Jeg ble mer og mer fortvilet da jeg satt ved siden av adv. Østberg under det som skulle være hans prosedyre

Ikke bare hadde adv. Bjørn I. C. Østberg glemt hva vitnene skulle vitne om, i tillegg hadde han “glemt” mitt krav om erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Det var heller ikke sant at jeg hadde forklart at jeg ikke husket å ha underskrevet selvangivelser. Jeg var jo bare ikke i stand til å lese dem på grunn av min alvorlige dysleksi og angstproblemer, slik at jeg stolte på min ektemann.

Hva skal en profesjonell advokat kunne prestere? Hva er profesjonsansvar?

I prosedyren skal adv. Østberg gjøre rede for det rettslige grunnlaget for mine krav, samt trekke konklusjoner av bevisførselen.

Lytt til opptaket og les i utskriften av hans prosedyre. Jo lenger ut i opptaket jo verre blir det. Til slutt må han ha betydelig hjelp fra dommeren for å få lagt ned en påstand.

0:00

Østberg: Villmarksleiren har eh altså i denne saken (…støy…) under, eh, hovedforhandlingen, eh, en helt annen dimensjon enn bare den økonomiske dimensjonen, og en helt annen dimensjon, eh, enn bare, eh, beregning av en utløsningssum,

0:20

alternativt, eeh, en underbalanse. Ehm, den har en annen dimensjon enn, eeh, to parter som har gått fra hverandre eeh, ehm, og som har, ehm et ekteskap som, eh, enten har hatt en, eeh, gjennomføring av eh et fullstendig ektefelleskifte eller ikke, eeh, og, eh, en del uavklarte spørsmål i forhold til hvordan dette eventuelt har skjedd.

0:52

Eh, og, ææ, hvor mye, ehm, baserer seg på, eh, partsforklaringene, eeh, men hvor det også ligger et helt annet bakteppe, eh, eh, en part som har store utfordringer, eh, og som har, æh, diverse diagnoser, som, som vi har dokumentert, som vi kommer nærmere tilbake til.

1:17

Slik, eh, denne siden ser det, så har begge parter, æh, forskjellige subjektive oppfatninger, og har anført sin fortelling og historie. Eh, mye blir således, slik vi ser det et spørsmål om troverdighet.

1:38

Eh, Saksøker har brukt mye av sin vitneførsel eh, og sine vitner på å, eh, stille spørsmålstegn ved, eh, hvor troverdig eh, eh, han eh, var å anta. Eeh, og har for så vidt fått gode og fine skussmål, eh, i forhold til dette. Eh, men så er, eeh, så er da spørsmålet eh, … eh,

2:13

Hva selger, altså, det fysiske, altså beliggenhetene, leirnivået, konseptet, og så videre, er deler som eh jeg også skal komme inn på. I forbindelse med, med, med spørsmålene.

2:31

Ehm, når det gjelder eeh, når det gjelder R.D., så, eeh, så anføres det med bred penn at, at han er troverdig, at han aldri ville ta ææh fra noen, ehm, samtidig, så, ehm, samtidig så er det hrm, helt oppagt, hvertfall slik denne siden ser det, en klar innrømmelse æh

2:58

i forhold til æh en del punkter som æh æh man kan stille spørsmålstegn ved eh, eh både troverdighet æh, og om denne er selektiv

3:10

i forhold til hva man selv ønsker. Vi hørte eh et vitne som forklarte seg eh nettopp om dette atte, atte når det dreide seg, og det var vel, æh

3:22

Jens Amundsen, blant annet at æh når det var noe æh noe ææh RD trodde på, æh så var det riktig. Og det kom særlig

3:37

frem i forbindelse med spørsmål rundt nettopp denne jordgammen, eh som man for så vidt har innrømmet at er en ulovlighet, og at man allikevel har gjort det. Æhm han har ikke hatt noen skrupler med å levere kvitteringer ææh inn i et regnskap som ikke har noen ting med regnskap å gjøre. Ææh, man anfører jo fra motpartens side at det har for så vidt ingenting æh å si at man æh, eh snyter på skatten i forhold til æh delningsgrunnlaget og slike ting.

4:12

For så vidt ikke noe å si om man tar fra den ene til den andre så lenge man har felleseie, men så er spørsmålet og hva er egentlig realiteten eh og det skal jeg komme tilbake til.

4:23

Eh hm vi har dokumentert i løpet av saken når det gjelder dette med utgiftsføring av, av utgifter som da er uvedkommen i Villmarksleirens regnskap, og har vi vært innom utdraget på side 81 og 82 og videre side 100 til side 117 og en rekke bilag som eh både Dammann, R.D. selv, for så vidt innrømmer at eh egentlig ikke hadde noe med regnskapet å gjøre. Eeh.

5:00

Hensikten ned dette det var å få et bedre resultat slik at man kunne få mer penger ut. Eh. så eh den eneste man man da har snytt er i så tilfelle staten og skatten.

5:15

Æh. Vi har også dokumentert eh og R.D. har også besvart på dette, at han eh, leide en bankboks.

Jervell: Postboks.

Østberg: Postboks unnskyld, leide en postboks, eh, la det rettes i…

5:32

Dommer: (i munnen på Østberg, sier noe med ”bankboks”)

Ø: (fortsetter): … disposisjonen.

5:35

Ø: Ææh det var ikke meningen, eh skrivefeil. Leide da en-en postboks, nettopp av den hensikten at han skulle kunne skjule ting for sin ektefelle.

5:45

Eh eh …

5:50

Eh, vi fikk også utførlig beskrivelse både fra ææh, både fra æh, R.D., i hans partsforklaring og utspørring, og også fra Jens Amundsen at, at det da var brukt midler både til denne jordgammen som ææh man påpeker fra denne siden at man har, eh, rettet en rekke provokasjoner i forhold til, og bedt om opplysninger til, uten at man har fått det.

6:19

Eh, og denne siden tenker i hvert fall at … hvis man synes det er greit å på en måte bryte regler og prinsipper på en rekke områder i samfunnet, så er det ikke usannsynlig at man også æh har den vilje og evnen på andre felter.

6:46

Når det gjelder Turid Heidi Dammann, så har denne siden brukt en god del tid på dokumentasjon av hennes helsemessige situasjon. Eh, der i blant hadde vi vitnet Øie som forklarte seg grundig om, om, ææh Adhd-pasienter på et generelt grunnlag. Ææh, vi har æhm, i dag hørt Gulbrandsen som æh forteller æh, om at på toppen av æh, den Adhd-, eh, diagnosen som, som æh, Øie forså vidt basert på kun ti minutters kontakt æh og noen korte samtaler med Heidi eh, kunne si at er, eeeh av den mer alvorlige, eeh, graden, ehm, så kunne han også fortelle at, at hun har diagn, er diagnostisert og bekreftet diagnosen både post-traumatisk stress-syndrom og store angstlidelser.

7:51

Eh. Alle disse tre hver for seg gir utslag i form av at eh, særlig arbeidsminnet, altså korttidsminnet, evnen til å motta beskjeder, evnen til å forstå ting, evnen til å se sammenhenger

8:06

altså det kognitive, eh, vil, eh kunne være og mest sannsynlig har vært hos Heidi Dammann, eh, meget forstyrret i eh, pressituasjoner og angstsituasjoner.

8:21

Slik vi har hørt Heidi sin forklaring selv så har denne perioden, eh, vært meget stressende.

8:30

Den stressende perioden har, slik hun har forklarte seg, for det første vært tidlig i ekteskapet, i oppstartingsfasen og for så vidt i mange år før oppstartingsfasen av, av leiren, så har denne situasjonen vært noe som har hengt ved henne.

8:48

Hun har selv forklart seg at hun kan ikke huske at hun har skrevet under verken selvangivelser eller ligningspapirer

8:57

– eller selskapspapirer, unnskyld – regnskapspapirer, eh, og eh, for henne så fremstår veldig, veldig mye av tallene og disse tingene som et vilt kaos.

9:12

Vi mener at det er opplagt at RD har vært klar over Heidi sin problematikk. Han har levd sammen med henne i 25 år, og basert på bare det vi har sett i retten, æh, så anser jeg det som usannsynlig at ikke han har kjent til hennes problematikk både i forhold til det som går på tallforståelse og ikke minst angstproblematikk i forhold til både dokumenter, det administrative, og de sidene der.

9:58

Æh i dokumentutdraget både på side 291 … har vi, æh, dokumentert en journal som viser at hun i forbindelse med panikkanfall kan få blodtrykk som er så høyt at det kan anses som meget, meget alvorlig.

10:21

Eh, videre på side 322 så dokumenterte vi, eh, hm, eh, at hun har denne ADHD diagnosen, eh, hun har, eh og det bet jeg meg merke til at adminsitrator spurte, eh, Øie om, i forhold til dette med medisinering så har hun gått på medisinering, men som det fremkommer av, hun har vært medisinert på Ritalin

10:51

eh, så hun har forsøkt sånn sett å gjøre noe med situasjonen, eh, også ved å følge opp dette, men som det fremgår av 322, eh, så har hun for så vidt hatt god effekt av dette, men at det har ikke vært nok æh, i forhold til hennes situasjon. Og derfor har hun da blitt tilleggs-, tilleggsutredet.

11:19

Eh, Videre også på 377… så har vi vært i gjennom, eh, denne legeattesten, eeh, fra Arne Enge som beskriver, som er da fastlege, eeh, som, eh, beskriver at hun også, eeh, i tillegg til, eh, eh, ADHD, eh, har slitt med dysleksi, eeh, og hun har også da, eh, eh store problemer i forhold til tall og, og regnskapsforståelse, for så vidt.

12:00

Dette mener vi, og det skal jeg komme tilbake til, får en betydning i forhold til det som skjer i det segmentet hvor partene diskuterer hva man skal gjøre videre med leiren.

12: 17

Dette får betydning i forhold til hva man kan legge i ensidige forslag fra en sterk part til en svakere part, i forhold til hva man kan legge til grunn at motparten har forstått eller kunne ha forstått. Også tatt i betraktning av det referansebakgrunn som RD må ha hatt i forhold til Tuid Heidi Dammanns situasjon. En annen ting som også må, retten må legge vekt på og tenke på, er bakgrunnen hvorfor leiren opprinnelig ble startet,

12:54

nemlig at dette skulle være noe som skulle hjelpe THD ut av den uføresituasjon hvilket betyr at dette, når dette kom på spissen, var noe som var ekstremt viktig og som kunne skape en ekstremt stor angstsituasjon, stressituasjon for Turid Heidi Dammann noe det anføres fra denne siden at RD må ha vist om og hatt god kunnskap om basert på 25 års ekteskap med henne.

13:30

Ø: Da går jeg videre til sakens, altså hovedsaken, altså hva gjelder egentlig saken.

13:43

Det er fra RD nedlagt en påstand om en utløsningssum. Og fra denne siden så er det kommet en påstand, en motpåstand, i hovedsaken, eh, om at istedenfor en utløsningssum så må det innbetales en underbalanse.

14:06

Ø: Utgangspunktet for kravet om utløsning er da R.D. sin oppsigelse av sitt deltakerforhold og krav om utløsning av selskapet jf selskapslovens paragraf 2-32 første ledd.

14:27

Det saksøker glemmer i forbindelse med når de beregner kravet sitt er at partene for det første avtalte ett års utsettelse i forhold til hva som skulle skje.

14:44

Ø: Dessuten så foreligger det en seksmåneders varslingsplikt etter §2-32, første ledd.

Dommer: Det var 2-32? Hva?

15:02

Ø: Ja.(Stillhet, lyd av papierer som blir bladd)

15:12

Hm eh, ehm, skal vi se…la meg, gi meg to…

15:21

Dommer: Eh, i faktisk utdrag?

15:24

Ø: Eh, nå, nå er jeg inne i loven, æh skal vi se (pause)

15:40

Ø: Nei, unnskyld, 2-31.

15:44

Dommer: 2-31? i loven? Er det det du sier? §2-31?

15:54

Ø: Øh, øh,æh, nei, nå, eh, nei… La meg, bare vent… Nei. 2-32! æh, unnskyld, første ledd.

16:00

“Den enkelte deltaker kan med seks måneders skriftlig varsel si opp sitt deltakerfohold og kreve seg utløst av selskapet.” Eh, 2-32 første ledd, første punktum.

16:12

Ø: Æh, annet punktum. Utløsningssummen fastsettes til den andelen – til det andelen er verd ved oppsigelsesfristens utløp.

16:21

Ø: Slik denne siden i hvert fall har notert seg, så har man ikke anført at det foreligger noen grunner som skulle si at man skal fravike lovens hovedregel i forhold til det man da har seks måneders skriftlig varsel til å si opp sitt eget deltakerforhold. Hvilket betyr det at når det da er krav om utløs-utløsning blir fremsatt den eh fjortende i syvende 2010 jf utdraget side 347, så skulle det da i utgangspunktet eh, oppsigelses- eller varseltiden da løpe i seks måneder fra denne dato. I forhold til når da utløsningen eventuelt skulle skje eller beregningen, altså utløsningssummen fastsettelsesdato, æh etter annet punktum første ledd. I 2-32 og så vil man fra denne siden også anføre at man da i tillegg etter og før denne fristen løp ut ble enig om at Turid Heidi Dammann skulle få ytterligere ett år til å områ seg i forhold til hva hun skulle gjøre.

17:36

Ø: Det vil i så tilfelle i utgangspunktet si at oppsigelsestidspunktet da vil være 14 i første 2012 for det tilfelle, eller for begge tilfellene, både for det tilfelle at retten skulle komme til at det er snakk om at det er en utløsningssum også for det tilfelle at at retten skulle komme til at eh Heidi påstand om at det er en underbalanse som skal innbetales, da er det denne datoen som blir den riktige datoen både i forhold til et forfallstidspunkt og for så vidt også i forhold til verdiberegningen.

18:20

Ø: (Stillhet)

18:27

Ø: Når det gjelder utløsningsummens verdi så skal denne fastsettes til den an-, til det andelen er verd ved oppsigelses…fristens utløp.

18:37

Som vi har vært inne på, følger det da av § 2-32 første ledd annet punktum.

18:46

Ø: Eh, I utdraget på side 378 så har vi fremlagt eh,… akkulum…Eh, altså – eh, eh, eeh… … Akkumulert…

19:09

Dommer: 378?

Ø: Ja, 378, der….

Dommer: Er den dokumentert?

19:12

Ø: Den er ikke dokumentert. Eh, men jeg, jeg, jeg viser i hvert fall til at der foreligger det i hvert fall, der ligger det i hvert fall en akkumulert hovedbok. Eeh, eh på 464. Men det mener jeg vi har dokumentert…, det skal jeg bare dobbeltsjekke… Nei, muligens ikke. Eh… siden jeg ikke har markert der. Men der er det i hvert fall regnskap, balanse og resultat…

19:36

Dommer: Men, du har ikke dokumentert noe der heller.

Ø: Nei. Eh…

19:40

Dommer: Det var det jeg prøvde å finne ut av, da. Om det var dokumentert noe regnskap eller, men det har du heller ikke gjort. Annet enn disse skjemaene og…. Og sånne i forbindelse med ligningen, da.

19:50

Ø: Ja. Ja. Der ligger i hvert fall regnskap, balanse og resultat frem til kravet om utløsning ble fremsatt i 2010. Og på 466 så ligger det en nærings, en næringsoppgave beregnet fra, i 2010 fra første i første. Æh

20:01

Dommer: Anser du dette som dokumentert, eller hva skal jeg gjøre med det?

Ø: Æh, det får, eh, He! Det får eh. Det får administrator ta stilling til. Ehm, ehm, det har vært et vanvittig tidspress i, i saken, og som min kollega var inne på, så hadde vi dårlig tid, eh, både på innledningen og for så vidt un, under veis, men eh.

D: Ja, ja.

20:30

Ø: Men dokumentene ligger der hvis æh, æh, hvis retten av eget initiativ ønsker å undersøke dem.

D: Kan du, da må du si noe om det i en replikk, da.

20:43

Ø: Ja. Eeh,… denne siden… mener at, at, for så vidt saksøkersiden, ææh, vel har dokumentert at, ææh, det var så å si ingen omsetning verken i 2009 eller i 2010. Og i alle fall ikke i eh 2011 / 2012. Eh, dette får betydning i forhold til en eventuell goodwill-beregning.

21:21

Ø: Eh, de forsøkene som har vært gjort, vi har hørt fra vitneforklaringene til Turid Heidi Dammann og eh, også, eh, blant annet eh, Therese Graff om æh, eh, hvilke eh, utfordringer og problemer man hadde, æh, i denne perioden hvor man da forsøkte eh, å, æh, finne en partner, forsøkte å finne ut av regnskaper, forsøkte å få informasjon, noe som var helt essensielt for i det hele tatt å kunne gjøre en vurdering av hva man eventuelt hadde å forholde seg til når R.D. fremsatte et tall på 600.000, et tall på 1,2 millioner, et tall på 300.000, et tall på 250.000.

22:12

Ø: Eh, disse tallene var helt umulig, eh, for Heidi å forholde seg til, tatt i betraktning av at hun fikk ikke den informasjonen eller hjelp til den informasjonen som hun hadde behov for og trengte.

22:26

Ø: Så hører vi at saksøker sier det at, eh, man har tilgang til dette etter, æh ekteskapsloven paragraf 39, ææh, dessuten så ga vi (sic) æh en fullmakt æh for en tidsbegrenset periode. Eh THD hadde rett og slett ikke de ressursene, og det anfører vi, som hun trengte for å gå i gjennom æh for å få en forståelse av dette.

22:57

Ø: Dette var påregnelig for RD, dette var n-noe R.D. visste til, dette var noe RD burde ha tatt hensyn til i den prosessen som var.

23:08.

Ø: (Stillhet)

23:14

Ø: Korrekt som min, æh, kollega har vært inne på, så, ææh, følger regel om verdiberegning av, eh, selskapslovens § 2 æh 33, eh, eh, og annet punktum der, eh, slår fast at det ver… i første ledd at ved verdiberegning så skal det tas hensyn til om selskapet fortsetter driften.

23:47

Ø: Saksøker har vært inne på at her er det et on-going concern. Æh, begge parter har forklart seg om at man, man mer eller mindre hadde, æh, hadde stanset driften, æh man hadde en, en situasjon hvor man prøvde å finne ut av hva man skulle gjøre videre. RD, han hadde gitt uttrykk for at han ikke ønsket å drive videre, i alle fall ikke sammen med Turid Heidi Dammann, selv om de sammen hadde forsøkt og vært enige om at de skulle fortsette å drive etter selve skilsmissen, noe de da også gjorde i 2006, 2007, delvis inn i 2008, før ting stanset mer eller mindre helt opp.

24:34

Ø: Denne siden anfører således at de få arrangementene som æh Heidi æh med noen hjelpere har hatt siden ikke er nok, til at man kan si at selskapet er et on-going concern.

24:56

Ø: Vi har også hørt fra vitnet Flesland, at eh denne leiekontrakten som i utgangspunktet da løper til 2017 æh ikke vil bli forlenget, æh og at man dermed maksimalt har mulighet til å kunne drive denne leiren videre til 2022. Dette må sees i sammenheng med det investeringsbehovet som det vil være for å kunne faktisk ha videre drift eller et on-going concern.

25:30

Ø: Æh, og kostnadene sett i sammenheng med da driftsperioden som er igjen, gjør at denne siden har den klare oppfatningen at men ikke kan anse selskapet som et on-going concern.

25:45

På toppen av det som så må retten også æh bite merke til, og som det har vært dokumentert i, i hovedforhandling både ved RD sin egen partsforklaring, eh ved Turid Heidi Dammann sin partsforklaring at selskapets firmakonto, altså selskapets kontoer, ble tømt slik at dette i realiteten umuliggjorde fortsatt videre drift. Dermed også umuliggjorde at selskapet kunne være et on-going concern.

26:18

Det Turid Heidi Dammann har klart å dekke er de faste kostnadene for så vidt, men ikke noe særlig ut over det.

26:26

Ø: (blar)

26:48

Ø: Vi har også æh, vi har også sett en del illustrasjonsbilder av leiren, ææh, disse var både æh sendt inn med, æh, sammen med æh, vårt sluttinnlegg eller siste prosesskiv, også ble det også dokumentert under THD sin partsforklaring, eh, og som vi så æh av disse, og som vi også har hørt av en rekke vitner, æh, deriblant, æh, deriblant, eeh, eeh…

27:30

vårt, vårt vitne, eh, ja nå står det helt stille, altså så kunne jeg ikke, mot slutten. Æh, vårt første vitne i dag æh…

Heidi visker til Østberg: Strauman.

J: Strauman

D: Strauman

27:46

Ø: Strauman, ja, så, eeh, så er, kan det ikke være noe tvil om at når det gjelder de fysiske æh verdiene i leiren, så er de i beste fall marginale. Dette fortalte æh også eh Flesland seg om, Terron har også æh kommet med sine vurderinger av dette. Og han har vært i æh leiren både rett etter utløsningstidspunktet og for så vidt også fremover mot 2012. Eh, eh, og, eh, vi har også hørt fra Therese Graff, i hennes æh forklaring om hvor små verdier som egentlig er igjen, og hvor stort investeringsbehov det er for å få denne leiren opp og i gang igjen, i størrelsesorden 250.000 kroner og oppover, ut i fra det som er dokumentert ved vitnebevis og forklaringer.

28:55

Ø: Denne siden har anført, eh, at, eh, eh, selskapet har større gjeld enn det er verdier i selskapet. Det skaper da således en underbalanse. Underbalansen eller det tapet er uttreder forpliktet til å betale til selskapet jf selskapsloven § 2-34 tredje ledd. (blar)

29:22

Ø: (blar)

29:36

Ø: Denne påstanden, den baserer seg på æh, både de kalkuleringene og beregningene som ææh, Terron har æh gjennomgått i forhold til eh, i forhold til ææh, selskapets æh regnskaper og også ææh, videre æh, det oppsettet som fulgte av våre prosesskriv, dok (blar)

29:59

Ø: (blar)

30:06

Æh, vårt prosesskriv av (blar febrilsk)

30:11

D: Viser du til? Er det ikke tatt inn i utdraget, er det ikke det da?

30:12

Ø: Ja, det det, det

D: Er det ikke tatt inn i utdraget?

Ø: Selve prosesskrivene var ikke tatt inn i utdraget.

D: Nei, ikke selve prosesskrivene.

30:20

Ø: Eeh.

D: Dok noenogfemti var det det?

Ø: Det var dok eeeh.

D: 75.

Ø: 75

D: Det er datert, i januar

30:35

Ø: 14/1-13 også er det 3/12, det er to eh prosesskriv som dokumenterer, dette og …

Det er dok 71 og dok 75.

30:54

(blar)

31:01

Dommer: Ja, men du kan ikke … (støy)

31:10

Ø: Argumentasjonen blir da som, som, som i, i, i disse, disse do-do-dokumentene. Æh og…

31:17

(blar).

31:31

Ø: Jeg viser da for øvrig til den dokumentasjonen som ble gjort da, he he, i innledningsforedraget forøvrig, når det gjelder det punktet der. Æh, så er det spørsmål da om, om denne goodwillen.

31:43

Æh, og der æh anfører jo, anfører jo ææh, saksøker at det er en goodwill. Ææh, før man da skal ta en goodwillberegning så skal jo da lønnskostnader for arbeidsinnsats trekkes fra det resultatet goodwill, eventuelt skal ut æh, skal beregnes ut i fra… ehh, eh av en henvisning til ææh Holt æh Herredsrett som ææh ligger i ææh utdraget, når det gjelder goodwillberegningen. Eeh, em, eh, jeg går ikke inn i selve den.

32:36

D: Jeg finner det ikke. Hvilken side er det, da?

32:41

Ø: Det skal jeg finne.

32:43

D: Det er ikke paginert heller?

Ø: Nei, det er dessverre ikke, ikke det.

32:48

Eh, jeg, jeg kom rett og slett ikke så langt. Æh, jeg, jeg løp, løp ut på tid som i min

D: Er det den første dommen?

Ø: Ja, ja.

33:00

D: Er det den fra retts, rettens gang 96?

33:03

Ø: Ja, 1996 (blar febrilsk i papirer)

33:22

Ø: Jeg kan, jeg kan bare lese opp æh sammendraget, ææh hvor det står at ”Ansvarlig selskap krevde rettslig fastsettelse av utløsningssum til avdød deltakers ektefelle. Selskapet skulle fortsette driften. Æh retten fastsatte avkastningsverdi på grunnlag av subst, substansverdien med tillegg av et beregnet goodwill. Etter korrigering æh, æh fremkom en gjennomsnittlig superprofitt som i dette tilfelle æh, kunne påregnes i fem år etter dødsfallet, og bestemmelsen i kjøpekontrakt fra 76 i om verdsettelse dersom deltakers ehh, eh deltageren benytter sin forkjøpsrett, ble ikke tillagt vekt. Saksøker hadde ikke krav på morarenter idet eh det var kreditmora. I denne dommen så fremgår det i hvert fall at …

34:05

… skal vi se (blar i papirene)….

34:32

(Mumler for seg selv, blar videre)

35:33

Ø: … Ja, det er vel på eh side 13 av, av 18. Ææhm…

35:43

Hvor det fremkommer, ææhm (blar videre) ….

35:47

Ææm, nå skal jeg bare passe på at jeg ikke nå anfører den ene eller den andre partens, men, nei jeg mener rettens, re- altså rettens rett (sic), da ser saken slik. Det begynner på side 11 av 18. Hvis vi da går videre til 13 av 18, så sier retten om goodwill:

36:03

Beregning av goodwill foretas vanligvis ved at æh, det forsøkes beregnet hvor stor inntjening bedriften har utover den normale inntjeningen, superprofitt. Som normal inntjening regnes en inntjening som er tilstrekkelig til å dekke vanlige lønnskostnader, lønn til eier, og renter av den kapitalen som er nedlagt i bedriften og hvor selskapet ikke er belastet renter til andre. Den såkalte superprofitten beregnes for et antall år, og gjennomsnittet eh betraktes så som om den eh, så som den superfrelprofitt (sic) som kan forventes årli, årlig i fremtiden. Avhengig av bedriftens karakter fastsettes det hvor mange år sup, sup, superprofitten vil vare, og for å finne selskapets goodwill, beregnes den neddiskonterte nåverdien av den fremtidige superprofitten.”

36:52

Og som vi ser, neste setning, ved beregning av dette selskapets superprofitt, så tok retten da utgangspunkt i fremlagte regnskapstall fra årene 87 til 91, altså en fire-års periode.

37:09

Og gjennomsnittet betraktes så som den superprofitten som kan forventes årlig i fremtiden.

37:24

Æh, vi har hørt i partsforklaringer fra begge parter, æh at det var veldig, veldig mye jobb med denne leiren, ææh selv om det var sesongbetont, så vet vi i hvert fall at R.D. han, han sluttet som vanlig snekker, æh og hadde dette som sitt eneste virke, æh fra æh i hvert fall 97, når man inngikk leiekontrakten, sannsynligvis både ett og to år før det. Han hadde riktignok en sykemeldingsperiode på et eller annet tidspunkt, eh, men eh, begge parter hadde dette som eh sin fulltidsgeskjeft eh eh, og man har i tillegg eh til det da begge parter har jobbet, og også hatt innleid en rekke leirledere i tillegg.

38:16

Eh, basert på ææh, basert på tallene som er fremkommet i forhold til antall gjester og hvor mange som må være deltagende i dette her, og hvor mange arrangementer eh, eh det skal ha vært, æh så æh så regnet jeg under hovedforhandlingen da fant jeg ikke da lappen min, men i hvertfall fant ut at det var snakk om da ut ifra den gjennomsnittsberegningen som, som æh man la til grunn, circa 1750 gjestedøgn, æh hvilket betyr at det må være langt mer enn en halv stilling, et halvt årsverk i forhold til, i forhold til de beregningene.

39:00

Og i hvert fall hvis man tar utgangpunkt i æh, æh, saksøkers pretenderte utgangspunkt for verdiberegning, så legger den opp til en mye, mye høyere omsetning i så tilfelle for, for utløsningsberegningen som hvert fall skulle tilsi at man da må bruke samme prinsippet i eh forhold til, i forhold til eh goodwillberegningen som vil tilsi at, at man snakker om hvert fall æh, en æh årslønn hvis ikke halvannet til to årslønner for å drive denne slik man fra motpartens side anfører at man må legge tilgrunn i forhold til verdiberegningsgrunnlaget. Og hvis man da ser på det gjennomsnittlige overskuddet så utgjør i så tilfelle fradraget for vanlig lønn, hvis man tar utgangspunkt i en vanlig industriarbeiderlønn, og sier at den er circa 470, som også gjenspeiler på en måte det overskuddet, og da vil jeg også vise eller, minne retten på at man både i stevningen når man hadde denne snittberegningen i forhold til prosenter slo sammen både det æh, som var betalt i vanlig lønn, og det som var beregnet i overskuddene, noe vi i denne siden påpekte eh, eeh i beregningen.

40:23

Basert på dette så anfører denne siden eh at når man da trekker normale lønnskostnader fra den, for den nødvendige arbeidsinnsatsen vekk, så vil det ikke være snakk om noe goodwill i dette selskapet. Så vil jeg gjerne komme med en liten kommentar i forhold til saksøkers forhold, i forhold til dette med, eh, goodwillberegningen og i forhold til, eeh… eh (blar i papirer) i forhold til. Vi har hørt under hovedforhandlingen at fra flere av vitnene, dette både fra vårt vitne i, i dag morges, eh. Æh, skal vi se, eh Straumann, eh eh og vi har også hørt det fra eh, fra eeh for så vidt de aller fleste vitnene, at, at det som var veldig mye verdt til partene, og det som gjorde villmarksleiren spesiell var denne historien eh, historien som, eeh, vi, eh, tok eh, og solgte, eller som var på en måte det spesielle ved siden av, selvfølgelig ved siden av beliggenheten.

42:04

Eeh, det man fra saksøker siden sier, at, altså at en forutsetning for goodwillen skal anses som en eiendel i denne sammenhengen er at verdien ikke kan anses som knyttet, er knyttet til personlige forutsetninger hos de deltakerne som fortsetter driften, og det er nettopp det denne siden mener det er, er særlig Turid Heidi Dammann sin historie fra Alaska, fra denne grisslybjørnen som har levd på taket, altså, disse historiene, som er det som eventuelt skaper goodwill for disse partene. Begge parter har for så vidt goodwill, men man skal ikke betale for den goodwillen, som den fratredende deltakeren i så tilfelle tar med seg, og RD, han vil ta med seg sin historie, og sin del av konseptet, når han trer ut av det. Konseptet er ikke lengre det samme.

43:05

D: Du mener for begge parter, du, er det ikke sånn?

Ø: Ja, det vil gjelde for begge parter.

D: Ja, det er personlig du mener kanskje, det personlige?

43:16

Ø: Den, den, den pers, personlige, altså goodwillen knyttes til hver enkelt person og når de splitter opp så skal man selvsagt ikke betale for goodwillen som ææh, eh er representert i en selv, eh eh som det da ble påpekt under punkt 2.3 i, i motpartens æh disposisjon å, og juridisk utdrag på side 112, altså til Jervell sitt juridiske utdrag på side 112. Æh, så er det da en forutsetning for at goodwillen skal anses som eiendel i denne sammenheng, at verdien ikke er knyttet til personlige forutsetninger hos de deltakerne som fortsetter driften. Og på samme måte så vil det også være slik at den goodwillen som eventuelt tilligger den personen som går ut ei heller skal betales for. Eller medtas i beregningen.

44:06

(stille) Eh, …

PUNKT 3.1.2 ANFØRT GJELD FOR SELSKAPET TIL R.D.

44:21

Ø: Jeg går da videre til diskusjonspunkt 1.2, anført gjeld fra selskapet til R.D..

44:27

Ø: (blar i papirer)

44:52

Det er anført i disposisjonen, så, ææh, … har jo da, ææh, i forhold til dette postet, ææh, punktet, så førte man ææh, vitnet fra motparten, Laget, som forklarte seg om hvordan man hadde kommet frem til at denne gjeldsposten, ææh, og han forklarte at basert på, eh basert på, på da æh, en angivelig avtale om at det skulle være 75-25, som er i strid med selskapsavtalen, som er dokumentert både på side 1 i juridisk (sic) (Han mener faktisk utdrag) utdrag og på side (blar) tohundreog … seksti, som er, klinkende klart slår fast at fordelingen av overskuddet

45:55

Ø: (blar i papirene)

46:00

D: Sa du på side 6o?

46:03

Ø: Nei. På i faktisk utdrag så følger det to selskapsavtaler som begge to er dokumenterte, både på side en 1 og på side 260, og da fremgår det av punkt tre, ææh først andel, altså sels-, deltakernes eierandel, at det er 50-50, og så fremgår det av punkt 6 at selskapets overskudd fordeles på deltakerne i forhold til deres eierandel. Det har heller aldri vært noen annen avtale enn dette hva gjelder utbetaling av lønn. Turid Heidi Dammann forklarte seg om, om dette. Eh, det er, der er fra denne siden dokumentert vel, ææh, på eh provokasjon fra motparten, ææh selv om man ikke helt skjønte hvor man ville når man kom med denne provokasjonen, æh men det er da ææh…

47:11

Nå er jeg er litt usikker på hvor mye som ble dokumentert, men, hvis vi går til 218, skal jeg bare dobbeltsjekke at, at det i… Mener det ble dokumentert …

47:22

(blar)

47:32

Hvor det trettende i fjerde 2007 fremgår at hun søkte om en hvilende pensjon med virkning fra første i tolvte 2006, som hun også da fikk innvilget. Det ser man på neste side, 219.

47:49

D: Det er ikke dokumentert.

Ø: Nei.

47:52

Ø: (blar)

48:01

Så er det ikke slik som saksøker anfører at Turid Heidi Dammann har gjort seg skyldig i noe kriminelt ved at hun da har bedt om å få det hun skal ha i henhold til selskapsavtalen. Turid Heidi Dammann har hatt en løpende dialog med NAV i forhold til sin situasjon og i forhold til hva hun kunne tjene, og så lenge dette oppgis, så er det ikke slik at man nødvendigvis heller mister eh trygden, man kan få en reduksjon av trygden over en gitt periode, Eh men, Turid Heidi Dammann hadde såpass brennende ønske om nettopp at Villmarksleiren skulle bli hennes vei ut av trygdesystemet, at hun da eh søkte om hvilende æh trygd.

48:55

Eh, når det gjelder … grunnlaget for denne anførte gjelden, om ikke jeg har bomma helt, eh så var det blitt da dokumentert også på, eh i regnskapsbilagene – jeg vet ikke om jeg har funnet en lapp skal vi se

49:18

(leter i papirene)

49:32

Nei, nei, den er feil den henvisningen under på utdraget 187 punkt… Det er.

49:45

Men vi har i dag, og for så vidt også i går i. i eh, Terron sin eh, parts æh eller vitneforklaring, ikke partsforklaring, men vitneforklaring, eh, eh fått høre hvordan denne beregningen har kommet til. Vi fikk også bekreftet fra Laget, at det har ikke foreligget noen avtale som de hadde sett, på at det skulle være 75-25, det var noe de hadde fått beskjed av R.D. om, og det man anfører fra denne siden er at han kan ikke ensidig gi beskjed om noe som da er i strid med selskapsavtalens bestemmelser i forhold til fordeling. Og på den måten eh, tilegne seg en fordring på selskapet fordi han sier at vi laget en avtale, eh, eh, så ble selskapsavtalen fulgt, og fordi den avtalen som da man ikke har dokumentert, eh i følge ham, ikke har blitt fulgt, så har man da altså eh, opparbeidet seg en eh, en fordring. Eeh.

51:06

D: Hvis han ikke, hvis det ikke er laget noen avtale hvor de deler fifty-fifty, så, hva er det som skjer da?

51:14

Ø: Da eeh, da ville jo, eeh, da ville jo eeh, em, ikke han da fått denne fordringen, eeh fordi.

51:24

D: Det skjønner jeg. Men hva ville skjedd med pensjonen?

51:27

Ø: Hun hadde søkt hvilende pensjon, eeh og hatt en dialog med eeh NAV, eh som, som ble dokumentert i forhold til den eh loggen, eeh hvis vi kan, hvis vi skal gå videre på den loggen, i hvert fall som, som i hvert fall ble dokumentert i forhold til – hun hadde en aktiv dialog med NAV i forhold til…

51:43

D (avbryter): Jeg skjønner det. Kan du ikke bare si. Ville hun beholdt pensjonen sin eller ville det bli fradrag eller ville den falt bort?

51:55

Ø: Det, det, hun, hun, hun ville fått en noe reduksjon i eh pensjonen, men den ville ikke falt helt bort, men hun, men hun hadde uansett søkt om en hvilende pensjon som hun fikk innvilget eh, det påfølgende året, og dermed så hadde hun da fra 2007 et opphold, sånn som jeg har forstått det. Eh, i noen år.

PUNKT 3.2 MOTSØKSMÅLET

52:19

Eh, Jeg ser tiden flyr fryktelig fort. Eeh, jeg går nå over til eeh motsøksmålet.

PUNKT 3.2.1 VEDERLAGSKRAV

52:32

Eeh og denne sides anførsel i forhold til eeh, i forhold til … at det skal. At delingsgrunnlaget … er blitt svekk-, svekket på en slik måte at det gir grunnlagt for et vederlagskrav. Eeh. Denne siden har anført og mener at felleseieskiftet bare delvis var gjennomført, jf ekteskapsloven § 57 første ledd, bokstav a, jf også 56.

53:12

Eeh da har jo min eh, kollega vært innom eeh dette, denne e-posten, eeh, fra utdraget side 292. Nei.

Jervell: 286.

53:29

Ø: 286 (blar i dokumenter)

53:38

Eeh, det er et feilskrift der, 286. Det er da fra juli 07 og ikke 09 hvor det i hvert fall helt klart, fremdeles, slik som denne siden ser det, ved denne eposten her, dokumenteres at partene ikke har fullført et skifte. Eeh, så har vi hørt, eeh, eeh, saksøker anføre at, at eeh både konkludent, adferd og faktisk gjennomføring eeh, på en måte, eeh, har de anført at det vil medføre at man da har gjennomført et skifte, at man for så vidt ikke har eh formkrav i forhold til en skifteavtale og at en avtale om skifte for så vidt også kan avtales muntlig like godt som skriftlig, og det bestrides ikke fra denne siden, men det har vært en dialog og en diskusjon i forhold til hva som har hendt, og også her må man trekke inn Turid Heidi Dammann sitt sykdomsbilde i forhold til dette her, de spørsmålene som hun har stilt, ovenfor R.D., og vi mener også at denne dokumenterer ganske godt at de har hatt en lang dialog om dette her og at, at vi kommer på en måte aldri til, til slutt.

55:04

Og selv om man har, selv om man delvis har gjennomført skifte, eeh selv om man har delt eeh nettoprovenyet fra en tidligere enebolig som man nødvendigvis må selge på et eller annet tidspunkt når man har gått fra hverandre, så mener denne siden at det er ikke nok til at man kan si at eh skiftet er gjennomført.

55:27

Eh, og særlig når part, partene og der er det begge parter, og det påpekes overfor retten at det er R.D. som foreslår at man nå må ta advokater og få bistand og eventuelt bringe denne videre. Altså, som det står her:

”Vi kan gjøre dette på flere måter. Noen måter er dyrere enn andre.”

Da har vi annen, eh, annet avsnitt,

”Uansett må nok en uavhengig person, advokat inn i bildet, men vi slipper ikke unna å sette opp hver vår liste over det vi har fått”, hvilket viser det at man har ikke oversikten, eh man er ikke enige om hvem som har fått hva eller hva man egentlig har fordelt, og det mener vi, “og det vi mener den andre har fått” – tilsvarende i forhold til det; ”samt hva vi mener bør gjøres opp før det settes en økonomisk sluttstrek.”

56:14

I mine ører er ikke det et skifte som er gjennomført.

56:19

Samtidig så har man som det påpekes her også leiren som, eeh, motparten også trekker inn som et argument, eh på flere plan i forhold til eh blant annet vederlagskravet. Eh, og i forhold til erstatningskravet. Og hvis man da rent isolert sett skulle se på det så er jo eh også Leiren i så tilfelle eh et aktivum som eventuelt eeh man ikke har blitt enige om eh i forhold til overtakelse, det er derfor vi står her i dag, eh og som, eeh, for så vidt inngår og ville inngå i et felleseieskifte.

57:05

Eh, basert på den eeh, dårlige kommunikasjonen, for å si det på den måten, i forhold til, i forhold til hva som har vært og forklaringer eh og slike ting, så har det fra denne siden, altså bakgrunn for at man ikke har fremsatt en påstand og et krav om deling av felleseie, har vært fordi det har vært problematisk, på en måte, å få det hele bildet, altså å få satt det opp. Derimot så mener man at de beregninger som er gjort, først i hjelpedokumentet, og som så senere er blitt dokumentert gjennom, eh, gjennom Terron sitt vitnemål, viser, viser at det har vært en illojal svekking av delingsgrunnlaget som danner grunnlag for et vederlagskrav etter ekteskapslovens § 63 annet ledd.

58:07

Subsidiært foreligger det grunnlag for vederlagskrav, jf ekteskapslovens §65 første ledd, tredje punktum.

58:29

Eh. Det har også vært anført at eeh, kravet er for sent fremsatt, og det mener vi at uansett, denne eposten på side 286 i utdraget, som da er fra 7. juli 2009, og jeg minner om at eh fristen, søksmålsfristen etter 65 eeh annet ledd, er tre år eh fra et eventuelt delingsoppgjør er ferdig. Eeh dette var altså da juli 2007, og tilsvaret er riktignok datert 10. juni 2011, eeh det ble muligens sendt inn noen dager senere.

59:16

ø: (leter i papirer)

59:29

ø: Spørsmålet er i forhold til om det er skjedd en illojal svekkelse, det handler også veldig mye om, om, om troverdighet. Altså, eeh kan man stole på det R.D. sier? Er det mulig at R.D. har tappet boet for disse midlene? Hvor har disse pengene blitt av som følger av beregningen fra år til år som er dokumentert gjennom, gjennom de manglene som man kan lese ut fra selvangivelsene fra 98 til 2001. Dette har vi vært gjennom på utdraget på side 11-1, side 15, 27, 49, 50, 66, 86, 354-55, 373, 386, 389, 392, 395, 398, 401 og 404.

1:00:36

Dette er de selvangivelsene som, som vi har vært gjennom tidligere. Fra, eh for, eh, eh for selvangivelser og ligninger for R.D.… Eh, påstanden fra denne siden er et, et skjevdelingskrav, fastsatt etter rettens skjønn, og beregningen er ment som en ”indekrasjon” (sic) på den illojale svekkelsen av delingsgrunnlaget.

PUNKT 3.2.2 KRAV OM ERSTATNING

1:01:12

Så går jeg over til kravet om erstatning. Det anføres fra denne siden at det foreligger erstatningsansvar, jf selskapslovens §2-43

1:01:29

(blar i papirer)

1:01:52

hvor det fastslår at deltaker, medlem av selskapets møte, styremedlem, daglig leder, og medlem av avviklingsstyre plikter å erstatte skader som han forsettlig eller uaktsomt volder selskapet, eh den enkelte deltaker eller andre. Annet ledd: Erstatning etter første ledd kan lempes for så vidt det finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers. Eh, det er uti fra den bestemmelsen at man fra denne siden har valgt å eh, sette eh Turid Heidi Dammann som kravshaver i forhold til erstatnings- altså berettiget, i forhold til erstatningsspørsmålet, basert på at man fra denne siden mener at det er ført bevis for at hun har blitt voldt skade eh, som deltaker i selskapet. Eh erstatningsgrunnlaget baserer seg sånn som denne siden ser det også på deltakerens forvaltningsmyndighet, jf 2-20, eh det, æh er også vært erstatnings æh betingende brudd på selskapslovens §2-7 ved at midler tilhørende selskapet og R.D. har vært sammenblandet.

1:03:25

Vi anfører at tapet, at det er blitt påført tap på saksøkte i selskapet, på Turid Heidi Dammann

og det som også er et kriterie er at dette ikke er eller kan anses som et utslag av alminnelig forretningsrisiko.

1:03:57

Vi har også eh, vi har også anført og mener at Turid Heidi Dammann æh og det mener vi også er vel dokumentert gjennom vitneførselen, blant annet fra alle disse lederne som var ført, eh og fra eeh R.D. selv, at han i realiteten hadde en funksjon som daglig leder i selskapet, og at det er relasjon til hans handlinger som fungerende daglig leder, utøvende daglig leder, eh at han da har påført eeh det tapet. Et tap eh som både for så vidt er påført selskapet, men som deriblant indirekte og direkte medfører tap for Turid Heidi Dammann.

1:04:56

Eh vi mener også, også Turid Heidi Dammann har, gjentatte ganger bedt om selskapsmøter noe hun forklarte seg om i sin partsforklaring, aat, eem, eeh, at R.D. har nektet dette og at det da er brudd på lovens paragraf 2-12. Eeh, videre så har eeh dette alkoholsalget eeh som æh har vært svart, alkohol- og drikkeomsetningen, medført at selskapets resultat eeh og overskudd,deriblant det utbytte Turid Heidi Dammann skulle hatt er blitt betraktelig mye mindre.

1:05:41

Eh denne siden mener at i denne sammenhengen så må man se helt bort i fra det faktum at partene var gift all den tid man, slik som vi har fått beskrevet, hvert fall fra æh denne siden og sånn som min klient hevder, i realiteten aldri har hatt en felles økonomi

selv om eh man da eh har hatt felleseie, og da vil jeg også minne om at felleseie betyr ikke at partene har fellesøkonomi, eh, altså, eh, eh at, at partene skal ha hatt felles økonomi. Selv under felleseie så har partene rådighet over hva man selv tjener. Eh, Turid Heidi Dammann sin lønn er i utgangspunktet hennes på lik linje som R.D. sin lønn er i utgangspunktet han, det er han som kan disponere over det. Partene har riktignok en underholdningsplikt overfor hverandre, etter ekteskapsloven.

1:06:51

Videre er begrunner kravet om erstatning seg på seg på disse uvedkommende kvitteringene. Konsekvensen av at disse kvitteringene er blitt regnskapsført er at dette har dratt ned resultatet, har riktignok da hatt en skattemessig fordel, æh men som vi har hørt, så er disse pengene overført denne 603-kontoen, hvor partene har hver sin historie og forklaring på denne 603-konton. Og hvor denne siden anfører ææh at eh, Turid Heidi Dammann sin troverdighet i forhold til hva som er riktig her må tillegges større vekt enn R.D. tatt i betrakting de disposisjonene som han har innrømmet at han har holdt på på med. Jeg viser da til utdraget både på side 81 og 82 og fra side 100 til 117 som er blitt dokumentert. En rekke kvitteringer som er regnskapsført eller bokført i Villmarksleirens regnskaper. Flere av disse har blant annet gått til denne jordgammen. Vi fikk også høre fra vitnet, Jens Amundsen at også ææh hans terrasse, på hans privathus er bokført i regnskapet til Villmarksleiren. Dette reduserer således resultatet tilsvarende hvilket betyr 50% mindre til eh THD som ville vært hennes utdrag, igjen jf selskapsavtale som er dokumentert på side en og side 260.

1:08:56

I tillegg så begrunner erstatningskravet seg på feildebitering av lønn og utbytte. Denne 603-kontoen har vi brukt mye tid på i denne hovedforhandlingen. Æh utskrifter der, det har vi gått gjennom på utdraget side 481 til 497. For da har vær side selvfølgelig gått gjennom noen poster som man mener kan tale for det ene eller det andre. Æh, men jeg vil, og, hvor man da, eh, i motparten sier…

1:09:35

D (avbryter): På hvilken side, sa du?

Ø: Det er på side, hmm, eh, eeh 481 til 497.

D: Står det noe (vanskelig å høre et ord eller to), eller?

1:09:48

Ø: Ja, under 3-2-2, eh første, andre-tredje-fjerde-femte avsnitt.

D: Der har vi den. Ja.

1:10:02

Ø: Eh. Hvor eeh, denne siden i forhold til ææh, i forhold til hvor, hvor Heidi Dammann i forhold til Aina Sundt forklarte seg at dette var såkalte elglorter som var kjøpt inn til ææh gaver æh og eventer i forhold til ææh leiren. Disse innkjøpene som er, er kjøpt, hvis man summerer opp ææh dagligvarene så er det et langt, langt, langt større omfang enn, enn det som burde vært i en vanlig familie – på side firehundreog, eh, eh og åttifem så dokumenterte vi at eh, det blant annet var betalt 4000 til kokken Morten Gaustad, æh vi æh dokumenterte eh på side 488 at det var betalt 14.923,- kroner til Hoff, Britt M som er regnskapsfører, og ytterligere 4899,-. Eh, vi dokument, dokumenterte eh videre at det på 492 så var det ytterligere betaling til en kokk, eeh Kai eh Kjørstad, æææh og vi be, dokumenterte vel også et ganske stort uttak til Findexia, ææh nå husker jeg ikke på hvilken side det var, men eh, det var altså ihverfall også markedsføring som var betalt ææh fra, fra denne 603-kontoen. THD sin forklaring ææh på de transaksjonene hun har hatt fra 603-kontoen, er at hun trodde dette var en firmakonto, derfor hadde hun dette firmakortet. At hun har hatt et bankkort i tilknytning til en konto som hun tror er, er en firmakonto, er på ingen måte noe bevis, slik denne siden ser det, for at dette skal ha vært en felleskonto slik R.D. anfører.

1:12:08

Ø: Æh. det taler også for øvrig æh mot ææh, mot at det skal være en felleskonto, når for eksempel THD var i USA og æh hadde utgifter ææh, ææh og ææh som da ble belastet den kontoen fordi hennes private kort ikke var tilsted, eeh var dekning på, og hun da tilbakebetale til denne kontoen etterpå.

1:12:40

Ø: Æh. Videre ææh baserer kravet om erstatningsak på ææh de innskudd på lån ææh som saksøktes foreldre ga til æh partene, æh og som Turid Heidi Dammann igjen fikk fratrekk for i forbindelse med arveoppgjøret ææh, som forskudd på arv.

1:13:08

Ø: Dette var midler som partene hadde en enighet om æh at skulle investeres i eh, både leir og også løpende utgifter ææh og æhm. Vi har da både på utdraget, vært innom utdraget side 3, hvor denne, denne kalenderen med noteringer ææh på lån til partene, ææh ble eh gjennomgått og ææh, det disse summeringene da materialiserer seg på utdraget side 83.

1:13:57

Ø: (Blar i papirer)… æh, nei åtti……… (blar) nei,….fremføring, æh beklager,

1:14:11

Ø: (Blar)

1:14:24

D: Åttitre?

Ø: Nei, det er feil.

D: Javel.

1:14:26

Ø: Feil henvisning. (Østberg blar videre)

1:15:04

Det står (blar videre) (Mumler) Det var åttitre (Blar videre)

1:15:22

Jo, jo det er 83. Men, nå ble jeg litt usikker på om den er dokumentert.

D: Nei, den er ikke det.

Ø: Nei. Men det er i hvertfall RD sin oppsummering av alle summene.

1:15:38

(blar videre)

1:15:52

Både, eh bruddet på selskapslovens to-tyve om deltakers forvaltningsmyndighet, jf også selskapslovens §2-18 om daglig leders kompetanse, anføres å danne erstatningsgrunnlag. Eh som vi har vært inne på så mener vi også at det foreligger brudd på selskapslovens §2-7 ved at midler tilhørende selskapet og R.D. var sammenblandet. Æh og samlet sett så æh gir dette grunnlag for erstatning. Æh, oppe i det hele så vil det også være relevant i forhold til vurderingen ææh, dette styrkeforholdet mellom partene. R.D.s kjennskap til Turid Heidi Dammanns situasjon, noe som gjorde at hun enklere kunne utnyttes i den situasjonen.

1:16:57

Når parten eh, så sak søk eh er, har gjort et stort poeng av at bevissituasjonen, i og at tatt i betraktning at man, man æh, æh kommer, altså anfører erstatningskravet æh blant annet på æh forhold som kan danne æh, eller som er straffbare, at dette da øker beviskravet.

1:17:20

Æh, da har man æh, æh noen henvisninger ææh, til blant annet en lagmannsrettsdom. Akkurat til det så vil jeg jo si det at eeh erstatningskravet eh bygger jo på, eh helt riktig, korrekt, forhold som kan anses som straffbart, men eeh, eh saksøker har jo selv faktisk innrømmet eeh, flere av forholdene. Ææh, så det kan ikke, da være, ææh, det kan ikke da være slik at, at det da skulle ligge ææh, at man kan anføre et sterkere bevismessig krav, så lenge eh så lenge saksøker selv har innrømmet eh flere forhold.

1:18:07

Ø: Æh, relevant rettspraksis er æh, æh i forhold til erstatningsberegningen finner vi da eh, eh i mitt juridiske utdrag, og det er denne….dommen

1:18:23

D: Hålogaland?

Ø: Ja.

1:18:25

Ø: (Blar videre)

1:18:36

D: (Spør igjen).

Ø: Hm, ja. (blar videre)

1:18:41

Ø: Hvor ble den av? (Blar videre).

1:18:58

Ø: Og den begynner da, siden jeg ikke har paginert, etter den første dommen.

1:19:04

Ø: (Blar igjen).

1:19:46

Ø: Det som er litt spesielt med, med, med dommen er at, at, at her er det forhold både i forhold til et ANS og i forhold til eeeh, et AS.

1:19:57

Ø: Ehm, ehm (blar videre i papirer)

1:20:10

Ø: Og det som, eeh, det som også har vært ææh, har vært å merke seg er at, at når Hålogaland lagmannsrett kommer til at det er en erstatning til deltageren, som tilkjennes eeh, eeh, (blar mens han snakker) eh istedenfor at det er til ANS-et. Eeh.

1:20:28

Ø: Eeh. (leter videre i papirene).

1:20:50

Ø: Og her er det også eeh, basert på (blar mens han snakker) eeh, at den ene har gjort investeringer som den andre skulle gjøre like, like mye til, men.

1:21:01

Ø: (blar videre i papirene)

1:21:16

Ø: Jeg beklager, jeg har, jeg, det ble litt for liten tid til at jeg klarte å, å.

D: Du bare viser til dommen, du så.

1:21:21

Ø: Ja, da viser jeg til.

D: Vi gidder ikke å bruke tiden løper vekk.

PUNKT 3.2.3 KRAV OM UTLEVERING AV FIRMAETS EIENDELER

1:21:27

Ø: Eeh, det siste punktet eeh, som vi må gå igjennom, eeh, som vi må gå igjennom er, eh, dette kravet om utlevering av firmaets eiendeler i form av all mail og annen kundekorrespondanse og alle avtaler som R.D. inngikk på vegne av Villmarksleiren ANS.

1:21:46

Ø: Eeh, dette er, ææh både prinsipielt viktig, ææh, ææh for min klient ææh, men det er også nødvendig for min klient for å klare å forstå ææh, æh hva Villmarksleiren egentlig er. Og det anføres jo fra ææh, motpartens sin side, at sett i lys av anførsler til motparten sin side om både goodwillberegning og hvor mye verdi selskapet har. Æh, så, så må jo også motparten ha en formening om at, at dette er av en, en, en vesentlig verdi for, for, for selskapet, selv om denne siden ikke nødvendigvis ææh tror at det eh, representerer noen stor verdi, men, men det representerer en stor verdi for min klient i forhold til hennes mulighet til å kunne sette seg inn og forstå og eventuelt kunne drive selskapet videre.

1:22:42

Ø: Det anføres at selskapets mail og annen ææh, kunde, æh korrespondanse og avtaler er eiendeler som da tilhørte eller tilhører selskapet, og at tilbakeholdelse eller uttak av disse er til skade for selskapet, at man således kan kreve, eh jf selskapslovens §2-26, at man således kan nedlegge en påstand om at disse eiendelene skal tilbakeføres selskapet, jf 2-26 fjerde eh ledd, siste punktum.

1:23: 15

D: Det er en påstand, den er i sluttinnlegget, er det ikke det?

1:23:20

Ø: Jo, det, det stemmer.

1:23:22

Ææh, (Østberg taster febrilsk på en datamaskin)

1:23:35

D: Takk, noe mer?

1:23:37

Ø: Eeh, (Østberg fortsetter å taste på datamaskinen)

1:23:40

D: Er det noe mer om det?

1:23:42

Ø: Nei, ikke noe mer om akkurat det.

1:23:44

Ø: Eehm. (blar) Generelt sett så, så vil jeg også ææh, i forhold til, bare, æh, tilbakevirke i forhold til den argumentasjonsrekken som var i forhold til erstatningskravet og, og denne uregelmeterte, føring av fakturaer som ikke hadde noen ting med selskapet å gjøre. Jeg vil minne om, om Therese Graff sitt vitneavhør som også fortalte om, om eeh, eeh om fakturaer, hull i fakturarekken og, og flere fakturaer med samme nummer som også er, er et eeh, eeh egnet virkemidler, mulighet til å kunne undra midler eh som sådan.

1:24: 22

Ø: Eh, da, eh, em, gjenstår det. (blar i papirer) Jeg har, jeg har laget et nytt påstands skrift, ææh. (blar) Så det er en presisering, ææh av påstanden. Ææh og da har jeg. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har ryddet litt, æhm, bare slik at, at i hovedsaken så nedlegges det påstand om nummer en, R.D. tilpliktes å betale til Villmarksleiren…

1:24:47

D (avbryter): Det er det samme som…

Ø (avbryter): Ja, samme…

D: (fortsetter): xxx, eller? (vanskelig å høre)

Ø: (fortsetter): …men så har jeg lagt inn punkt to, Villma-, ja og jeg, og det mener jeg egentlig konsumeres av nummer en, men bare for å presisere i forhold til da påstanden nummer to fra motparten, som er en påstand om, eh, om, om tilkj, æh altså æh fastsettelse av eeh, av R.D.s eh krav om betaling av gjeld fra selskapet, så ber vi oss frifunnet på det punktet.

1:25:23

Ø: Og jeg mener det konsumeres av vår påstand om at det skal innbetales en und, underbalanse, i utgangspunktet, at den ikke er nødvendig, men eeh (ler), når …

1:25:43

D (avbryter): (”Vent lite gran”) I hovedsøksmålet, ikke sant?

Ø: Ja.

1:25:36

D: Så er det krevd da en utløsningssum.

Ø: Ja.

D: Og utbetaling av en fordring

Ø: M-m.

D: Og dere mener at det er ikke grunnlag for noen av delene.

Ø: Nei.

D: Da er det bare å nedlegge påstand om frifinnelse.

1:25:50

Ø: Ja, bortsett fra at man, man, man har et krav da om en innbetaling av en underbalanse.

1:25:54

D: Men, frifinnelse på begge poster, det er to poster i hovedsøksmålet ikke sant?

1:25:59

Jervell: (bryter inn): De mener at det er en underbalanse i selskapet det er krav om en innbetaling dersom man mener at det er…

Ø (avbryter): Det, det…

1:26:04

D (avbryter): Selskapet, selskapet har et krav den andre veien?

Ø: Ja

D: Ja, da, og da er det et motsøksmål….

Ø (avbryter): Ja, fordi, dette diskuterte vi i saksforberedende i forhold til….

(Flere snakker i munnen på hverandre)

1:26:17

D: Men eh, rettslig sett så blir det et krav den andre veien, og da hører det hjemme i et motsøksmål.

Ø: Ja.

Så hvis du mener at det skal være dom for det.

Ø: M-m.

D: Er ikke det nytt, da?

1:26:28

Ø: Nei, det er, det har vært påstanden, men eh, men-men-men det har blitt definert som en påstand i tilsvaret til ho-, eller i hovedsaken. Ææh, og vi diskuterte dette her i saksforberedende møte, med, med, med forrige administrator som, som mente at det, da var, var riktig, ææh sånn som jeg oppfatt…

D (avbryter): Det er jeg helt sikker på at det er.

1:26:45

Ø: Ja, for jeg har også tenkt at alt, at alt, alt annet, altså enn f-frifinnelse i forhold til…

1:26:48

D (avbryter): Hovedsøksmålet så er det frifinnelse, ikke sant, for det kravet?

1:26:55

Ø: Ja.

D: Frifinnelse for de kravene slik de er formulert. Og så må det da være en del av motsøksmålet å kreve betaling for både det ene og det andre. Det er vel en av de postene.

1:27:06

Ø: Ja, da, da, og da vil det da være slik at det som da står som vår påstand i hovedsaken punkt nummer én da egentlig, eh, blir påstand nummer en i motsøksmålet, da.

1:27:16

D: Ja, nå har ikke jeg sluttinnlegget.

J (bryter inn): Jeg kan gi deg utdraget….

Ø: Det er påstandsskriften, men det er, du kan få se slutt-, sluttinnlegget.

1:27:27

D: Sluttinnlegget. Vi starter jo der, gjør vi ikke det? Det er nedlagt påstand om det i innledningsforedraget.(støy) Side 84. Vi starter påstanden, ja, mumler. i hovedsaken. xx…skal betale ja (støy fra Østberg som leter i papirer). Du har ikke nedlagt påstand om frifinnelse?

Ø: Nei, for jeg mente at det ble, ble konsumert av –

1:28:11

(støy i opptaket, stemmer høres i blant)

1:28:45

D: … sluttinnlegget gir punkter under påstand i motsøksmålet.

1:28:50

Ø: Ja. (blar)

1:29:36

Ja, da er det bare, da blir det påstand om frifinnelse i hovedsaken. Pluss en del saksomkostninger.

1:29:42

D: …påstander…….motsøksmålet (vanskelig å høre, spørrende tone)

1:30:12

Ø: Ja, men det blir jo helt feil, da.

1:30:14

(Østberg blar i papirer).

1:30:33

Ø: Helt avslutningsvis, før klokken blir fire så, eh, eh, eeh så vil jeg eh minne om starten i går, ehm, hvor også tok opp ehm, regelen om at for det tilfellet at retten skulle mene at saken ikke er forsvarlig nok opplyst, så er det mulighet for fortsatte forhandlinger og utsettelse.

1:31:04

D: Nei, det vil vi ikke, vi har vært igjennom nok. Vi har vært enig om … Nei.

Heidi visker noe til Østberg

1:31:25

D: ommer: Ja, da er det teknisk sett anledning til, til anførsler.

7 kommentarer til «Jeg ble mer og mer fortvilet da jeg satt ved siden av adv. Østberg under det som skulle være hans prosedyre»

 1. I forhold til det høye timeantallet advokat Østberg fakturerer for, fremstår han som påfallende uforberedt.

  Dessuten, siden det ironisk nok kan være gunstigere å bli overkjørt av en bil enn en advokat, bør det likeledes som i trafikken for å få avslørt og fjernet trafikanter som kjører i ruspåvirket tilstand, som standard gjennomføres alko- og narko-test blant advokater.

 2. For en skam. De har blitt så arrogante at de ikke gidder å sette seg inn i saken engang. Tenk å ha samvittighet til å ta så rått betalt og ikke gidder å gjøre en skikkelig innsats. Advokaten til venninna mi, sov i hennes rettsak. Bra du belyser de. Lykke lykke til.❤️

 3. Profesjon ansvar for advokater fremstår som et fremmedord. De påtar seg som oppdrag å være en profesjonelle utøvere og da må vi som klienter kunne forvente at de nettopp er det – profesjonelle. Ikke mye profesjonelt over det du fremlegger fra hans prosedyre. I beste fall er han totalt uforberedt eller mangler evner til å påta seg slike oppdrag. En kan ikke unngå å tenke når en lytter på dette, at han faktisk ikke ønsker å få frem forhold som ville gått til din fordel. Rett og slett tragisk og dette krever han betaling for?

 4. Hvordan kan en advokat opptre slik. Han virker jo full! Han er overhode ikke forberedt, eller taler din sak med glød. Dette var ille å høre på!

 5. TULLER du med meg?! Jeg faller helt ut og mister konsentrasjonen – ene og alene på grunn av alle Østbergs spektakulært overdrevne “Ehem” “Eh” “ææ” “atte-atte” …

  HVA I ALLE!? Hva i ALLE?!

 6. «Advokater ruser seg mer enn andre» -Advokatbladet. http://www.advokatbladet.no/2014/11/store-rusproblemer-i-bransjen/

  «Up to 21 percent of licensed, employed lawyers qualify as problem drinkers; for lawyers under age 30, it’s 31.9 percent. By comparison, only 6.8 percent of all Americans have a drinking problem.» https://www.google.no/amp/s/www.washingtonpost.com/amphtml/posteverything/wp/2016/03/24/the-most-terrifying-part-of-my-drug-addiction-that-my-law-firm-would-find-out/

  «Lawyers and judges have twice the addiction rate when it comes to opioid abuse than the general population does….» … «People enter law school with a certain set of values and a certain level of passion and humanity. They come out the other side without it. It gets stripped out.» … «drug abuse among America’s lawyers is on the rise and deeply hidden.»
  https://abovethelaw.com/2017/07/in-a-punishing-profession-lawyers-need-to/

 7. Det er en ukultur i advokatstanden i dag, hvorav advokatstanden er kommersialisert, ikke lenger jobber for sin klient og er skeptisk til å gå imot påtalen. Mye av arbeidet bærer preg av at klienten selv må drive frem etterforskning og gjøre store grep i egen sak for å vinne frem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.