Advokatklienters forbrukerorganisasjon er under etablering

Aldri hadde jeg vel trodd at jeg skulle være med å starte en organisasjon som skal ivareta advokatklienters interesser. Men heller aldri hadde jeg trodd at man kunne oppleve å bli så rettsløs i møte med egen advokat. At nettopp advokatene som du betaler i dyre dommer for å skulle hjelpe deg, gir deg en masse ekstra og uforutsette problemer.

Kanskje var jeg naiv da jeg engasjerte advokat de første gangene. Jeg trodde de ville ivareta mine interesser. Det var jo det jeg betalte dem for.

Jeg har hatt to saker som har gått paralelt siden 2010. Den ene saken som jeg kaller hussaken, var mot Protector forsikring. Der hadde jeg en dyktig advokat da saken gikk for tingretten, men dessverre ble advokaten syk på slutten og kunne ikke være med og anke saken til lagmannsretten. For å gjøre den historien kort, endte jeg opp med å måtte være selvprosederende, med alle de utfordringene en møter i et rettsystem som slett ikke er lagt opp til fordel for en som ikke lenger har økonomi til advokat. Læringskurven var utrolig bratt, men ved hjelp av gode venner og juristbekjente oppnådde jeg et resultat som bladet Kapital beskrev i artikkelen “Knock-out som selvprosederende“.

Leirsaken har hatt mange flere utfordringer. Ikke fordi saken på noen som helst måte var mer komplisert enn saken mot Protector forsikring, men fordi jeg har hatt en rekke advokater som i stedet for å hjelpe meg og min sak, har gitt meg en rekke nye problemer og utfordringer.

Jeg engasjerte advokat i leirsaken høsten 2009. I januar 2010 ble jeg overtalt av min advokat om at min motpart burde få advokat i samme advokatfirma. Det ville da bli billigere og enklere å ha møter. Jeg viste lite dengang. Men senere fortalte en venn av meg at hvis det ble rettssak så kunne ikke begge advokatene stille i samme sak. Da jeg tok det opp med min advokat sa han at det var ikke sikkert at han kunne stille for meg da min motpart hadde mer penger. Jeg fikk så ny advokat.  Hun fortalte etter første møte at hun hadde hatt flere telefonsamtaler med min motpart som hadde kontaktet henne. Jeg likte ikke at hun hadde samtaler med min motpart og tidligere ektemann uten at jeg var tilstede og at de sammen begynte å legge opp et løp slik min motpart ønsket. Jeg ble så kontaktet av lederen for advokatfirmaet, adv. Heidi Bache-Wiig, som spurte om jeg hadde noe imot at hun tok over i stedet for adv. Torgersen. Jeg godtok det og hadde møte med adv. Bache-Wiig.

Det var min tidligere partner og ektemann som hadde stevnet meg for retten med krav om en fiktiv utløsningssum og et fiktivt tilgodehavende i selskapet, som han hadde satt til seg selv. Adv. HBW ba retten om en utsettelse på tilsvarsfristen, og fikk ti dager ekstra, men likevel oversatt hun fristen med fem dager.

Først ca en måned sener kontaktet adv. HBW meg og beklaget så mye at hun hadde dessverre oversittet fristen slik at jeg hadde fått en fraværsdom, hvor jeg var dømt til å betale alt det som min eksmann hadde krevet, kr. 870.000,-..

I mellomtiden hadde adv. Bache Wiig begjært oppfriskning for fristoversittelsen, men hun hadde fått avslag.

Det viste seg da at hun heller ikke hadde hatt med i begjæringen alle de feilene ved fraværsdommen som kunne gitt grunn til oppfriskning. Dette var feil som som jeg og mine hjelpere visste om og kunne ha fortalt henne om. Hun ba meg da ta en ny advokat for å anke over dette avslaget. Dette medførte at  saken gikk tre runder i lagmannsrett og Høyesterett før oppfriskning ble gitt og fraværsdommen ble opphevet.

I dag vet jeg at en slik fristoversittelse var helt unødvendig. Alt adv. Bache Wiig hadde behøvd å gjøre, var å skrive at jeg ikke var enig i kravet fra min motpart, og at jeg forøvrig forberedte et motsøksmål. Så kunne alle detaljer kommet i senere prosesskriv.

Hadde dommere og advokater kunnet jussen bedre, skulle ikke retten ha skrevet noen fraværsdom selv om fristen var oversittet. Når retten likevel gjorde dette, skulle det ikke tatt et helt år å få en uriktig avgjørelse opphevet.

Den lange tiden medførte i sin tur at da saken endelig igjen stod for tingretten, var fristen for å melde fra til forsikringsselskapet oversittet. Dermed tapte jeg forsikringsdekning for advokatsalær.

En annen konsekvens av denne lange tiden, var at min nye advokat, adv. Granli, i mellomtiden dessverre hadde sluttet å jobbe som advokat og tatt en stilling på Universitetet. Dermed måtte jeg søke ny advokat enda en gang.

Jeg engasjerte adv. Bjørn I. C. Østberg, noe som medførte slike problemer at jeg etterhvert begynte å lage denne bloggen.

Gjennom de erfaringene jeg har gjort og alle de jeg har kommet i kontakt med, som har tilsvarende erfaringer, ser jeg nødvendigheten av at vi som er kjøpere av advokattjenester er nødt til å ha en organisasjon i ryggen.

 

17 kommentarer til «Advokatklienters forbrukerorganisasjon er under etablering»

 1. Hei. Graturer med ny organisasjonen. Jeg vil være med etter en sak i Oslo tingrett mot et tolkebyrå Salita tolke og translatørtjeneste AS.

  Dommen kan hentes og er sak 16-155513 JACOB MUTABAZI MOT SALITA TOLKE OG TRANSLATØRTJENESTE AS.

  DISIPLINÆRNEMDEN SAK DNM-121-2017, DNM-286-2016, OPP-037-2016.

 2. ADVARSEL MOT NOEN ADVOKATER PÅ MARKEDET

  I 2016 trengt jeg en advokat for å hjelpe meg med å innhente dokuemntasjon for mine oppdrager for Noricom AS som jeg hadde utført for selskapet. Jeg tok kontakt med AGERAS som formidler slike kontakter. Advokat Rene Stub Christiansen meldt seg men jeg til slutt ble nødt til å gjøre hans oppgave. Reisepenger, og diett refunderinger ble til slutt skattepliktig. Han ment at dette var et forhold mellom meg som klient og Skatteetaten.

  Disiplinærnemden frifant han på alle punkter men Disiplinærnemnden er kommet til the motsatt. Endelig avgjørelsen ventes. Kan vi store på Disiplinærsystemet av advokatforeningen? Se artikkelen om “Bukken bør ikke passe havresekken.” av Fleischer.

 3. Advokatklienters forbrukerorganisasjon tvinger seg frem som et resultat av at mange advokatklienter opplever å bli “sviktet” av egen advokat. Når mange i tillegg opplever at advokatforeningens klageorgan heller ikke fungerer slik som en må kunne forvente av et kontrollorgan, så må en slik organisasjon på plass. Har etter hvert lest mange saker og avgjørelser fra Disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden og det er skremmende å se hva dette kontrollorganet lar passere uten noen form for reaksjon. Det er på tide at dette nå blir satt søkelys på og at det blir offentlig kjent. Slik dette fungerer i dag er det et hån mot advokatklenters rettsikkerhet og dette er noe advokatklienters forbrukerorganisasjon blant annet vil jobbe med, for å få en endring på. Når en engasjerer advokat så må en kunne forvente at advokaten er ansvarlig for de tjenestene som blir tilbudt og vedkommende påtar seg å representere klienten i. Når så ikke skjer så må dette få konsekvenser på lik linje med andre yrkesgrupper vi som forbrukere kjøper tjenester av.

 4. Hei Gro,
  Jeg stillet leder for Disiplinærnemnden et spørsmål om det er sant at Disiplinærsystemet av advokatforeningen ikke i takt med FN og Europeråd. Han hadde ikke hørt noe slik. Jeg sent han da en ling hvor det stor i et skriv advokat Ane Sofie Tønnerås skrevet.

  http://docplayer.me/1176903-Bukken-bor-ikke-passe-havresekken.html

  Etter at han fikk linken var det slutt han vil ikke snakke mer. Merkelig. Vet alle at de behøver bruke den gratis system? Go rett til tingretten. Nemden tror å stanse saker som sendes til domstoler. Jeg mener hvis du har en god sak at domstolene burde kunne avsi en dom at advokaten mister sin retten til å bli advokat. Vi trenger en slik sak som føres til Høyesterett og Strausborg for å bli kvit systemet.

 5. På grunn av egne og andres erfaringer som jeg har blitt kjent med, så anbefaler jeg ingen å benytte advokatforeningens klageorgan. Har mann en sak i forhold til advokat som en ønsker å forfølge, så ta den til forliksrådet eller domstolen hvis tvistesummen er større enn 125 000,- Har sett en del klagesaker og avgjørelser fra Disiplinærutvalget og nemnden som rett og slett er hårreisende. Advokatetiske regler skal ligge til grunn, men disse blir ikke hensynstatt når disse klageorganene behandler klagesaker. Advokater skal dømme advokater og denne jobben går på rundgang………… jovisst er det “bukken som passer havresekken”. Har også gjort meg noen erfaringer fra disse klageorganenes sekretærer som er ganske skremmende. Senest i dag har jeg fått bekreftet at de benekter at klagesaker finnes på navngitte advokater. Når jeg dokumenterte at så var tilfelle, skyldte de på at det måtte ha skjedd en feilregistrering i deres journaler. Når jeg så dokumenterte at sak var registrert på den aktuelle advokaten i januar 2018 og oversendte de eget journalutskrift, så har svar uteblitt så langt…… Dette kan da fremstå som at de skjuler/dekker over advokater som det har vært klagesaker på, selv om dette skal være offentlig tilgjengelig informasjon. Behovet for advokatklienters forbrukerorganisasjon blir bare større og større og det må på plass et uhildet kontrollorgan av advokater. Slik det er i dag så er det absolutt “bukken som passer havresekken”. Advokater blir frikjent nesten uansett og får de kritikk så får det sjeldent konsekvenser. Turid Heidi Dammann sin sak som omtales i denne bloggen, viser litt av dette. Advokaten frikjent i klageorganet og dømt i lagmannsretten. Hvordan skal mann kunne ha tillit til et slikt klageorgan? Dette er et hån mot alle advokatklienter og mitt råd er – Ikke benytt det.

 6. IKKE BRUK DISIPLINÆRSYSTEMET I ADVOKATFORENINGEN DEN ER GRATIS OG DU FOR DET DU BETALER FOR. HUSK DETTE

  Etter rettsmøte i Oslo tingrett som endt med forlik den 06.09.2016 klaget jeg advoka Rene Stub Christiansen inn for Disiplinærnemden. Under behandlingen klaget jeg han inn for forliksrådet i Holmestrand men disse sakene kan ikke behandles parallelt. Saken ble stanset begge plassen den 28.03.2017. Dette var etter at nemnden hadde mottatt meldingen om at forliksrådet var anmodet å stanse saken av meg. Saken som ble stanset den 28.03.2017 har ref. DNM-286-2016. Christiansen klaget til forliksrådet på Hamar med krav om betaling av salær selv om han var under behandlingen i Disiplinærnemnden nå som sak DNM-121-2016 DNM-286-2016 gjennopptagelse. Når jeg ba om å vite når saken er ferdig fikk jeg vite om at nemden stanset saken 28.03.2016.

  Nemden mener at de stanset saken før den var behandlet i Oslo tingrett den 06.09.2016. Dette er ikke en skrivfeil eller datafeil. Det er bevist manipulering.

 7. PASS DEG,
  FORBANNELSE OVER ADVOKATFORENINGS DISIPLINÆR SYSTEMET

  Advokatforeningen vil i alle saker frifinne sine medlemmer. Hvis du klage til disiplinærnemnden har du åpnet det for at advokaten for et bevis mot deg ved at advokaten legger uttalelsen til grunn som bevis. Går derfor aldri til disiplinærnemden men til forliksråd og senere tingrett. Dette har jeg opplevd med advokat Rene Stub Christiansen.

 8. PASS DEG .
  Advokat Rene Stub Christiasnen fikk sparken den 06.09.2016 som prosessfullmektige for meg. Han sent siste faktura den 06.09.2016 og ønsket meg vel i framtiden. Merkelig nok dagen etter den 07.09.2016 gir han Salita tolke og translatørtjeneste ordre om å sette første rate av 30 400 kroner på hans klientkonto i DNB. Salita uten min kjendtskap forandret min riktig og skrive advokat Rene Stub Christiansens klientkonto rett på lønnsslippen tilhørende meg. Dette er et system som advokatforeningen er ansvarlig for. Dette er hva Tilsynsrådet for advokater skal besytte klienter mot med det skjer ikke. Hold dere vek fra Disiplinærsystemet korrupt som den er. Gjør slutt med systemet.

  http://www.advokatbladet.no/2014/04/advokat-vant-i-hoyesterett-ingen-plikt-etter-avsluttet-oppdrag/

  Hvis en advokat ikke har ansvar etter avsluttet oppdrag hvorfor skal en advokat har rett etter sparken?

 9. PASS DEG.

  Disiplinærnemden fortalt med at alle advokater som er medlemmer at advokatforeningen har krav på å først bli behandlet av disiplinærutvalget. Hvis det er sant at forliksrådet han behandle advokat klager da snakke ikke advokatforeningen sant. DROPP ADVOKATFORENINGENS KLAGE ORGANER.

 10. PASS DEG FOR MEDLEMMER AV ADVOKATFORENINGEN.RENE STUB CHRISTIANSEN
  Etter at forliksrådet i Hedmar avvist klagen til advokat Rene Stub Christiansen for påståt salær, har Rene Stub Christiansen hevdet følgende, “Beslutninger fra disiplinærmyndighetene gir tvangsgrunnlag etter domstolloven § 227 tredje ledd hvor det står:
  Dersom nemden finner at en advokat har krevd et for høyt salær, fastsetter den hva som er rimelig og nødvendig salær…Pålegg etter dette ledd er tvangsgrunnlag for ultegg.” Han mener at Disiplinærnemden har domstol mydighet. Han skriver,”Disiplinærnemndensmedlemmer er oppnevnt av departmentet og utøver beslutningsmyndighet i medhold av domstolloven § 227 første ledd og deres avgjørelser har virkning som dom.”

  Dette er riktig men bare for de som har akseptert dette(advokater) men ikke klienter. Pass på denne mannen slik at han ikke lurer andre. Han ble klaget inn i 2011 men ble ansett mildt. Denne gangen kreves mer. Han skal miste retten til å kalle seg advokat. Han har allerede mistet retten til å kalle seg sertifisert advokatmegler.

 11. ET GODT RÅD

  HAR DU VART HOS EN ADVOKAT, VURDERER DU BRUKE EN ADVOKAT ELLER OM DU ER I KONFLIKT MED EN ADVOKAT, KJØP DEG ADVOKATERSERSTATNINGSANSVAR av Toralf Wågheim
  ISBN978 82 05 38632-7.

  464 kroner er en billig forsikring mot advokater som RENE STUB CHRISTIANSEN I DRAMMEN.
  Takk Gyldendal for gaven. På siden 152 kan dere lese om min sak LB-2007-4800 ELLER FOR HELE DOMMEN VED Å RINGE BORGATING LAGMANNSRETT og for enkopi.

 12. PASS DEG FOR ADVOKAT RENE STUB CHRISTIANSEN

  ADVOKATKONTOR I DRAMMEN

  Det heter det at din advokat skal være din rådgiver og talsmann. Min opplevelsen er at Rene Stub Christiansen var brannmur mellom meg og retten som skulle gjøre rett det som Salita tolke og translatørtjeneste AS hadde gjørt. Han ba om beviser som han bevist valgt å ikke sende til retten. For han salær er det utrolig at en kan fakturere for samtaler som aldri har funnet sted.
  Disiplinærutvalget frifant han på alle punkter. Saken ventes behandlet i Disiplinærnemden men når? Satan vet.

 13. Norsk advokater plikter å tegne forsikring for skader de påfører klienter. Et av disse selskapene er AIG forsikring som i dag selger også andre forsikringer. Vi har bruk for å vite hva man oppleve når skaden er innrapportert til AIG.

  Jeg vil vite om jeg kan med tryghet kan tegne forsikring i AIG eller må se andre steder. Det ser ut som AIG er et utenlandsk selskap også.

 14. Advokatklienters forbrukerorganisasjon, er dere klare over dette?

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-3/id2401179/sec7

  Litispendens
  I den utstrekning samme spørsmål oppstår i en sak for Disiplinærnemnden og i en sak for forliksrådet eller domstolene, følger det av advokatforskriften § 5-3 at Disiplinærnemnden ikke kan behandle saken. I slike tilfeller vil dermed Disiplinærnemnden måtte avvise klagen, selv om klagen til Disiplinærnemnden ble sendt først. Dette innebærer at en advokat som allerede er klaget inn for Disiplinærnemnden, etter omstendighetene vil kunne forhindre videre behandling av disiplinærsaken ved å fremme en forliksklage eller ta ut stevning for å inndrive ubetalt salær.

 15. Det er nærmest umulig å nå frem med klage på advokat.
  Noen er også svært hårsåre og tar tilbakemeldinger som personlig kritikk.
  Så jeg ønsker organisasjonen varmt velkommen!

  Jeg er i et offentlig skifte med bobestyrer oppnevnt av tingretten, advokat Viggo Scherger.

  https://www.rime.no/viggo-scherger/

  Første gang jeg henvendte meg til tingretten da jeg opplevde at situasjonen stod skikkelig i stampe, reagerte advokaten med å skrive dette;

  ”Det vises til mail fra Heidi. At hun blander inn tingretten finner jeg meget betenkelig. Jeg representerer tingretten i denne saken. At det nå tas direkte kontakt oppfattes som kritikk av meg. Det er vel ikke riktig å holde meg ansvatlig for at denne bobehandlingen har tatt tid. Noen og enhver burde gå i seg selv.

  Jeg håper at tingretten for fremtiden holdes utenfor. Den har ikke tid til lange samtaler med arvingene, jeg vil kontakte tingretten på mandag og gi min versjon av saken. Vurderer å sende over noe av korrespondansen med arvingene og mellom arvingene. Regner med at dere nå tar dere sammen og forsøker å opptre som voksne mennesker”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.