Advokaten og hans advokat har anket til Høyesterett

“If you steal another person’s time, you are as big a thief as one who steals that person’s money.”

Anken til Høyesterett er spesiell å lese fordi den har så mange feil

Det er fem år siden adv. Østberg var min advokat. Fem år siden han mishandlet min sak på det groveste med alvorlige følger for meg.

Han mener at han kan kreve full betaling og nekter å innse at hans arbeid ikke var forsvarlig. Nå har han endelig fått et ærlig svar fra lagmannsretten. Hans arbeid holdt ikke mål. Men adv. Østberg og hans advokat vil ikke høre på det øret. De har anket til Høyesterett.

Jeg forstår ikke denne bransjen. Hvilke egoer er det de har? Ingen rørlegger, ingen tannlege, ingen billakkerer tror at de til de grader kan ta betalt full pris helt uten å ha levert et forsvarlig arbeid. En billakkerer som lakkerer over alle vinduene i bilen forstår jo at han har gjort en feil, han ville vel ikke stå knallhardt på at han har gjort en god jobb, for han har brukt så mange timer.

Det heter seg at det er en forskjell på advokattjenester og andre tjenester, for en advokat vil  normalt ikke forplikte seg til å vinne. Advokaten har jo ikke kontroll over hva dommerne gjør når de har trukket seg tilbake for å skrive en dom.

Det heter seg at, nei, en advokat har en innsatsforpliktelse, ikke en resultatforpliktelse.

Men det er likevel ikke helt sant. For det spørs hva som er “resultatet”. Det advokaten skal yte når han er prosessfullmektig, er en sakførsel av høy kvalitet. Resultatet av advokatens anstrengelser er prosesskrivene, prosesshandlingene, innledningsforedraget, bevisførselen og prosedyren i rettssalen. Advokaten skal levere disse tingene, til rett tid, av rett type i forhold til saken, og av høy kvalitet.

En rørlegger skal bruke pakninger av rett type, en tømrer skal sørge for riktig lufting i kostruksjonen, alt skal være fagmessig av rett type. Slik skal også advokatens ytelse være. Han skal ha en klar forestilling om hva bevisene skal godtgjøre, hva et vitne skal belyse, og derfor hvilke spørsmål han må stille til vitnet.

En skolelærer kan heller ikke garantere at elevene lærer det de skal. Han kan bare i begrenset grad motivere dem til å arbeide med leksene. Men han eller hun kan ikke stå i mattetimen og ikke kunne sin Pythagoras. Vi kan ikke ha en geografilærer som ikke vet hvor ekvator er, eller at det er kaldt på Nordpolen.

Dette har lagmannsretten nå på sitt vis fortalt disse advokatene.

Allikevel, her kan dere lese,  ADVOKATENES ANKE TIL HØYESTERETT.

De største delene av adv. Østbeergs mislighold av min sak ble ikke vurdert av lagmannsretten fordi retten allerede hadde funnet å gi meg rett i krav som oversteg salærkravet som Østberg krevde. Derfor behandlet de kun noen få ting, slik som at han ikke hadde søkt om fri rettshjelp for meg slik han skulle gjort.
For de som ikke vet det: Advokater har en stor egeninteresse i at klienten ikke får fri rettshjelp, for statens salærsats er mye lavere enn det som adv. Østberg og de fleste andre advokater tar i timen.

Adv. Østberg og hans adv. Voie Danielsen mener saken er prinsipielt viktig, for etter deres oppfatning må ikke lagmannsrettens dom bli stående:

Saken reiser spørsmål om (…) anledningen til å fremme krav mot egen prosessfullmektig og på den måten få en omkamp om domstolens vurdering i den opprinnelige saken.

Omkamp! Disse advokatene vet at dét er noe man ikke vil ha i rettsvesenet. Er en dom først blitt rettskraftig, skal folk lære å leve med den, enten den var riktig eller gal. Derfor har disse advokatene ved enhver anledning forsøkt å vri det til at det jeg driver med er omkamp.

Saken har i denne sammenheng en side til spørsmålet om bevisvurdering og tidsnære bevis. Dersom man lar all bevistvil ramme advokaten til dels svært mange år etterpå, blir aktsomhetsnormen strengere enn det er grunnlag for.

Advokatene mener altså at lagmannsretten må legge hans forklaring til grunn, og ikke klientens, fordi saken er blitt gammel.

Det står mye i anken som er så rart at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Er det noe jeg har lært, så er det at uansett hvor åpenbart og oppe i dagen det er at advokatene farer med tull, uansett hvor mye man skulle tro at de avslører seg selv, kan man aldri la noe stå uimotsagt. Uansett hvor uspiselig det er, er det alltid mulig at den neste dommeren sluker det rått. Men det et møysommelig arbeid å finne frem til hvor det står i dokumentene, det som viser at det disse advokatene sier, er en bløff. Det tar uforholdsmessig mye tid å skrive et godt tilsvar og rydde opp i usannhetene.

Nå har jeg inngitt mitt tilsvar. De som er interessert kan lese MITT TILSVAR HER.

Tiden er det mest dyrebare vi har. Vi får alle et vist antall år å leve.  Fem år av mitt liv har jeg mistet til denne tidstyven. Uerstattelige arbeidsåre hvor jeg skulle videreutviklet mitt livsverk, Villmarksleiren. Nå forventer jeg at Høyesterett avviser anken og så gleder jeg meg til å få jobbe med det området der min styrke og kompetanse er.

 

18 kommentarer til «Advokaten og hans advokat har anket til Høyesterett»

 1. Det jeg vet er at advokatforeningens klageorgan er meningsløst. Videre er bransjen korrupt ved at det meste er avtalt spill slik at begge advokater tjener godt på en sak. Advokater burde holde seg langt unna de fleste saker.

 2. Først og fremst tragisk at du nå igjen må bruke tid og krefter på denne saken, etter en grundig, god og riktig dom i lagmannsretten. Advokat Østberg kjenner tydeligvis ingen begrensning og har tydeligvis heller ikke skamvett. At han fremlegger klagebehandlingen gjort av disiplinærmyndighetene som “bevis” til sin anke, sier vel mye om det nivået denne anken ligger på. Advokatforeningens klageorgan er advokater som skal dømme advokater og de fleste som har klaget til disse klageorganene vet at dette er “bukken som passer havresekken” og et hån mot advokatklienters rettigheter. De fleste advokater blir frikjent der og lagmannsretten har i sin dom klart vurdert deres avgjørelse feil i denne saken, men advokat Østberg mener altså dette er et bevis som HR skal vektlegge……. Jeg kan f.eks. nevne at advokatforeningens klageorgan syns det var helt ok at advokat Østberg fakturerte timer også etter at Heidi avsluttet oppdraget, noe lamannsretten klart satte foten ned for. Jeg velger å tro at de som skal vurdere denne anken i HR vet at det eneste riktige er å avvise den og pålegge Østberg også disse saksomkostningene. Masse lykke til Heidi. Håper virkelig dommen blir rettskraftig og at du igjen kan få livet ditt tilbake. Det fortjener du virkelig.

 3. Høyesterett har sagt sitt. Østbergs anke mot Heidi Turid Dammann er nektet fremmet.

  NORGES HØYESTERETT

  Den 22. mai 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Bull
  og Bergh i

  HR-2018-940-U, (sak nr. 18-062465SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:

  Advokatfirmaet Østberg AS
  (advokat Kristian Voie Danielsen)

  mot

  Turid Heidi Dammann

  truffet slik

  B E S L U T N I N G :

  Advokatfirmaet Østberg AS har anket over Borgarting lagmannsretts dom 14. februar 2018 i
  sak nr. 15-192367ASD-BORG/03 mot Turid Heidi Dammann.

  Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra
  ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning
  utenfor den foreliggende sak eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i
  Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4.

  Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for
  Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

  Ankemotparten har krevd 17 700 kroner i sakskostnader for ankeutvalget. Kravet tas til følge.

  S L U T N I N G :

  Anken tillates ikke fremmet.

  I sakskostnader for Høyesterett betaler Advokatfirmaet Østberg AS til Turid Heidi Dammann
  17 700 – syttentusensyvhundre – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av beslutningen.

  Henrik Bull
  Arnfinn Bårdsen
  Espen Bergh
  (sign.)
  (sign.)

 4. Dette må da danne malen for ukloke, griske advokaters trusler mot klienter – som min, han ville også gjøre seg rik på min elendighet; google evnt “Fagfolk må tåle offentlig kritikk – jf Advokat Elden. Mens andre advokater kaller det ‘hets’ når noen avslører uetiske advokatkolleger på nett. google evnt “Faktura fra advokat Anne Elisabeth Grøndahl” også omtalt i “Forskjell på folk; Listhaug versus Advokatbladet”.
  Du har gjort en kjeeempeinnsats Heidi!
  Mister pusten når jeg leser om den umenneskelige forutgående kampen du hadde før saken endelig kom opp i lagmannsretten. Bra kloke dommere i lagmannsrett og Høyesterett stoppet advokatene!

  1. Dette viser at advokatloven er det eneste riktig veg å gå. Danmark har i 10 år hatt advokatlov kontra Norge. Hva er feil med norske advokater som identifiserer seg med Norsk advokatforeningen?
   Disiplinærutvalgene er privat organisasjoner under advokatforeningen. Hvordan kan denne organisasjonen ha rett til tolking av avtaler mellom en advokat og en klient når FN konvesjonen og Norsk grunnloven sier klart at det er domstoler som skal kunne gjøre det? Ikke ha noen ting å gjøre med advokat RENE STUB CHRISTIANSEN i Drammen..

   Ja advokater brytter FN konvesjon og Norsk grunnloven.

   1. Ja, det har du rett i; Heidi Turid Damman seiret også i HR.
    Avgjørelsen i HR var nervepirrende, man kunne ha risikert kulissenettverkene, men heldigvis fulgte ankeutvalget sedvane; avvisning av anken fra grådige advokater Østberg/Voie.
    Gratulerer – igjen!

 5. Høyesterett har avsagt en ny prinsipielle kjennelse og her ligger den

  https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2018-430-u

  En advokat som oversitter en frist er ferdig. Dette har advokat Rene Stub Christiansen gjort ved ikke å provosere på nytt som veiledet av tingrettsdommer Oddmund Svartebert. Fristen var satt til 29. august 2016 men hvorfor skrev tingrettsdommer den 30. august 20016? Fristen var allerede oversittet. Hold dere lang fra advokat Rene Stub Christiansen i Drammen

   1. Jeg ment ikke å vare anonym. Jeg heter Jacob Mutabazi. Oslo byfogdembete har avsagt kjennelse i sak 18-062448TVA-OBYF/1og retten mener at forfalskning av min lønnskonto til advokatensklientkonto er akseptabelt. Alle vet at en advokatfullmakt behøves ikke medeles motparten. Det er motparten som har risiko. I denne saken kom retten til at Salita tolke og translatørtjeneste AS var i god tror å betale pengene til advokaten som var oppsagt. Dette strider med kjent juridisk praktis og teori om oppdragfullmakt.

    Kjennelsen har ikke begrensning til offentligheten og kan rettes fra Oslo byfogdembete ved ringing til retten på 22999300 og oppgi saksnummeret.

 6. Har inntrykk av at mange advokater er litt høye på seg selv.
  I min ”lille fillesak” sett opp mot din sak, forsøkte jeg i første omgang å be tingretten om hjelp da jeg er i et offentlig skifte.
  Det ble ikke særlig godt mottatt av advokat Viggo Scherger som sendte meg denne mailen;

  https://www.rime.no/viggo-scherger/

  ”Det vises til mail fra Heidi. At hun blander inn tingretten finner jeg meget betenkelig. Jeg representerer tingretten i denne saken. At det nå tas direkte kontakt oppfattes som kritikk av meg. Det er vel ikke riktig å holde meg ansvatlig for at denne bobehandlingen har tatt tid. Noen og enhver burde gå i seg selv.

  Jeg håper at tingretten for fremtiden holdes utenfor. Den har ikke tid til lange samtaler med arvingene, jeg vil kontakte tingretten på mandag og gi min versjon av saken. Vurderer å sende over noe av korrespondansen med arvingene og mellom arvingene. Regner med at dere nå tar dere sammen og forsøker å opptre som voksne mennesker”

 7. Jeg har blitt underlagt Viggo Scherger som bostyrer i et arveoppgjør etter mine foreldre. Han tok det som var på konotoen i salære for å si det sånn. Hans medlemskap i frimurerlosjen gjør det håpløst å få gjort noe med det i Nedre Romerike Tingrett dessverre.. Han triksa også så huset blei solgt midt på vinteren langt under takst..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.