Montesquieu og maktfordeling

Jeg har snakket med politikere ganske mange ganger etter hvert. De sier ofte: “Å nei, det går ikke, for vi må respektere maktdelingsprinsippet.” Jeg kan merke at de er litt stolte over at de kan noe som ikke jeg kan, og de forklarer meg villig om maktens tredeling og domstolenes uavhengighet. 

Denne tanken om de tre uavhengige statsmaktene har vi særlig fra den franske filosofen Montesquieu midt på 17-tallet. Dette var før den franske revolusjonen, før den amerikanske frihetskrigen. De fleste land ble regjert av eneveldige konger “av Guds nåde”, og bønder flest var stadig livegne. Korrupsjon og maktmisbruk florerte, og filosofer spekulerte over hvordan et samfunn kunne organiseres slik at de gode kreftene kunne vinne over de onde.

Fra Wikipedia: Montesquieu foreslo derfor et system der makt stanset makt, dvs. at ulike maktsentrum skulle balansere hverandre. Dette mente han burde gjøres ved at de tre naturlige statsoppgavene skulle være uavhengige av hverandre.

Makten til å vedta lover skulle ligge hos en folkevalgt forsamling. Den utøvende makt skulle ligge hos Kongen. (Der hvor det gjelder å tenke hurtig, tenker én hurtigere enn mange). og til slutt skulle domsmakten ligge hos domstolene.

Ved at disse statsmaktene har forskjellige områder, blir det vanskeligere for én av disse statsmaktene å tilrive seg all makt. Men denne tredelingen er ikke i seg selv til hinder for at personer i høye stillinger utnytter den makten de har på korrupt vis. For at dette skal unngås, må det også være kontroll.

Hos Montesquieu skulle domstolene være sammensatt av personer som ble valgt ved loddtrekning, og de skulle sitte der kun en kort periode. Man kan forstå at da ville det ikke så lett utvikle seg et nettverk av korrupsjon der alle dekker hverandre.

I dagens samfunn kontrolleres Stortinget av befolkningen. Stortingsrepresentantene velges for en kort periode av gangen, så kan de avsettes ved neste stortingsvalg. Regjeringen kontrolleres av Stortinget. Regjeringen må ha “Stortingets tillit”, eller blir det regjeringskrise og nye forhandlinger om en ny regjering. Men dommerne sitter på livstid, uten fnugg av kontroll.

Hvorfor følger vi Montesquieu bare på noen felt? Montesquieu så viktigheten i at representantene for domstolene skulle sitte der  kun en kort periode. Systemet er en helhet. Man kan endre på det, men det må komme noe i stedet for det man tar bort, slik at det fortsatt er en helhet.

3 kommentarer til «Montesquieu og maktfordeling»

 1. Tema er selvsagt interessant, men bemerk at det er helt irrelevant så lenge man har syndet mot legalitetsprinsippet som sier at ingen kan utøve myndighet uten rettsgrunnlag / hjemmel. Dvs at enhver myndighetsutøvelse må skje ut i fra lovhjemmel. Gjør ikke myndighetsutøvelsen så, er den en forbrytelse (likegyldig vakker intensjon). Det er heller ikke grunnlovsfestet “maktfordelingsprinsippet” slik at lovhjemmel for slik praksis mangler. Når det er sagt, utøves maktfordelingsprinsippet underlig, da utøvende makt i alle instanser og nivå har “maktfordeling” og fortløpende nulliterer lov, hvilket de ikke har anledning til etter grunnloven og legalitetsprinsippet, men det er altså igjen en konsekvens at Norge kjøres utenom og i strid med lov / legalitetsprinsippet.

 2. Angående Montesquieu og maktfordelingsprinsippet:
  Det er åpenbart at svært mange av våre politikere, dommere og øvrige politiske- samt rettsstatsutdannede borgere, har ettersom 10- år og 100-år har gått, utviklet en storstilt misforståelse av maktfordelingsprinsippet som i utgangspunktet skulle sikre at makt i landets 1-, 2-, og 3. statsmakt, i minst mulig grad misbrukes. Men, realitet og utviklet praksis, som i mildeste mulig grad kan kalles en alvorlig og konsekvensfylt ukultur, er at misforståelsen og etablert praksis er at uavhengigheten har ført til en gjensidig respekt og lojalitet som i stor grad har medført at hver av statsmaktene i liten grad kontrollerer, kvalitets- og rettssikkerhetsutvikler hverandre med alle de fordelene og behagelighetene dette fører med seg for makthaverne, men åpenbare ulempene og konsekvensene for særlig retts- og kapitalsvakere grupper i befolkningen, som alltid i enhver nasjon er dem som rammes hardest av alvorlige maktovergrep fra både det private næringsliv og det offentlige.

  Noe av det mest alvorlige rundt maktfordelingsprinsippet, er ikke at den ikke har svakheter og er sårbar for at ukulturer og misbruk utvikler seg, men nettopp at det er utviklet en kultur for å ikke gå inn i enkeltsaker og skape nødvendige prejudikater i alvorlige eksempelsaker, som ville skremt og forebygget maktovergripere i både det private og offentlige fra å begå overgrep mot rettssvakere borgere.

  Sagt på en annen måte, dersom et rettssystem og en nasjons statsmakter, ikke har utviklet kontroll- og kvalitetssikringssystemer som kontinuerlig er i sterk utvikling og virke, så vil rettssystemet og statsmaktene altfor lett, slik historien har lært oss om og om igjen fra alle verdensdeler og stadig flere land, misbruke sin makt uten vilje til selvkritikk, selvjustis og nødvendige alvorlige konsekvenser.

  Derfor er en del av en umiddelbar vei mot løsningen at landets juridiske-, samfunnsengasjements- og politiske elite kommer på banen med en historisk demokratisk- og rettsstatsfundert åpen, modig og kvalitetsutviklende debatt, som ikke lenger unnlater å debattere unnlatelsessynder, maktovergrep i det offentlige og private samt åpenbare svakheter innen statsmaktene og privat næringsliv i vårt kapitalistiske økonomisystem.

 3. Her en liten tankevekker på dette med storting og regjering og det med folkevalg..

  Problemet er bare det at du ikke lenger stemmer på noen ledere i en folkevalgt konstitusjon. Du velger såkalte “folkevalgte” i en PRIVAT FOR PROFITT EID KORPORASJON.

  I 1893 (litt forenklet) gjorde man statskupp, og innførte maritime lover – og – litt før dette opprettet man korporasjonen NORGE, og NOREG (merk kapitaliseringen).

  Så når “vi” (de av oss som fortsatt gir bort sin stemme) stemmer, stemmer du i realiteten på en PRIVAT EID KORPORASJON. Det er litt som dette CO-OP, eller forbrytersamvirket, som jeg også kaller det.

  Litt ditt sier de, og bedyrer at din stemme i styre og stell og bla bla bla er veldig viktig for dem. Ja det kan du tro.

  Det viktige for dem er de 300 kronene i gratis, rentefritt lån, som et direkte kapitalinnskudd, som de skryter av å gi deg mellom 1 og 4pst kjøpeutbytte på. Snedig.

  Men stemmeretten? Hva med den?
  Tror du virkelig du med din “stemme” har noe du skulle sagt i denne PRIVAT EIDE KORPORASJONEN?

  Vel. Dersom du sier nei, så har du helt rett. Og det samme gjelder i den (de) PRIVATE KORPORASJONEN NORGE / NOREG (2 forskjellige selskaper).

  Nei. Du har en slags “høringsrett” (gjelder også i forbrytersamvirket); men det er også alt.

  Du kan i beste fall sammenlikne det med at du “kjøper” deg c, d, eller e aksjer eller dårligere. Men det er jo fint, for vi kan jo leve i trua på at vi er en RETTSSTAT.

  Hvilket det også er. Spørsmålet er bare; hva slags rettsstat snakker vi om?

  Det er i alle fall ikke for det geografiske landeområdet norge. Den konstitusjonen, som angivelig ble opprettet på EIDSVOLL 1814 er tilsidesatt; men – vit at du ikke engang er medregnet i den. (nope, du er inkludert i den, som i legalspråket til disse kjeltringene betyr at du er ekskludert fra den. Snedig med ordbøker som du ikke vet noe om hva?)

  Skjønt; “lovene” være seg i NOREG/NORGE eller innunder den såkalte “grunnloven” er basert i bunn på naturalretten. Derfor har de også ordtaket, eller skal vi si, som en slags maxim i lov; at: “Der det finnes lov (les: legal), finnes alltid et remedie”.

  Spørsmålet er bare hvordan finne disse re-me-di-er…

  Men tilbake til dette med valg; ja, vi nordmenn er godtroende enkle sjeler, som tror på OL gull og ikke minst at vi er verdens mest rettferdige land med verdens beste rettssystem, og verdens beste levestandard, med de lykkeligste folkene, og aller aller minst korrupsjon i hele verden.

  Tro om igjen. Vi ser verdens mest korrupte STATSSYSTEM og RETTSSYSTEM (LEGALSYSTEM); og befolkningen er av de mest kunnskapsløse, tafatte, og godtroende og mest lettlurte, naive og villedede i så og si hele verden. I alle fall i den såkalt opplyste del av den.

  Og utover det; den NORSKE befolkningen er også den mest neddopede, mest medisinerte, og kanskje mest tvangsinnlagte av alle. Og som du beskriver her Heidi; – og sist jeg sjekket for ca 10-12 år siden; det eneste som ikke har dette – “on the / for the records” (ikke funnet noe godt norsk navn; men ingen stenografi og referat fra rettssakene, slik at dommerene kan drømme opp enhver idioti de selv vil, til høystbydende byder)

  Skjønt; du finner heller ikke en eneste jævla dommer eller advokat “med respekt for seg selv” (hahh), som ikke er godt plantet med huet og ræva inn i frimurer ordenen. Og er du ikke medlem der, så må det hardere lut til for å få noe igjennom; som du er godt eksempel på, og som du skriver om her.

  Forøvrig; du finner heller ikke en eneste ordfører, politisjef/mester, høyere byråkrat et al, som ikke i en eller annen form er involvert i dette uvesenet.

  Dog; de fleste murere tror de er der for å “bli bedre mennesker”; hvilket vi jo ser “gode” beviser på, eller hur?

  Og samme gjelder politikken. De som er høyt opp er plassert der, og blir der så lenge de gjør det de får beskjed om av sine overordnede.

  Joe-Seph Stalin visste meget godt hva han sa da han sa:
  “He who votes does not have power. He who counts the votes has power.”
  — Joseph Stalin.

  Han tilhørte nemlig “denne el-iten”.

  Og en intetanende, imbecil befolkning er alltid at foretrekke for denne kabalen.

  How fortunate for governments that the people they are administering does not think.
  — Adolf Hitler

  Eller hva med denne karen her? Tru om han visste noe, som vi helst ikke skulle vite?

  “In politics nothing happens by accident, if it happens you can bet it was planned that way.”
  — Franklin D. Roosevelt

  Og tror du virkelig “de” hadde latt oss stemme, om de ikke hadde tilnærmet full kontroll over prosessen?

  “Those who cast the votes decide nothing. Those who count the votes decide everything.”
  — Joseph Stalin

  “It doesn’t matter who the people voted for; they always vote for us”.
  — Joseph Stalin

  Og hva er medienes rolle i det hele?

  Vi ser vel det i dagens såkalte “pandemi” dekning? Så mye jævelskap for en pandemi som ikke finnes. Så mye jævelskap for et virus som ikke en gang er isolert, og således ei heller eksisterer…

  Jepp. Det burde gi alle og enhver med to fungerende hjerneceller noe å tenke på… Skjønt, jeg har ikke de høyeste håp for mine “landsmenn” og “landskvinner”; og det er lenge siden jeg fikk den illusjonen knust så ettertrykkelig at det sang..

  Her et par bevingede ord til for anledningen:

  “The CIA owns everyone of any significance in the major media.”
  — William Colby, former director of the CIA (1973-1976).

  We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false.
  — William Casey, CIA Director

  Og det “morsomme” er at det alltid gjemmes der de fleste av oss aldrig leter; aldrig leter… aldrig leter…

  Nemlig rett foran din egen nese. Alt er gjemt i helt åpen synlighet, for den som vet eller tør å se etter.

  The individual is handicapped by coming face to face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists.
  — J. Edgar Hoover (første FBI sjef, og selvfølgelig en av klanen og murer, som også er styrt og totalt kontrollert av klanen).

  “We need a common enemy to unite us.”
  — Condoleeza Rice, March 2000

  Men burde det være slik?

  Absolutt ikke, så all kudos til deg Heidi, som legger ut denne din prosess her, slik at flere og flere kan finne ut av faenskapen for hver eneste dag som går.

  “The best way to control the opposition is to lead it ourselves.”
  — Vladimir Ilyich Lenin (Murer av en helt spesiell orden, og dedikert klansmann medvirkende til folkemord på sannsynligvis et sted mellom 60 og 80 millioner menn, kvinner og barn; og selvfølgelig; nesten ikke nevnt noe sted.)

  Og kontrollerer opposisjonen gjøres over alt, hver eneste dag. For, der er eder for slikt. Hemmelige eder.

  : arne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.