AIG – Advokatens forsikringsselskap

Lagmannsretten fant at min advokat Bjørn I. C. Østberg ikke hadde rett til noe salær. Den logiske konsekvensen av dette er at han må betale tilbake de kr. 150.000,- han har fått i forskudd eller a-konto. Jeg sendte brev til adv. Østberg med krav om tilbakebetaling, men han henviste til sitt forsikringsselskap.

Så skrev jeg brev til forsikringsselskapet, AIG, men fikk avslag med begrunnelse at mitt krav er foreldet, etter deres syn.

I dag har jeg sendt nytt brev til AIG, og skrevet at jeg er ikke enig. Jeg hadde krevet heving av hele avtalen mellom adv. Østberg og meg senest den 7.7.2015, mindre enn tre år etter at pengene var blitt betalt. Blir avtalen hevet må tilbakebetaling av forskudd være den innlysende konsekvens.

Lagmannsretten valgte i stedet mitt subsidiære krav, at salæret ble satt ned til det tilsvarte den verdien retten måtte mene at adv. Østbergs arbeid hadde for meg, og resten ble strøket på grunn av motregning i de erstatningskrav jeg kunne gjøre gjeldende mot ham. Jeg hadde underbygget dette med erstatningsposter som oversteg hans salær flere ganger. Lagmannsretten skrev at det gjenstod å vurdere flere av mine erstatningskrav, men disse behøvde ikke retten å måle fordi summen av prisavslag og konstaterte erstatningsposter allerede oversteg hele salæret med klar margin.

Det råder en fundamentalistisk kultur i nesten hele rettsvesenet, der man ser bort fra tingenes mening og sammenheng men styrer i stedet ut fra det de hevder er «lovens bokstav». Men bare hvis det passer dem! For da lagmannsretten gjentatte ganger nektet å ta opp til vurdering om tingrettens dom skulle oppheves og saken sendes tilbake til ny tingrettsbehandling, da gikk lagmannsretten i en stooor bue utenom tvistelovens bestemmelser om dette. Og begrunnelsen var da hver gang at de syntes det var «hensiktsmessig» slik. Selv om det var en katastrofe for meg

I dette tilfellet vil det nok passe godt for AIG Europe Limited å legge vekten på at jeg ikke hadde fremsatt et motsøksmål med krav om tilbakebetaling. Altså en formell detalj. AIG Europe Limited har til og med hatt den frekkhet å mumle i sitt brev at jeg må jo ha visst at mitt krav var foreldet, at det var nok derfor at jeg ikke hadde fremsatt noe motsøksmål. Hvilket er så våsete at de måtte innhylle det i følgende krystallklare sats:

«Summen på kr. 150.000 er også innblandet og udokumentert del av motregningsposter på kr. 672.354 som består av salær, prisavslag og erstatninger.»

Dette minner meg om en gammel vits: Det var en mann som kom inn i en butikk og kjøpte et maleri til kr. 5.000,-. Dagen etter kom han tilbake med maleriet. Han hadde ombestemt seg. Han ville heller ha det andre maleriet til kr. 10.000,-. Han leverte inn det første maleriet, tok det andre under armen og ville gå. «Skal du ikke betale, da?» spurte ekspeditøren. «Betale?» spurte mannen. «Du får nå dette maleriet til 5.000 og i går fikk du 5.000 i kontanter, det blir til sammen kr. 10.000,-.»

Slik regner kanskje også AIG, for de 672.354 kronene var ikke salær, de var kroner som retten mente jeg kunne gjøre motregning med, mot salæret. Og de 150.000 var ikke «innblandet» på noen annen måte enn at selv adv. Østberg forstod at han ikke kunne kreve meg for hele salæret uten å trekke fra det innbetalte forskuddet.

9 kommentarer til «AIG – Advokatens forsikringsselskap»

 1. Gitt at jeg har oppfattet det noenlunde korrekt, dette med a konto.

  For å dra en sammenligning. Når folk leier et hus eller leilighet er det vanlig med depositum. Beløpet skal settes på en egen depositumskonto, til dekning av utgifter som kan tenkes å ville kunne oppstå i løpet av leieperioden. Imidlertid, dersom det ved opphør av leie/utleie ikke har forekommet noen erstatningsspliktige utgifter skal pengene i sin helhet returneres til leietager.

  I dette tilfellet du beskriver oppfatter jeg det da slik at adv Bjørn Østberg blir å ligne med en utleier som bestemmer seg for å gjøre bruk av, beslaglegger og nekter å tilbakebetale og dermed stjeler en leietagers depositumspenger, etter et leieforhold hvor ingen skade er utøvd av leietager.

  Hva man kaller slikt? Slikt omtales på norsk vanligvis som grov svindel, simpelt tyveri. Dvs dersom man skal si det på en hyggelig måte.

  Bjørn Østberg er advokat. At en advokat som Bjørn Østberg ikke oppfatter situasjonen sin (alternativt blatant ignorerer den) tilsier at eventuelle klienter bør forvente særdeles slett resultat. Og hvordan han rutinemessig blamerer seg har du jo ikke kun utførlig beskrevet, men faktisk også ugjendrivelig dokumentert i bloggen her.

  Og at forsikringsselskapet hans ter seg likens? Jfr. avsnittet over, samt utrykket «bukken og havresekken»…

 2. Min erfaring med AIG og deres advokatansvar tilsier at de vil prøve på alle de skitne triksene de kan før de evt. kommer med forslag om forlik hvis du tar det videre i en rettsprosess. Redd du ikke vil få noe “gratis” der. Uredelige advokater fremstår å bli beskyttet av et ennå mer uredelig forsikringsselskap :-(, som har godt med penger og advokater til å trenere og påføre deg så mye belastinger som overhode mulig. (Dette i tillegg til det du har blitt påført av en svært så uredelig og udyktig advokat, Bjørn I.C. Østberg.

 3. hva med igjen å klage advokat østberg inn til advokatforeningen med henvisning til at du vant i domstolene de klagene advokatforeningen pinlig nok hadde avvist. frykter at hverken advokatforeningen eller advokatene evner å forstå hva som er pinlig. kanskje er det likevel håp?advokatforeningen er ikke tjent med slike medlemmer.
  stå på Heidi!

 4. Dette var en overraskende konklusjon fra AIG Europe Limited. Det lille jeg har vært borti dem før har vært utelukkende positivt, og jeg mener du ikke bør gi deg med å klage på avgjørelsen, Heidi, for behandlingen av din sak er dårlig reklame for AIG Europe Limited og slett håndverk av AIG Europe Limiteds saksbehandler. Hvis de har vært for raske her og ikke satt seg inn i advokat Bjørn Østbergs skandaløst elendige innsats som din advokat, burde de gå litt grundigere til verks og se hva slags klient de har vært så uheldige å få blant sine kunder. Jeg vil tro det er flere enn deg som har fått lide under hans udugelighet og at AIG Europe Limited vil få flere krav hvis de ikke alt har fått det. For AIG Europe Limited er det snakk om småpenger, så jeg vil tro årsaken til avgjørelsen må være slendrian fra en medarbeider som hadde en dårlig dag på jobb. Avgjørelsen må bero på hastverksarbeid. Det er klart du har krav på pengene han mottok i forskudd fra deg da du rimeligvis var i god tro med tanke på at han skulle hjelpe deg i saken, det er jo derfor man engasjerer advokat. At det gikk vinter og vår før du fikk din rett, kan ikke du klandres for, så tidsaspektet kan ikke legges til grunn for avslag. I tillegg strider det mot all rettsfølelse at en yrkesutøver (her advokat Bjørn Østberg) skal få betalt for IKKE å utføre en jobb, og sogar spolere mulighetene for sin klient til å redde sitt livsverk og ikke minst avsløre motpartens løgner og åpenbare bedragerier, som vel var hans egentlige oppgave? At det er fatalt for et forsikringsselskap å få en slik kunde som Østberg, skal ikke gå ut over deg! Jeg må si det er litt uforståelig at man kan forsikre seg mot å ikke utføre sitt arbeid – det er det neppe mange andre yrkesgrupper som kan. Slik advokat Bjørn Østberg har herjet med deg i årevis burde vært straffbart og erstatningspliktig! Det burde være unødvendig for deg å måtte sloss enda mer for din soleklare rett! Jeg håper AIG Europe Limited kommer på banen og retter opp det dårlige inntrykket de hittil har gjort i denne saken.

 5. Leser du ikke brevet skikkelig? AIG er en ansvarsforsikring. Den dekker økonomisk tap advokaten påfører klienten som følge av feil juridisk vurdering. Den dekker ikke tvist om salær. Her må du lese deg litt opp på hva slags forsikring du retter kravet mot. Blir nesten litt tragisk dette her.

  1. Menneske som er så feig at du ikke våger å stå frem med navn, er vel det som er tragisk her.

  2. Det er riktig at avtalen mellom forsikringsselskapet AIG og advokat Østberg har en bestemmelse om at AIGs sikkerhetsstillelse ikke dekker tilbakebetaling av salær. Men denne bestemmelsen er ugyldig.

   Årsaken til at bestemmelsen er ugyldig, er at sikkerhetsstillelsen må oppfylle advokatforskriftens krav til sikkerhetsstillelse. For i det hele tatt å ha lov til å praktisere, måtte advokat Østberg deponere hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet en erklæring fra AIG om at AIG påtok seg å “innestå for oppfyllelse av advokatens ansvar etter reglene i” advokatforskriften. Dette fremgår av advokatforskriftens § 2-1 og § 2-2:

   § 2-1.Advokaters plikt til å stille sikkerhet
   Advokat som vil utøve advokatvirksomhet i eget navn, skal før virksomheten settes i gang og så lenge den pågår sørge for at sikkerhet er stilt i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.
   (…)

   § 2-2.Sikkerhetens form
   Sikkerheten stilles ved at det hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet deponeres en erklæring fra et norsk skadeforsikringsselskap eller [… visse andre selskaper …] (sikkerhetsstilleren). I erklæringen skal sikkerhetsstilleren påta seg å innestå for oppfyllelse av advokatens ansvar etter reglene i denne forskrift. (…)

   Dermed er AIG bundet av denne erklæringen, og derigjennom er AIG bundet av advokatforskriftens regler.

   I blogginnlegget “Hva skal vi med Finansklagenemda?” nevnes en avgjørelse i Borgarting Lagmannsrett i en annen sak enn min, LB-2013-184013. I den avgjørelsen var det klart at advokatens underslag av klientmidler inngår i det som sikkerhetsstiller må svare for.

   Min sak er ikke annerledes. Det heter nemlig i advokatforskriften:

   § 3-1.Oppbevaring og forvaltning av betrodde midler (klientmidler)

   En advokat plikter å holde betrodde midler (klientmidler) atskilt fra egne midler og andre midler som ikke tilhører klienter. Som klientmidler regnes alle penger som betros advokaten, herunder mottatt forskudd på utlegg og salær. Som klientmidler regnes også verdipapirer av enhver art herunder aksjer, obligasjoner, pantobligasjoner, bankbøker, gjeldsbrev og andre verdigjenstander som advokaten mottar til oppbevaring eller forvaltning.

   Klientmidler kan bare utbetales eller utleveres til vedkommende klient eller for vedkommendes regning.

   Det fremgår at et forskudd på salær er “klientmidler”. Det fremgår også at klientmidler tilhører klienter. Midlene kan kun utbetales til klienten, eller brukes “for klientens regning”, det vil si til å dekke klientens forpliktelser.

   Dette innebærer at advokaten kan ikke uten videre ta pengene over til seg selv, og det er ikke nok at han skriver en faktura. Enten må klienten akseptere fakturaen, eller så må advokaten få en rettskraftig dom for at fakturaen er gyldig. I denne saken har jeg protestert begge fakturaene til adv. Østberg, og Borgarting Lagmannsrett har satt Østbergs salær, etter fradrag av gyldige motregninger. til null.

   Når advokaten etter dette fortsatt ikke vil utbetale klientmidlene, utgjør dette et underslag, som AIG som sikkerhetsstiller må svare for.

 6. AIG forsikring er et firma med advokater som representerer sin klienter som betale forsikring som loven krever. Disse advokatene mener at en avgjørelse av Disiplinærutvalget og eventuelt nemden er grunnlag for tvangsindrivelse dette er i strid med loven ifølge NAMSMANNEN på hamar. Min erfæring med advokat Rene Stub Christiansen er at disse mennene teller ikke pengene de mota fra klienter som forskudd. Hva er løsningen for klienter som komme bort disse kjeltringer? Forliksråd og tingretten. Les Disiplinærsak OSL-012-2011 mot advokat Rene Stub Christiansen som ligg på ADVOKAT SOM IKKE ANMBEFALES.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.