Politiet forhindrer avsløring av korrupsjon i rettsvesenet

Politiet henlegger anmeldelser av åpenlys korrupsjon i rettsvesenet, og begrunner henleggelsen med en henvisning til retningslinjer for «slik prioritering». Men når man får tak i en utskrift av retningslinjene og leser dem, ser man at de ikke gir anledning til slik henleggelse.

Deretter saboterer politiet klagebehandlingen. For slik er systemet konstruert i Norge, at en snever krets av politikolleger kan dekke hverandre og langt på vei forhindre at klager kommer til behandling.

I mitt blogginnlegg Rettssak uten bevis kan du lese om hvordan tingrettsdommer Jahr én virkedag før rettssaken skulle begynne, avskar nesten alle mine bevis. I blogginnlegget Hvorfor ble disse bevisene avskåret kan du lese om hvorfor disse bevisene var helt nødvendige for å underbygge mine faktiske anførsler.

Etter rettssaken og dommen politianmeldte jeg dommer Jahr for grov uforstand i tjenesten. Politiet henla saken, men glemte å underrette meg. Da jeg oppdaget henleggelsen måtte jeg kjempe for å få innsyn i den meddelelsen jeg skulle ha hatt. Da jeg endelig fikk denne, stod det blant annet: «Etter retningslinjene for slik prioritering blir denne saken ikke tatt under behandling.» Jeg etterlyste en kopi av retningslinjene, og der heter det blant annet:

«Utgangspunktet er at henleggelse på grunn av manglende kapasitet er begrenset til etterforskning av sak med ukjent gjerningsperson.»

Jeg klaget det forteste jeg kunne, men da hevdet politiet at klagefristen var oversittet. Dette til tross for at det stod i underretningen: «Fristen for å klage er tre uker fra underretningen kom frem til dem.» Jeg kunne heller ikke vite hva jeg skulle klage over før jeg fikk vite begrunnelsen og fikk innhentet retningslinjene.

Nedenfor kan du se en kronologisk redegjørelse med lenker til alle vesentlige dokumenter.

 • Den 6. desember 2016 politianmeldte jeg tingrettsdommer Kristian Jahr for grov uforstand i tjenesten. Anmeldelsen fikk anmeldelse nummer 13957383 registrert 8/12-16.
 • Den 9. januar 2017 mottok jeg bekreftelse på anmeldt forhold. Bekreftelsen var datert den 3. januar 2017. I bekreftelsen stod det at jeg kunne komme med skriftlig dokumentasjon på et eventuelt krav, og at jeg hadde 3 uker frist. Videre stod det: Det er ikke nødvendig å kontakte politiet med mindre de har nye bevis i saken.
 • Den 11. januar 2017 skal saken ha blitt henlagt på grunn av manglende kapasitet. Men jeg fikk ingen underretning om dette.
 • Den 20. januar ringte jeg politiet, ble satt over til Pedersen (en kvinne), oppga saksnummer, redergjorde for ærendet – be om utsatt frist til å inngi krav om erstatning; beskrev hva anmeldelsen gjaldt, årsaken til at jeg trengte utsettelse; og fikk svar at hun kunne gi «beskjed til aktor». Jeg fikk da ingen underretning om at saken var henlagt ni dager tidligere.
 • Den 21. januar sendte jeg et brev (datert 20.januar) til politiet med kopi pr. e-post, der jeg ba om utsatt frist til å inngi krav i saken. Dette var 10 dager etter den påståtte henleggelse og 11 dager før klagefristens normale utløp. Jeg fikk aldri svar på dette brevet.
 • Den 17. februar 2017 ringer jeg politiet med spørsmål om hva som kan medtas i et slikt krav og fikk snakke med påtaleansvarlig Eirik Andreas Tinglum Skøyeneie. I samtalen fortalte Skøyeneie ikke at saken var henlagt.
 • Den 21. juni 2017 ringte jeg politiet og etterlyste nytt om saken. Jeg fikk da opplyst at saken var henlagt den 11 januar. Jeg hadde ikke fått noen underretning om henleggelsen, og ba om en skriftlig underrettelse. På forespørsel ble jeg forsikret om at fristen for å klage på henleggelsen ville løpe fra jeg mottok underretningsbrevet.
 • Jeg ringte igjen til politiet for å purre på underrettelsesbrevet den 23. juni, 3. juli og 10. juli. Jeg fikk stadig ikke noe henleggelsesbrev i posten. De sa at henleggelsen var i et arkiv og at det kunne ta en uke. Fra 21. juni til 10. juli er det 19 dager.
 • Under samtalen den 10. juli ba jeg om at underrettelsen ble sendt meg på e-post umiddelbart. Da mottok jeg underrettelsens skriftlig for første gang.
 • Den 13. juli skrev jeg til politiet og ba om å få en kopi av de retningslinjene som det var vist til i underrettelsen.
 • Den 20. juli sendte jeg påklagen til statsadvokaten. For sikkerhetsskyld sendte jeg den både pr. post og pr. mail.
 • Den 29. september ringte jeg til politiet på nytt og etterlyste nytt om saksbehandlingen. Jeg ble henvist til statsadvokaten. Da jeg ringte statsadvokaten, fikk jeg opplyst at saken ikke var blitt oversendt til dem. Jeg ringte politiet for å få vite hvorfor min påklage ikke var oversendt til statsadvokaten. Det var ingen som kunne svare på det. Jeg fikk vite at påtaleansvarlig Skøieneie var på kurs og at dokumentene nå var oversendt politiinspektør Jørgen Brodal. Men han var heller ikke å treffe.
 • Jeg ringte tilbake til statsadvokatens kontor som ba meg sende mail til politiet med spørsmål om hvorfor de ikke hadde oversendt påklagen til dem og om at de måtte gjøre det snarest.
 • Den 30. september, dagen etter, ringte jeg på nytt til politiet for å forvisse meg om at saken ikke ble liggende. Jeg fikk da opplyst at det dagen før var sendt et brev til meg med beskjed om at påklagen var henlagt. På spørsmål om grunnlaget for dette, fikk jeg opplyst på telefonen at min klage var kommet for sent.
 • Den 5. oktober 2017 mottok jeg, etter telefonpurring, på e-post brev datert 3. oktober om at klagen ikke ville bli realitetsbehandlet da den «anses for sent innkommet». Meldingen var undertegnet Jørgen Brodal.

Det fremgår av min klage at henleggelsen i utgangspunktet var uriktig og i strid med den instruksen som det ble vist til i beslutningen. Politiets unnlatelse av å sende underretning til meg om henleggelsen, må medføre at klagefristen ikke begynner å løpe, da jeg ellers berøves min klagerett. Den omstendighet at jeg var i kontakt med politiet så mange ganger uten å få vite at saken var henlagt, reiser alvorlige spørsmål.

Det er påfallende at Politiet ikke reagerte på mitt brev av 21. januar 2017. Dette brevet har politiet mottatt etter henleggelsens dato, men før den normale fristens utløp. Det fremgår meget klart at jeg ikke var informert om henleggelsen. Politiet har ikke svart på denne henvendelsen overhodet. Politiet hadde en meget klar oppfordring til å gjøre oppmerksom på at min forespørsel hadde mistet aktualitet ved at saken var henlagt. At politiet ikke gjorde dette fremstår som en klar svikt og mangel på omsorg for at landets rettsordning hjelpes til å fungere, ved at eventuelle glipp og feil rettes opp, og ikke minst manglende omsorg for at anmelder blir informert i tide.

I et fungerende demokrati kan vi heller ikke ha det slik at en snever krets av kolleger får anledning til å underslå klager mot dem. Dette vil være konsekvensen dersom politiet rent praktisk har anledning til å unnlate å sende underrettelsen om henleggelse, og også unnlater å rette opp når det fremkommer klare tegn på at noe er gått galt. Da jeg skrev klagen hadde jeg ennå ikke mottatt brevet med henleggelsen i posten. Dette til tross for at jeg purret på dette brevet gjentatte ganger fra jeg fikk opplysning om henleggelsen til jeg til slutt krevet å få det på e-post 19 dager senere. Det tar seg ikke godt ut heller, at det var vanskelig å få til at kopi av henleggelsen ble sendt på e-post. Jeg ble nødt til å ringe gjentatte ganger og kreve å få snakke med ulike mennesker før det fjerde mennesket jeg fikk i tale ordnet dette.

Det må være en selvfølge i enhver rettsstat at en frist ikke kan begynne å løpe før den som fristen gjelder for, har fått meddelelse om at fristen begynner å løpe, og hva den gjelder. Jeg hadde ingen mulighet til å klage til statsadvokaten før jeg fikk vite om henleggelsen. Og hvorfor informerte ikke politiet meg om at de ikke ville sende påklagen over til Statsadvokaten?

Jeg har nå anmeldt forholdene til Spesialenheten for politiet for at de skal gå igjennom hva som har skjedd i saken. Jeg har også sendt brev til Riksadvokaten og Statsadvokaten om forholdet. Statsadvokaten har nå bedt politiet om å oversende alle sakens dokumenter med politiets påtegning.

Oppdatering: I blogginnlegget Korrupsjon i domstolene etterforskes ikke kan du lese om hvordan det gikk videre.

Det er svært ille når vi ikke kan stole på politiet. Jeg har opplevd et grovt tilfelle en gang tidligere, i en sak som ble tatt opp av NRK Brennpunkt i et oppsiktvekkende program, «På politiets nåde». (Programmet kan fortsatt sees på NRK’s websider. Du kan finne det ved å klikke på bildet på min web-side “I media“.)

Nå har jeg altså opplevd noe lignende med politianmeldelsen av tingrettsdommer Jahr.

Nettavisen E24 rapporterte den 10.7.2013:

«I en ny, stor internasjonal undersøkelse om korrupsjon hevder 4 prosent av de spurte i Norge at de har betalt bestikkelser til personer i det norske rettsvesenet.
– Jeg synes det er overraskende, og svært alvorlig, hvis dette stemmer, sier politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn i Økokrim til Aftenposten. Han kjenner ikke til noen eksempler på bestikkelser som skal ha foregått i det norske rettsvesenet».

Da kan man spørre seg, er det rart at Fredrik Kaltenborn ikke kjenner til slike korrupsjonssaker, når politiet ikke bare henlegger slike saker pga. “manglende kapasitet”, men heller ikke informerer om henleggelsen? Og ikke nok med det, når klageren oppdager henleggelsen og sender en påklage, blir klageren heller ikke informert om at politiet unnlater å sende påklagen til Statsadvokaten. (En slik påklage skal først sendes til politiet som skal sende den videre til Statsadvokaten for behandling). Og når klageren så etterlyser at påklagen videresendes, så forsøker politiet å ta motet fra klageren med en bløff om at klagen var fremsatt for sent og vil ikke bli realitetsbehandlet!

37 kommentarer til «Politiet forhindrer avsløring av korrupsjon i rettsvesenet»

 1. Dette er tragisk lesning, men dessverre ikke overrasket. Jobber selv med en sak hvor det er politi og advokat involvert og det er skremmende og samtidig interessant å se hva de finner det riktig å gjøre for å beskytte sine egne. Det kommer nok flere avsløringer i nær fremtid som også er svært godt dokumentert. Har akkurat vært i tingretten i saken i forbindelse med sivil stevning mot involvert advokat. Der ble jeg skriftlig nektet å gjøre lydopptak. Avgjørelsen var ikke begrunnet. Det var bare ikke lov å gjøre lydopptak i denne dommerens rettsal….. Hva er det de skjuler mon tro? Hva er det de er redd for skal kunne dokumenteres? Stå på videre Heidi. Du belyser viktige områder i forhold til vår rettsikkerhet. Sammen skal vi sette søkelys på denne ukulturen/korrupsjonen som går på bekostning av mange menneskers rettsikkerhet. Slik som dette skal det ikke være. rett og slett forkastelig.

 2. Korrupsjon innen politi og domstoler kommer sivende etter vært, ta bare med offentlig administrasjon i samme slengen, den er om mulig enda være. Klage til spesialenheten havna nok i samme skuff som saken begynnelse spesialenheten har vel i alle saker blitt henlagt eller havna i søppelsjakta, ingen politifolk meg bekjent til nå dømt for noe som helst.

  1. Kommer ikke sivende..
   våkne opp… helt fra 2. Verdenskrig tok slutt..
   Justismordet på Fritz Moen.
   Scandinavian Star.. en uskyldig død person ble dømt..
   Arne Treholt.
   Orderud saken..
   etter hvert kommer det flere.. og det har vært flere..

   1. Det er frimurer medlemskapet til alle dommere,advokater,politi jurister,og byråkrater , som gjør Norge til et korrupt rettssystem, hvor alt blir sentrifugert av medlemmene i frimurer
    losjen.Derfor blir ingen i det offentlige rettsvesenet straffeforfulgt.

 3. Gutteklubben har bukta og begge ender desverre ,sånn er det bare . Denne kultur er nedarvet fra arbeiderpartiet og kommunister de er spesialister på korupsjon på alle nivåer ,og er vanskelig og avdekke,da alle beskytter egene intresser . Håper ankesaken til Jensen avdekker litt når den kommer opp.

 4. Dette handler nok om mangel på kvalitetssikring og kvalitetsledelse, kan det se ut til.

  Tror det er mange systemer /direktorat / departementer i landet som kunne ha nytte av å innføre ISO 9001 standarden, slik at de må synliggjøre hvor “ting” svikter i form av avvik, når folk ikke gjør jobben sin.

  Spesielt når dette gir betydelig rettsusikkerhet for den enkelte. man blir jo da i realiteten rettsløs, når de som er satt til å forvalte Lov og orden ikke gjør det.

  1. Skulle tro de hadde nok på Politidirektoratet .. på de siste 4 år er der økt med 300 nye ansettelser…
   Hva gjør de der ? Bare helvetesmakt..

  2. Tror du burde holde munn, Jon Henrik Leere. Vi har lest nok av deg i Advokater som ikke anbefales. Hva med alle de lik som ligger igjen etter deg landet rundt? Du hevder jo at du har vært i hundrevis av rettsaker som sakkyndig. Hold din forbanna rottekjeft igjen. Du har ingen legitimitet igjen!

 5. Sikkert ikke rett fora, men prøver: Ble innkalt til avhør hos politiet etter noen kompiser bestilte Cannabisfrø i mitt navn, veldig morsomt syns vel de, stoppet i tollen…

  Husker avhøret veldig godt: DETTE ER IKKE NOEN STOR SAK, DET GJELDER I SÅ FALL ET BRUDD PÅ MATLOVEN, OG OMHANDLER SÅ-FORSKRIFTEN (§28). Hørte aldri noe mer etter det, men da jeg søkte jobb et år senere, og måtte fremvise utvidet politiattest, fikk jeg plutselig beskjed om at jeg var ilagt en påtaleunnlatelse (straffereaksjon) for brudd på NARKOTIKALOVEN. Av 940 søkere ble jeg innstilt som nr 1, men det hjalp lite, da jeg ble diskvalifisert grunnet dette. Resultatet av anken til POD kan dere nok tenke dere…

  Fengselsbetjent (inntil videre)

  1. cannabisfrø har ingen lukt but your story smells like shit lol.
   hempfrø inngår heller ikke innunder narkotikaloven sist jeg sjekket.

  2. Ja.. og på den måten prøver makteliten… å “kue” deg.. for du ser selv.. Ikke for noe annet enn å ødelegge dine muligheter..
   for hvilken straff ?
   Gjør du noe som ikke er bra som 3 åring,skal dine foresatte sette grensene slik at en 3 åring ikke gjør det igjen.
   Slik skal regelen fungere med straff når du er myndig… det er det som en gang var målet med straff..
   Men i ditt og mange andres tilfelle raserer staten livet til folk, for målet til statlig mafia er Kapitalisme,Globalisme og Kameraderi….
   Jeg tok utdannelse innen helse 1994. DA var det viktigste vi måtte huske… FOKUS PÅ PASIENT.
   I Dag.. 2017. er fokuset… SYKEHUS DIRIKTØREN`s LØNN..
   Med så mange pasientskader og klager.. inkludert meg selv og mange innen familie og venner.. står jeg trygt for det.
   Du har min fulle støtte.

  3. Noen bestilte en betydelig mengde av noe narkotisk stoff til min addresse i mitt navn. Plutselig kom 3 politi på døra, kasta meg på glattcelle uten å forklare hvorfor. Mens jeg satt der i ett døgn gikk de gjennom hele huset mitt på jakt, og sendte mld til barnevernet at jeg var alenefar og tatt med positiv test på narkotika. Ikke fikk jeg ringe advokat, ei heller lese gjennom hva som ble skrevet under avhør. Nesten 2 mnd etter dette, tar bv kontakt med mor og fjerner barnet FØR jeg fikk vite noe. Kom i bhg og skulle hente, og fikk kun beskjed om å kontakte min advokat.. helt crazy.. nå har det gått snart ett halvt år siden de frarøvet meg min datter HELT uten beviser og politiet klarer ikke fremlegge denne testen de mente jeg hadde tatt, og sier “saken er under etterforskning”. Fram til jeg får svar fra politiet er jeg “narkoman” og rettsløs.. for ett jævla system som tar livsviljen fra folk. Huff

 6. Du kan ikke klage på politiet i deres eget jurisdikt. Blir som å klage på lokale NAV-leder, du skal ha advokater med deg før noe går videre.
  Snuten er korrupt som en institusjon, gudskjelov er det fortsatt et par Serpico’er som holder det samlet, men har hørt om flere polititjenestefolk som ikke kan glede seg til å pensjonere seg og komme vekk fra all drittet, men ikke har mulighet pga opptjening av pp osv.

  1. Nytter desverre lite med advokater når lederen for losjen er politimesteren, samt dommere og advokater sitter som medlemmer i losjen.

   Glem rettssikkerheten i Norge, den finnes ikke. Eneste måten å unngå det på er å holde seg milevis vekk fra dem, helst immigrerte til et annet land.

 7. Jeg så Brennpunktprogrammet. Jeg ble meget sjokkert over den manglende viljen til å rette opp i egne feil og korrupsjon. Vi er svært mange som har blitt grundig lei av at enkelte dommere i Norge misbruker, eller legger seg under den minimumsstandarden som våre konvensjonsforpliktelser krever, som dommere er Grunnlovsforpliktet å følge. Det å få realitetsbehandlet saken og legge frem sannhet og bevis følger av nasjonal lov.

 8. Det er bare ikke til å tro. Ordløs.
  (Når slike ting skjer er det all mulig grunn til å tro at det er bevisst.)

 9. Hei.
  Ja.
  2014 var vi 2 personer som politianmeldte saksøker på å lyve under ed på eget vitne i Norsk Tingrett.
  En fullsatt Tingrett var vitne til at hun ble avslørt, reaksjonen til saksøker var avslørende.. han fikk det med seg..
  Det ble Dessverre ingen reaksjoner fra dommerpanelet…. dermed ble det politianmeldelse.
  Og tiden gikk….. Så jeg kontaktet dette korrupte politidistrikt….
  — Svaret jeg fikk… Saken var henlagt FØR den var etterforsket.
  Makten i Norsk Domstol har med hvor høy grad du har .. eller din ektefelle har i FRIMURERLOSJEN..

  1. For ca 20 år siden så hadde vi en episode i byen vår, min bror og meg ringte inn nyhetstips. (En lignende sak var blåst opp på nyhetene men gjaldt da en annen by) Det som skjedde så er at jeg om natten våknet av at en mann kommer inn på soverommet mitt og låser døren bak seg, jeg står opp av sengen og blir fysisk angrepet. Hvorpå jeg skriker og en Anne mann kommer og hamrer på døren og heldigvis får avverget ytterligere skade. Dette var folk jeg “kjente til”. Det hang slik sammen. Han som angrep meg var den som hadde begått udåden “jeg” tipset om, og han var sønn av ansatt i politiet. Og hans “medsammensvoren” arbeidet i den nyhetskanalen og var frimurer sønn. Jeg anmeldte. saken ble henlagt, uten forklaring. Selv med vitne som kunne bekrefte alt jeg fortalte. Snedig hva?

 10. Fascinerende lesning av saksgangen som du har lagt fram detaljert og oversiktlig. Her er det ÅPENBART at politiet og påtalemyndigheten bryter alle regler og rutiner (skjønt hvem vet, kanskje det for dem er rutinemessig å skalte og valte med rettsordenen slik det passer dem). Og det er vanskelig å tro at dette ikke er bevisst, at det bare skyldes slurv og uforstand.

 11. Takk for nok en ryddig oppsummering av en uryddig, men akk, så forutsigbar prosess. Det er trist og alvorlig, men veldig bra at du – som skriver rolig, saklig og godt – gjør nettopp det, Turid Heidi Dammann.

  Vi har parallelle og klassedelte rettssystemer i Norge. Ulikhet for loven dyrkes og praktiseres nærmest som om om det var en edel sport. Dvs. politi og dommere har dette til de grader under huden, at de er blitt dorske og gjør seg ikke engang flid med å skjule det. Jf. din anmeldelse av tingrettsdommer Kristian Jahr, og ikke minst årsaken til anmeldelsen – altså anmeldelsens innhold, som politiet besluttet at de ikke hadde kapasitet til å behandle.

  Gjennom mitt arbeide har jeg innsyn i en rekke enkeltsaker som involverer politiet, og jeg har etterhvert begynt å betrakte dem som en slags “underavdeling av NAV”. Dette er folk man må følge opp, passe på og passe seg for, fordi de har utvilsomt makt. Man skal ha lave forventninger til redelighet og kvalitet, men være glade når de gjør jobben sin fra tid til annen – for det hender selvfølgelig det også. Mest av alt er politihusene et sted de ansatte kan gå og være når de har stått opp og ikledd seg sin uniform og for store sko -og til de “tar på nattluen” og går hjem kl. 15, etter kanskje å ha patruljert litt i fine biler, eller henlagt en bunke anmeldelser. Hvis de har orket.

  Det er få offentlig ansatte som snakker mer åpent og selvfølgelig om ferier, helger, ettermiddager og fritid, enn politiet.

  “Nå har jeg nettopp kommet tilbake fra en ferie…fire uker…så jeg ber om forståelse for at det tar tid å komme inn i det”.

  “Nå skal jeg på ferie… en velfortjent ferie… så jeg kan ikke få gjort noe med dette før i neste måned.”

  “I morgen er det fredag, så jeg får ikke gjort noe med dette nå.”

  “Nå har det nettopp vært helg, så jeg har ikke fått gjort noe med dette.”

  Det faller dem så naturlig, men bærer bud om en ukultur der de er vant til å bli hyllet som helter når de sitter høyt til hest eller vagger rundt i full mundur.

  “Ring igjen på dagtid”, sa vakten på Drammen politistasjon da jeg ringte kl. 15:07 for å følge opp en politianmeldelse av den ufaglærte barnevernkonsulenten Helge Alne, som før øvrig VG har avslørt i flere artikler i den senere tid. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnevernsmilliardene/barnevernsmillionaer-mister-jobben-etter-vg-avsloering/a/24161786/

  Helge Alne samarbeidet med advokat Mette Yvonne Larsen i den såkalte “Drammensaken”. Larsen er godt over middels mektig, både som leder av Advokatforeningens menneskerettsutvalg, men ikke minst som en av en håndfull advokater som er sikkerhetsklarert av PST. Få advokater er meldt og felt flere ganger til og av Advokatforeningens egne disiplinærorganer, hvilket får absolutt ingen praktiske konsekvenser. Snarere ser uetisk virksomhet ut til å være et slags krav for å bli sikkerhetsklarert av PST.

  Det siste gjorde i alle fall at min anmeldelse av Helge Alne ikke bare ble henlagt i ekspressfart, slik du erfarte med Kristian Jahr, men også at navnet hans ble fjernet fra politiets registre, og erstattet med et konstruert tullenavn. Det er ganske fantastisk?

  Hvordan kunne det skje, og ikke minst hvorfor?

  Mye stod på spill. Saken var eksepsjonelt alvorlig, og gjaldt en brutal aksjon i et privathjem, der en syv måneder gammel baby ble brutalt revet ut av morens armer, vha to uniformerte politibetjenter, en ukjent og ukvalifisert kvinne fra barnevernet og den grenseløse innleide konsulenten som hadde juridisk ryggdekning var den sikkerhetsklarert advokaten.
  https://www.dt.no/barnet-ble-revet-ut-av-hendene-hennes/s/5-57-1862

  For å forstå dette, må man også forstå makten og de enorme pengestrømmene i norsk barnevernbusiness. Den private konsulenten, som så vidt jeg har fått opplyst har “helsefagarbeider” som høyeste utdannelse, hadde regissert og rigget en fullkomment uetisk omsorgsovertakelse der fosterforeldre var valgt ut til barnet allerede mens det lå i mors liv. Advokat Mette Yvonne Larsen hadde signert et vedtak som var til de grader hinsides, at til og med en fylkesnemndsleder opphevet det en måned etter aksjonen. Det er ikke hverdagskost, for å si det forsiktig.

  Politianmeldelser av folk med denne type kontakter, er i praksis like nytteløst som å anmelde en dommer. Åpen og redelig saksbehandling vil rokke ved alt nordmenn er blitt flasket opp med av selvgodhet og følelser av å tilhøre verdens beste rettsstat.

  Politibetjenter, politietterforskere og politiadvokater har kontor, kolleger, personlig beskyttelse, korte arbeidsdager, lange ferier, god lønn og høy sosial anseelse. Det siste er takket være en hær av politisk korrekte journalister som idylliserer og skjuler realitetene, og får de politikerne som til enhver tid er i opposisjon til å rope “Mer ressurser!” uten fnugg av interesse for å granske hvordan politiet opererer i praksis.

  Jeg ringte politiet i en annen sak, en fredag for noen uker siden. En blid dame på sentralbordet sa: “Nei, da må du ringe igjen neste mandag”. Jeg, som ikke har barn i skolealder, spurte om politiadvokaten jeg skulle snakke med var opptatt i møter, eller om han var på ferie, og den blide damen sa: “Han har skrevet at han er i retten, men… det ER jo høstferie så det er jo sannsynlig at han er på ferie.”

  “Ja”, sa jeg. “Det er jo det.”

  SÅ naturlig faller det politiet å jukse på fellesskapets bekostning, at ingen i organisasjonen har instruert sentralbordet om å lyve på deres vegne, og sådan kan de skjule at de er på høstferie, uten å bruke av annen ferie. Fikst, ikke sant?

  Frynsegodene i politiet er eksklusive, derom hersker liten tvil.
  -Og selvfølgelig er det nytteløst å politianmelde en dommer i Norge, dog ikke meningsløst, når anmeldelsens gang i systemet beskrives så enkelt og godt som du har gjort i din bloggpost.

  Politiets yndlingshenleggelseskoder er forresten “078” og “106”, som i praksis innebærer det samme, når de brukes om seriøse, veldokumenterte og alvorlige anmeldelser. “Dette er for alvorlig. Det vil ikke bare ramme anmeldte, men også anmeldtes stand og kolleger. Det vil ramme omdømmet til rettsstaten, og vi kan simpelthen ikke risikere det.”

  Kode 078:
  Henlagt pga manglende saksbehandlingskapasitet.

  Kode 106:
  Henlagt da det ikke foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.

  Det er bare å lære seg dem, først som sist.

  Samtidig er det viktig å snakke høyt om slike erfaringer, både av hensyn til andre som vil være bedre forberedt enn hva du var, (de kan ringe tidligere, og spørre om de skal bruke 078 eller 106) men også fordi det selvfølgelig finnes det redelige folk i politiet. Det finne politifolk som ønsker at ukulturen i ledelsen en dag skal feies ut og erstattes med sunn, etisk bevisste og handlekraftige folk, som ikke holder enkeltpersoner for narr, slik de har gjort mot deg.

  En av dem er Lill Karine Nielsen. Hun har jobbet 16 år i politiet, og skriver blogg om handler om “falske anmeldelser, hårreisende politietterforskning, varsling og justismord”. http://lillies.blogg.no/

  Mange har sett og hørt mitt debattinnlegg om rettssikkerhet, fra et møte i Polyteknisk Forening. Nylig er det publisert på nytt, noe redigert. Innholdet er minst like aktuelt i dag, og går til kjernen av din problemstilling – inhabilitet, samrøre, ukultur og sågar korrupsjon i domstolene.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZfMK6O2pbnY&feature=youtu.be

  Folk som er interessert i problemstillingen på systemnivå og som ønsker å bidra til å erstatte uredelighet med redelighet blant politi og dommere, er velkommen til å kontakte meg.

  Oslo, 27. oktober 2017
  Elin Gregusson
  Tlf.: 95857251
  Epost: elin@gregusson.com
  Twitter: @EGregusson
  Facebook: Elin P. Gregusson http://bit.ly/2y7JV5j

 12. Jeg hadde trodd deg uten dokumentasjon! At du dukumenter godt er ikke noen uting men jeg hadde klart meg uten noen dokumentasjon for å tro deg… Må ikke ha beviser, jeg vet hvor råttent systemet er, det er så råttent at selv div politi etterforsker politiet. Jeg har tatt farvel med norge og for godt så jeg slipper heldigvis å ha med dem å gjøre for all fremtid. Flyttet fra norge fordi det er et dritt korrupt land og heldigvis er jeg kommet på et sted hvor man blir hørt og tatt på alvor. Norge er noe herk, norge er stedet hvor korrupsjon er en daglig afære og likevel er konas land (philippines) stedet hvor man leser om mest korrupsjon i verden. Det er bare tullprat, det mest korrupte land i verden er norge, punktum. Naive normenn er som sauer, tror alt dem får servert som sannhet, spesielt om det er på tven (NRK, TV2, med mere) og enda mere trodd om det er servert av politikere. Dette vet politikerne om og utnytter folks blindhet til de grader at det fins ikke noen ord for nivået. Jeg har opplevd godtroende suppejøker på nært hold og noen er så hjernevasket at dem bokker å kneler for politikerne på tv: Når dem står fremfor slottet og bokker; vist på tv: Da har jeg sett folk reise seg fra sovaen og gjøre det samme; nemlig å bokke og nikke som noen programerte dokker fremfor tven. De reiser seg og bokker på samme tid som politikerne fornan slottet bokker på tven. Det der er helt utrolig at det er mulig? Helt shokkert at noen kan gjøre slik og enda mindre har jeg forståelse for at det er mulig å bli så kuræva lol- Om jeg fant noen logik i dette så hadde det vært flott men jeg finner ingen logikk i at noen vill gjøre sånt, alt jeg vet er at det er ikke bare noe som bare en person gjør men det er mange, sansynlig over hele landet…

  At personer lar seg kue på et sånt nivå er meg helt ubegripelig, men samtidlig når jeg har sett dette så forstår jeg hvorfor så mange ikke skjønner at norge er korrupt, dem er for hjernevakset for å skjønne det og dem lever i et slags “eggskall” hvor den eneste virkelighet er hva tven forteller dem.

  Jeg er oppriktig helt oppgitt over det norske folk; at det er mulig å bli så jævla hyppnotisert at dem ikke en gang skjønner sitt eget beste.

  Ikke rart at slike saker som dette får gå for døren uten at noen sier hallo; dette godtar vi ikke…

  Heldigvis er jeg ferdig med hjemmelandet mitt og flytta til et annet land. Kommer aldri tilbake til morbide norge. Heldigvis er kona philippinsk så jeg har ikke noen som vil dra meg tilbake dit 🙂

 13. Jeg anmeldte en toller til politiet for lovbrudd.
  «Dette kan ikke anmeldes til politiet, da det er en forvaltningssak», sa politiet.
  Jeg anmeldte saken til Toll-etaten, som måtte gjøres som en «klage», ikke anmeldelse.
  Klagen ble avslått. Og det var ikke overraskende, da han jeg klaget på satt i klagenemda.
  Jeg anket saken, og fikk avslag. Det var ikke overraskende, da han jeg klaget på også satt i ankenemda.
  Jeg anket saken inn for departementet, og fikk følgende svar: «Anken er behandlet, og avslått. Denne avgjørelsen er endelig, og kan ikke påklages eller ankes. Saken er unntatt offentligheten».
  Det var det.
  Jeg sendte et krav til Toll-etaten på Toll-etatens skjema for slike krav, om å få en utskrift av alt Toll-etaten hadde om meg i sin data base.
  Han jeg hadde klaget på ringte meg og sa: «Jeg vet hvorfor du ber om de opplysningene. De får du ikke».
  Det var det siste jeg hørte fra Toll-etaten.
  Jeg har en fil som inneholder printouts av alle mails, samt all skriftlig korrespondanse.
  Trist sak.

 14. jeg kjenner jeg koker innvendig, Heidi Turid. Hvor ble det av foreningen, Advokatklienters rettssikkerhetsforbund? En slik forening er noe vi trenger, men jeg er redd økonomi stopper oss? Når rasist-bloggen Human Right Service kan få 1.7 millioner i statsstøtte burde også denne foreningen få statsstøtte… har noen søkt???

  1. Knut Erik Severinsen vi er fire personer som driver Landsforeningen for rettsikkerhet. Foreningen har kontor i Bærum. Vi ønsker å søke støtte. Vi trenger og støtte til en åpen debatt som skal sette søkelyset på å bedre rettsikkerhet i Norge. Se https://www.lffr.no/
   Hvet du hvor bloggen Human Right Service har fått 1.7 millioner i statsstøtte?

 15. Ble påkjørt av en dame, som rygget i rundkjøring. Bilen ble skadet. Damen forsøkte å stikke av, men ble innhentet og stoppet. Ut av passagerdøren stiger det en sint og arrogant herremann, som nekter for forholdet, og påstår at det er hans bil. Vi blir enige om å skrive skademelding. Bilen stikker igjen av når jeg skriver skademeldingen. Det blir en lang etterfølgelse, av en bil som kjører ytterst ureglementert, over fortau, inn på sykkelsti, flere runder rundt rundkjøringer, og til slutt, vinglekjøring på motorvei, langt under fartsgrensen, der bilen holder på å bli påkjørt flere ganger. Jeg ber passasjeren ringe politivakta, pga. av det inntruffne, og at vi mistenker promillekjøring. Etter et par minutter i samtale med politivakten, får jeg så det oppsiktsvekkende svaret. Vakta hadde snakket med bileieren, så det dreiet seg definitivt ikke om promillekjøring !!! Hva, hva hørte jeg nå ??? Politiet legger på, og nekter å rykke ut ! Etter en total forfølgelse på 1.5 timer, ender vi i et gårdsrom, på bygda, der sjåføren forsvinner, imens en eldre sint person stiller seg ved siden av bileieren. Vi måtte bare pelle oss vekk, idet både han og bileier var forsikringsagenter, og at vi bedrev forsikringssvindel !!! Jeg anmelder saken hos Stavanger Politikammer dagen etterpå, etter råd ifra vårt forsikringsselskap. Det tok meg 1 time i vakta å få skrevet ned anmeldelsen, som jeg ikke kunne få kopi av. 3 dager etterpå, kommer henleggelsen, med denne her !

  Kode 106:
  Henlagt da det ikke foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold.

  Skaden på bilen beløp seg til kr. 15.000.- og jeg har siden ikke fått vite navn på fører, eller om fører hadde gyldig førerkort !

  Neida… intet å melde her ! 🙁

 16. Desverre ikke overraskende! Vi anmeldte politi og barnevernsansatte, der barnet var hentet uten grunn. De skremte vettet av barnet, som fikk angst etter hendelsen. De opptrådte hensynsløst og svært skremmende mot barnets 85 år gamle bestemor, som også sliter med angst og store søvnproblemer etter hendelsen! Selv om deres handlinger var av svært alvorlig karakter henla spesialenheten saken! Det viser seg at det er stor og alvorlig svikt i etater som er satt til å håndheve landets lover og menneskerettigheter. Det er viktig å løfte frem og belyse slike alvorlige brudd, så får en håpe at de på toppen våkner av sin dype søvn!

 17. Opplever det samme, korrupt rettsvesen. Har klager dommer inn for dommerutvalget, anmeldt han og både sorenskriver, henlagt, påklaget til statsadvokaten, politiet opprettholder henleggelsen. For jævlig 2,5 million taper jeg på dette. Saken er ikke ferdig for min del.

 18. Takk til dere som står frem. Regner mer et helvete fremover siden jeg applauderer denne bloggen. Se på hvor LITE oppmerksomhet media har brukt på sakene i politikken vest. Hadde det vært andre land vi absolutt ikke liker å sammenligne oss med hadde det vært skandaleoppslag me store bokstaver. Jeg kommer fra Finnmark og her er politiet gått av hengslene for mange år siden. Rettsaker føres gjennom systemet uten at tiltalte får sine bevis fremlagt. Selv ringrever som Tore Sandberg blir stoppet fra å legge frem beviser som ville gitt flere saker et helt annet utfall. Så jeg må nok stille meg store spørsmål om både dommere og politiets rolle og hvor stor påvirkning frimurere har .
  For å være ærlig. Jeg er godt voksen og livredd for å publisere dette. Jeg VET at jeg og flere blir både telefonavlyttet og overvåket.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.