Medhold i lagmannsretten

Jeg har fått medhold. Jeg er frifunnet for adv. Østbergs krav om betaling. Hvis dommen blir stående, for adv. Østberg har anket til Høyesterett.

Endelig en dom som for det meste er skrevet slik en dom skal skrives. De problemstillingene retten valgte å behandle, har de behandlet grundig og seriøst og uten underlige slutninger. Endelig en dom der grunnleggende prinsipper likevel eksisterer og gjelder.

Dommen gir meg oppreisning på mange punkter. Jeg har kjempet så fortvilet mot en kompakt mur av hensynsløshet, manglende seriøsitet og fraværende rettferdighetsprinsipper.

Her er noen smakebiter fra Borgarting lagmannsretts dom:

Lagmannsretten legger videre til grunn at Østberg ikke var tilstrekkelig forberedt til hovedforhandlingen. Ved denne bevisvurderingen har retten sett hen til vitneforklaringer og lydopptakene/utskriftene fra deler av Østbergs  innledningsforedrag og prosedyre. (…)

I sum legger lagmannsretten til grunn at Østberg misligholdt sine plikter til å sette seg ordentlig inn i saken, og drive saken fremover raskt, samvittighetsfullt og påpasselig.

I NOU 2015:3 er det (…), på side 450, påpekt at hvis «arbeidet som følge av advokatens forsømmelse har hatt liten verdi for klienten, bør salæret reduseres, og har det ikke hatt noen verdi, kan salæret etter omstendighetene falle helt bort.»

I denne saken har Østbergs mislighold medført at Turid Heidi Dammann ikke har fått fremmet og avgjort krav mot Rein Dammann. Videre har Østbergs håndtering av saken svekket Turid Heidi Dammanns tillit til rettsprosessen som sådan.

l,agmannsretten legger etter dette til grunn at Østberg klart misligholdt sine fbrpliktelser overfor klienten ved at han ikke krevde bevistilgang i saken.

Turid Heidi Dammann har gjort gjeldende at hun, på grunn av Rein Dammanns sabotasje av Villmarksleiren, gikk glipp av lønnsinntekter over flere år. (…)Det sentrale for lagmannsretten er imidlertid at Østberg hadde en klar foranledning til å sette seg inn i kravet. (…) Østberg har følgelig misligholdt sine forpliktelser overfor Turid Heidi Dammann på dette punkt.

Turid Heidi Dammann har reist en rekke innsigelser til måten Østberg håndterte hennes motkrav mot Rein Dammann knyttet til skiftet og Rein Dammanns bruk av en bankkonto knyttet til selskapets drift (603-kontoen). For å kunne ta stilling til hvorvidt Østberg har misligholdt sine forpliktelser i denne sammenheng, kreves det omfattende faktiske og rettslige vurderinger. Det er fremhevet enkelte bevis under ankeforhandlingen som kan underbygge manglende aktsomhet fra Østbergs side. Bevisbildet er imidlertid begrenset, og lagmannsretten finner derfor ikke grunn til å konkludere med hensyn til berettigelsen av disse kravene fra Turid Heidi Dammann all den tid retten allerede har kommet til at hennes
motkrav samlet sett overstiger Østbergs salærkrav.

Lagmannsretten har samlet sett kommet til at Turid Heidi Dammann har rettmessige motregningskrav på til sammen 672 354 kroner. Hun kan heller ikke holdes ansvarlig for fakturaen på 7500 kroner, jf. punkt 3 ovenfor. Motkravene overstiger følgelig restsalæret til Østberg. Turid Heidi Dammann blir etter dette å frifinnes for salærkravene.

8. Kort om tingrettens saksbehandling
Turid Heidi Dammann har under ankeforhandlingen fastholdt at tingrettens dom av 18. september 2015 lider av betydelige saksbehandlingsfeil. (…)

Lagmannsretten bemerker (…) at de bevisene som ble avskåret ved tingrettens kjennelse av 13. august 2015 var sentrale for å kunne ta stilling til spørsmålet for tingretten, nemlig hvorvidt det forelå «mangler eller forsømmelser fra advokat Østbergs side som kan gi grunnlag for krav om erstatning, heving eller prisavslag», (…) Flere av de avskårede dokumentene er, etter lagmannsrettens vurdering, sentrale bevis som var egnet til å styrke avgjørelsesgrunnlaget i Turid Heidi Dammanns favør. Det forelå følgelig saksbehandlingsfeil ved tingrettens avgjørelse.

DOMSSLUTNING:

 1. Turid Heidi Dammann frifinnes.
 2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler advokatfirmaet Østberg AS 236 020 – tohundreogtrettisekstusenogtjue – kroner til Turid Heidi Dammann innen 2 -to- uker fra forkynnelse av dommen.
 3. I sakskostnader for tingretten betaler advokatfirmaet Østberg AS 113 024 – etthundreogtrettentusenogtjuefire – kroner til Turid Heidi Dammann innen 2 -to- uker fra forkynnelse av dommen.

Fortsatt er det mange sentrale spørsmål som ikke er besvart. Retten fant at den ikke behøvde svare på dem fordi den hadde allerede funnet nok til å frifinne meg ved å se på de enkleste spørsmålene.

Det har tatt åtte år fra jeg stod med ryggen mot veggen og min eks-mann forsøkte å presse meg ut av Villmarksleiren ved å avvise kundene mot min protest, tømme alle bankkonti uten å betale underleverandører, si opp forsikringer, si opp telefonen og overføre selskapets telefonnummer til seg selv privat, slette arkiver på selskapets datamaskin, og mange andre grep.

Åtte år siden jeg oppdaget at mine investerte arvemidler ikke var bokført, at alt kontantsalg i leiren var heller ikke bokført og jeg risikerte å bli dømt som medskyldig i skatteundragelser. At min kompanjong hadde hemmeligholdt og  tatt ut overskuddet i årevis, uten å dele med meg.

Dommen falt 14. februar 2018. Den 5. mars ringte jeg domstolen for å vite når dommen var forkynt for adv. Østberg. Det viste seg at hans prosessfullmektig adv. Voie Danielsen ikke hadde besvart forkynnelsen. Retten hadde purret, men ikke fått svar.

Den 15. mars anket adv. Østberg til Høyesterett. Nå har jeg sittet hele påsken med å skrive anketilsvar. Når skal jeg få fred til å gjenoppta et normalt liv?

18 kommentarer til «Medhold i lagmannsretten»

 1. Det viser at det nytter å kjempe imot, men det skulle være helt unødvendig å bruke så mye tid og krefter til dette.
  Ønsker deg lykke til videre og god påske med skuldrene litt lenger nede! 🙂

  1. Hei Heidi ,fulgt litt med på dette vanviddet som du (også) har vært usatt for :
   Hvorfor hyller du ikke de Dommere som har gjort en kjempejobb ved navn ? De fortjener offenlig heder og glory – og det skylder man vel dem ?!
   – I disse vanvittige tider i landet !

 2. Så bra at du har kjempet denne kamp og så langt står med seier; det vil forhåpentlig komme andre til gode med at denne dom vil kunne skape presendens. Så håper jeg den fjerde statsmakt / media gir god spalteplass for saken og følger den opp videre. Jeg står selv sammen min mor i en stygg svindelsak, som den Norske Stat har valgt å tildekke med Dom bygd på bevisst konstruert dokumentasjon. Lykke til videre med saken din. Jeg deler på FB !

 3. At advokat Bjørn Ivar Christie Østberg og hans advokat Kristian Voie Danielsen, etter dundrende nederlag i Borgarting lagmannsrett mot en juridisk uskolert villmarkens datter, velger å anke til Høyesterett, gir en assosiasjon til masochisme…

  Veien videre?: https://tjenester.nav.no/stillinger/

 4. Jeg prøvde meg på et spørsmål før gratulasjonen:
  Hvorfor legger du ikke ut navn på de normale men fantastiske dommerene i saken : de fortjener offentlig heder og glory .

  1. Dét kommer frem av linken, innledningsvis i innlegget hennes: lagdommerne Therese Steen og Ida Skirstad Pollen, samt tilkalt dommer, sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy.

 5. Den Norske Advokatforeningen reiser på misjonerings-tur til fattige land, men det de eksporterer er ikke verd en krone. Det er underlig at ikke Advokatforeningens medlemmer skammer seg.
  Det er ikke alle advokater som er slik, men jeg har skremmende erfaringer med adv. René Stub-Christiansen.
  Dette må vi lære: Ikke tro hva en din advokat sier til deg om hva dommeren i en domstol har besluttet, før advokaten gir deg en kopi av den skriftlige beslutningen.

 6. Advokabladet skrev om Østberg-Dammann-dommen. Når det gjelder hvor langt profesjonsansvaret går, har høyesterett behandlet spørsmålet før og jeg ser ingen grunner til at Østberg har valgt å anke. Vi er blitt mange som krever advokatlov nå.

  http://www.advokatbladet.no/

 7. Dette kan skje deg også:

  Penger som står på “klientkonto” hos en advokat, er penger som tilhører klienten og advokaten plikter å betale pengene til klenten når klienten krever det. Men det heter seg at en advokat kan motregne sitt krav på salær mot klientens krav på penger som er på klientkonto.

  Dette betyr ikke at advokaten har rett til å få en arbeidsgiver til å føre opp klientkontoen i stedet for den ansattes lønnskonto, slik at alle utbetalinger av lønn og andre godtgjørelser går til klientkontoen som advokaten kontrollerer. Har ikke en klient rett til å holde tilbake betaling hvis han eller hun mener advokaten ikke har utførte jobben som avtalt? Advokat René Stub-Christiansen gjorde dette, og Salita tolke- og translatørtjeneste AS byttet min lønnskonto og erstatet den med min klientkonto hos adv. Stub-Christiansen. Er dette lov etter norsk lov? Hvis dette er etter Advokatforskriften, har den umyndigjort det norske folket. Stub-Christiansen har nå advokatkontor i Drammen.

  Se opp når du velger advokat!

 8. PASS DEG.
  Advokat Rene Stub Christiansen ble klage inn for Disiplinærutvalget i SAK OSL-012-2011 for brudd på God advokatskikk Den 23. desember 2011 konkludert Disiplinærutvalget følgende, “Advokat Rene Stub-Christiansen har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk punkt 5-3. For øvrig frifinnes advokaten.” Frifinnelsen er sikkert salæren i at det var en annen advokat som hadde klaget på han. Utvalget krev videre “Klageren klient er en juridisk person og påvirkes ikke på samme måte som ikke -profesjonelle motpart…På denne bakgrunn finner utvalget under tvil at det ikke er nødvendig å anvende irettesettelse som sanksjonsmiddel, men påpeker overtredelse av pkt. 5.3” Han er under behandling en gang til. Det er min oppfatning at mannen ikke er advokat og bør fratas bevilgningen. Saken har i dag nr. DNM-121-2017 DNM-286-2016. Tiden er inne for at slike advokater nektes på markedet.

 9. PASS DEG.
  Et stort advokatfirma med navn advokatfirma Steenstrup Stordrange DA ved advokat Per Ragnar Bronken som representert Salita tolke og translatørtjeneste AS i sak 16- 155513 TVI.OTIR/06 i Oslo tingrett skrev følgende, “Saksøker har angitt “”forfalskning,”” “”strid i advokatskikk”” og “”bristende forutsetninger”” som begrunnelse for eventuell ugyldighet.””…”For det andre er det åpenbart slik advokatetiske regler er irrelevant for rettsforliket som ble inngått.”

  Dette må du ta med deg at din advokat ikke er å stole på. Jeg har ikke kunne gis en kjennelse i Oslo tingrett som begge disse advokaten viser til som Oslo tingrett skal ha avsagt. Oslo tingrett opplyser at den finnes ikke, Hvorfor??? Min tidligere advokat som jeg kan bekrefter at du all del ikke komme bort han. Han vil fakturer deg for flere prosesskrifter med 100 % like tekst men bare med forskjellig datoer. Han ble frifunnet for krav om reduksjon i salæar. Videre han ikke er lesedyktig å kunne forstå kontrakten han fikk av meg. Dette er Disiplinærnemden.

 10. VEIT DU DETTE? PASS DEG.
  Advokatforskrift § 3 -2 sier at en advokat har rett til å motregne salær fra klientens penger som er betalt til advokatens klientkonto. Det høres rimelig ut.

  Det er to måter penger fra motparten kan komme på klientkonto til en advokat.
  1. Ved en avtale med klienten at penger sendes til advokaten klientkonto.
  2. Ved at advokaten for kjentskap at du har en kreditkort i en bank hvor han har klientkontoen sin. Han eller hun gir banken ordre om å godskrive sin konto med et beløp.
  3. Ved i en arbeidskonflikt med arbeidsgiver eller oppdragsgiver at advokaten gir ordre til din arbeidsgiver/oppdragsgiver å sette penger på advokaten klientkonto uten at klienten vet om det.
  Som klient hos en uærlig advokat er en klient ikke besyttet. Advokatforeningen er fornøyd som det er. Disiplinærnemden ser ikke feil på dette at advokatklienten er umyndiggjort.
  Krev dette stoppet. Advokat Rene Stub Christiansen i Drammen ser ikke feil med det. Han skriver til Disiplinærnemden å sørge for at Fylkesmannen utnevne en verge for Mutabazi

  Skam på dere advokater

 11. VEIT DU DETTE? PASS DEG.
  Advokatforskrift § 3 -2 sier at en advokat har rett til å motregne salær fra klientens penger som er betalt til advokatens klientkonto. Det høres rimelig ut.

  Det er tre måter penger fra motparten kan komme på klientkonto til en advokat.
  1. Ved en avtale med klienten at penger sendes til advokatens klientkonto.
  2. Ved at advokaten for kjentskap til ditt kreditkort i en bank hvor han har klientkontoen sin. Han eller hun gir banken ordre om å godskrive sin konto med et beløp.
  3. Ved at advokaten i en arbeidskonflikt med arbeidsgiver eller oppdragsgiver at gir ordre til din arbeidsgiver/oppdragsgiver å sette penger på advokatens klientkonto uten at klienten vet om det. Her en uærlig arbeidsgiver som Salita tolke og translatørtjeneste As forandre din lønnskonto og føre på advokaten klientkonto nummer.
  Som klient hos en uærlig advokat er et klient ikke besyttet. Advokatforeningen er fornøyd som det er. Disiplinærnemden ser ikke feil på dette at advokatklienten er umyndiggjort.
  Krev dette stoppet. Advokat Rene Stub Christiansen i Drammen ser ikke feil med det. Han skriver til Disiplinærnemden å sørge for at Fylkesmannen utnevne en verge for Mutabazi

  Skam på dere advokater

 12. GOD ADVOKATSKIKK.
  “1.2 Advokat oppgave. En advokat oppgave er å fremme rett og hindre urett. Advokat plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sin klients interesser. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klent.

  Advokat Rene Stub chriatiansen, hvordan kan du oppfylle dette kravet med løgnaktig oppførsel.

 13. PASS DEG FOR ADVOKAT RENE STUB CHRISTIANSEN I DRAMMEN
  Slik er denne mammen. Han sent meg første regningen pålydende 19 842 kroner. Jeg overført 19 842 kroner fra min konto i Sparebanken 1 Hedmark. Den 15.09.2016 beordret han min oppdragsgiver Salita tolke og translatørtjeneste AS å forandre min lønnskonto til sin klient konto og fikk overført 30 400 kroner. I januar 2018 fant jeg at han hadde fått utbetalt 11 407 kroner fra mitt Cresko kort i DNB. Dette kan jeg ikke forklare hvordan han fikk det til men han er kunde i DNB. Bankklagenemnden jobber med saken. Dette utgjøre 61 649 kroner. Den 1 desember 2017 sent han en forliksklage til Hedemark forlikråd via sin innkassobyrå Total innkasso pålydende 38 460,45. Totalt blir dette 100 109,45. Jeg hadde tidligere klaget han inn for Holmestrand forliksråd men måtte stanse saken ettersom han hadde klaget til Disiplinærnemden og fikk saken stanset. Jeg gjorde det samme og hans klage til forliksrådet ble stanset. I svar til Disiplinærnemnden skriver han at dokumentasjon vist at mitt krav var 10 000 kroner.
  Dette har Salita tolke og translatørtjeneste AS hevdet før saken kom til tingretten. I stevningen til Oslo tingrett krevd han over 83 000 kroner. Pass deg. Hvordan kan Disiplinærnemden hevde at denne mannen har gjort sin beste for min sak? Jeg kan ikke se å ha mottatt noe oppdragsbekreftelse eller oppgaven over salæret.

  Dette er norsk god advokatskikk.

 14. Først og fremst er jeg glad på dine vegne at du nå omsider har fått en rettferdig og riktig dom. Håper virkelig HR også ser det og avviser denne anken. Det er mange som har sviktet i denne saken og et viktig spørsmål blir, hvordan Disiplinærutvalget og nemnden blankt kunne frikjenne denne advokaten når du klaget inn disse forholdene dit? Dette er et svært godt eksempel på at disse klageorganene ikke kan stoles på og rett og slett er et hån mot oss som advokatklienter. Et annet og kanskje ennå alvorligere spørsmål er behandlingen saken fikk i Tingretten. Hvordan kunne de avskjære viktige bevis slik det ble gjort i din sak? Hvorfor ønsket ikke tingretten at fakta fremkom? Mye som “lukter stygt her ” og som må bli satt søkelys på og besvart. Lykke til Heidi med anken som jeg virkelig håper og tror blir avvist – noe annet vil være en skandale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.