spesialiteter, som på papir fremstår som noe en motpart i retten bør føle rettmessig age for, og som de rettferdssøkende kundene hans burde kunne oppfatte som like betryggende som smul sjø i nødhavn mot uvær.

  Beror denne dramatisk endrede kompetanseprofileringen på at den nye versjonen av firmanettsiden til enkeltmannsbedriften Adv Østberg ikke er riktig oppdatert av Bjørn Østberg, at han dermed går glipp av mulige kunder som etterspør slike særlige kvalifikasjoner som han tidligere har proklamert seg som innehaver av, over det ganske internett?
  (Samt at de som trenger slik bistand ikke så lett finner ut hvor de kan få det siden han ikke lenger informerer om det; man bør jo som rettferdighets og sannhets forkjemper, i anstendighetens navn ha de trengende i tankene, må vite.)

  Alternativt, har fortreffelighetene hans gått ut på dato – i den grad slikt i det hele tatt er praktisk mulig, eller tåler de ikke dagens lys i den virkelige verden og derfor noe man helst ikke lenger skal snakke om, mon tro?

  Uansett, det er interessant samt ikke rent lite tankevekkende å sammenligne hans før og nå – profilering.

  Siden denne delen av bloggen din, om Lydklipp 5, er det som pr dags dato dukker opp øverst dersom man googler adv. Bjørn Østberg, kan det være at flere enn meg lett kommer til å lure på noe av det samme?

  https://twistedsifter.files.wordpress.com/2012/05/artwork-satire-cartoonist-pawel-kuczynski-polish-17.jpg?w=546&h=900

 4. Selv om Østberg, i etterkant av ransakende spørsmål og påpekninger her på bloggen til Heidi, har slettet den fomidable oppramsingen på nettsiden sin, flagger han stadig det samme på LindedIn, under Erfaring:
  «Advokat MNA, Lawyer
  Advokatfirmaet Østberg AS
  juli 2011 – nå (6 år 10 måneder) | Oslo-området, Norge
  Founder of the company
Authorised mediator (Norwegian Bar Association).
Specialisations: Norwegian Contract Law, International Contract Law, Petrolium Contract Law, IT Contract Law, Internet Governance Employment law, Family law (Divorce/ Custody), Inhertiance Law, Privacy, Human Rights, Knowledge Management, Strategy, B2B consultancy.»
  https://no.linkedin.com/in/bjørn-ivar-christie-østberg-44560434

  Lurer virkelig på hvorfor en advokat med slike påståtte kvalifikasjoner ønsker å tone det ned, ved å slette den ryggradaktige oppramsingen fra sin egen nettside?

 5. Man kan jo bli nervøs av mindre. Dette er en trussel mot rettssystemet. Det verste er at det er mange mange slike dårlige advokater der ute.

 6. JA JA. Mange advokater som driver advokatfirma allene og bare allene som advokat Rene Stub Christiansen i Drammen har bilder som viser flere personer på kontoret. Mens hand var i Holmestrand oppga han å ha hatt i fullverdig advokatkontor i Langgata 1i Holmestrand. Eieren av Hotelet i Langgat 1 kjent ingen advokatkontor på adressen. Hva er dette i Norge?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.