Adv. Voie Danielsen får saken utsatt, men uten legeattest Hva skjedde . . . . adv. Voie Danielsen?

Det gikk ikke “på skinner” da saken skulle opp i Borgarting lagmannsretten i 2017 heller.

I planleggingsmøtet for ankesaken hvor adv. Kristian Voie Danielsen (adv. Bjørn I. C. Østbergs prosessfullmektig), dommer Vikanes og jeg deltok, hadde jeg sagt at det var viktig for meg å få ro til å forberede rettssaken de siste tre ukene før hovedforhandlingen.

Forrige gang klarte adv. Voie Danielsen å få nesten alle mine bevis avskåret like før hovedforhandlingen i tingretten. Dette gjorde at alle mine forberedelser gikk i vasken, jeg måtte både forberede en helt ny sakførsel på to dager og to netter, og samtidig utarbeide en rekke omgjøringsbegjæringer.

Torsdag 12. januar 2017

Nøyaktig tre uker til rettssaken skal begynne. Retten har gitt partene frist til i dag til å inngi sluttinnlegg, som oppsummerer partenes påstander, anførsler og bevistilbud. Jeg har jobbet i flere uker og har et stramt løp for å få alt riktig innen fristen løper ut ved midnatt.

Kl. 20:21, 20:22 og 20:23
Tre e-poster fra adv. Voie Danielsen med hans sluttinnlegg, og et omfattende prosesskrift med 24 nye bilag.

Kl.23:37
Jeg sender mitt sluttinnlegg på mail.

Fredag 13. januar

Jeg ser på gårsdagens mailer fra adv. Voie Danielsen. Hans prosesskrift fremsetter en rekke nye anførsler som jeg må imøtegå. Dette er en komplisert jobb som vil ta lang tid for meg og mine hjelpere.

På den annen side har adv. Voie Danielsen verken erkjent eller bestridt en eneste av mine anførsler. Det medfører at jeg må være forberedt på å bevise samtlige av mine anførsler.

Mandag 16. januar

Retten har satt frist for å levere faktisk utdrag i dag. Det er adv. Danielsen som skal lage det og sende kopier til retten og til meg. Jeg skal underskrive på et eksemplar dersom jeg finner det i orden, dvs. at ingen ting som jeg trenger, mangler. Dette eksemplaret skal så sendes til retten.

Kl.15:45 Mail fra adv. Danielsen med en lenke som jeg kan klikke på for å laste ned et PDF-dokument på 410 MB, med utkast til faktisk utdrag.

Kl.21.52
Jeg klarer ikke å få lastet ned PDF-filen med utdraget og sender e-post til adv. Danielsen.

Hei.
Jeg vil få noen til å komme og laste ned utdraget.
Det vil også ta noe tid å vurdere om ditt siste prosesskriv medfører behov for noe mer dokumentasjon.
Du vil få svar senest mandag på vedtakelsen, eller om det mangler noe.
Med vennlig hilsen
Heidi Dammann

Kl.22:41 Svar fra Danielsen.

Hei, og takk for tilbakemelding.

Dersom mitt prosesskrift foranlediger noe fra deres side, så må det nesten inn i et eventuelt tilleggsutdrag.

Det er for så vidt heller ikke innholdet i utdraget som sådant som du skal ta stilling til, kun om de bilag til prosesskrift og prosesskrift er med. Sett hen til at utdragsfristen er i dag, og at det ikke godt kunne produseres før sluttinnleggene var levert ber jeg deg om å prioritere dette.

Har du spørsmål om innholdet i utdraget, må du gjerne kontakte meg.

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner
Advokatfirmaet Hulaas AS
www.hulaas.no

Tirsdag 17. januar

Kl.15:41 Jeg skriver til retten.

Hei.

Adv. Voie Danielsen fikk frist til 16 januar med å lage faktisk utdrag. Han sendte en nedlastbar link til en pdf med det han har satt sammen til meg i går ettermiddag.

Jeg minner om at jeg har store lesevansker hvilket har hele tiden vært et vesentlig moment i saken.

Jeg trenger bistand av venner både for å laste ned utdraget og for å kontrollere at det som skal være med er med.

Ankende part har for første gang fremlagt sitt påstandsgrunlag natt til fredag den 13. januar 2017.

Jeg håper å kunne angi eventuelle bevis knyttet til ankende parts nye påstandsgrunnlag førstkommende mandag den 23. januar.

Da vil Voie Danielsen kunne la faktisk utdrag trykkes tirsdag. Da er det fortsatt en uke til saken skal begynne.

Det er også fordyrende og lite hensiktsmessig å lage to faktiske utdrag. (Et faktisk utdrag og så et tilleggsutdrag).

Jeg ber retten om å gi ankende part utsatt frist til etter tirsdag den 24. januar eller senere med å lage faktisk utdrag.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Onsdag 18. januar

Kl.13:08 Dommer Lund skriver:

Det vises til nedenstående e-post. Jeg skal administrere saken under ankeforhandlingen.

Det er for retten ikke noe problem at det eventuelt kommer et tilleggsutdrag. Ferdigstillelsen av utdraget må derfor ikke utsettes. Jeg noterer at utdragsfristen allerede har passert, og forutsetter dermed at utdraget er på vei i posten eller blir sendt uten opphold.

Vennlig hilsen
Christian Lund
Lagdommer

Kl.16:19 Fra lagmannsretten om hvilke dommerne som er satt opp i saken.

Hei.

(…)

Det er nå satt opp dommere i saken: lagdommer Christian Lund, lagdommer Therese Steen og ekstraordinær lagdommer Rakel Surlien.

Hvem som settes opp som dommere, avgjøres i ledelsen i vedkommende avdeling saken hører under.

Med vennlig hilsen
Borgarting lagmannsrett

Kjellfrid Eidem
seksjonssjef

Torsdag 19. januar

Kl.21:26 Mail fra meg som forteller at nesten alle de bilag som ble uriktig avskåret i tingretten, mangler i utkastet til faktisk utdrag.

Hei.

Jeg ber herved lagdommer Lund stille krav til ankende part om å gjøre grundigere arbeid med faktisk utdrag.

Så langt har vi sett at bilagene 4-15 og bilagene 17-27 til mitt prosesskriv av 7/7-2015 (tingrettens dokument nr.103), mangler.

Det mangler også bilag 1 til mitt prosesskrift av 3.8.2015 (prosesskrift og sluttinnlegg).

Alle disse bevisene er påberopt på ny i mitt prosesskrift til lagmannsretten av 29.02.2016.

Dette er en foreløpig rapport. Jeg fortsetter min gjennomgang og vil gi beskjed så snart jeg har en fullstendig oversikt.

Jeg minner ankende part om at også spørsmålet om saksbehandlingsfeil skal behandles. Jeg har anført i anken at alle avskjæringene var klart uriktige, og da må de avskårne bevisene være tilgjengelige i faktisk utdrag, slik at retten kan vurdere dem.

Dessuten skal lagmannsretten også behandle realiteten i saken, og ettersom det ikke er noen del av saken som ikke er anket av den ene eller den andre parten, så må alle bevis være med.

Jeg tror det er best at vedtakelse fra min side utstår til jeg har sett gjennom det ferdig trykte resultat. Dette blant annet på grunn av at noen av sidene må gjengis i farger med brukbar kvalitet, for at den informasjon de er ment å gi, skal fremgå.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Lørdag 21. januar

Faktisk utdrag er kommet, og jeg henter det på postkontoret. Det er tre eksemplarer på hver 537 sider.

En venninne har kommet fra Langesund for å bistå meg med å gå igjennom alle prosesskrivene i saken og sjekke at alt det som jeg har påberopt av dokumentbeviser, er med i utdraget; og at alt det som er i utdraget, har vært påberopt av adv. Østberg eller av meg. Det skal ikke ligge noen nye dokumenter som kan brukes til å overrumple meg under hovedforhandlingen.

Onsdag 25. januar

Vi har arbeidet på spreng i snart to uker for å imøtegå adv. Østbergs nye anførsler og finne motbevis. Det har tatt mye lenger tid enn jeg trodde. Jeg måtte henvende meg til og innhente råd fra flere jurister. Jeg har presset på fordi jeg var redd for at retten skulle avskjære min imøtegåelse dersom den kom for sent. En hjelper har jobbet i ett hele natten, jeg selv sov i to timer og stod opp igjen og fortsatte ved 5-tiden, for å få prosesskrivet ut mens det ennå er en hel uke igjen til hovedforhandlingen.

Kl.11:44 Sender prosesskriv med bilag som svar på adv. Voie Danielsens prosesskriv av 12. januar. Jeg sender også med en liste over de bilagene som manglet i faktisk utdrag. For sikkerhets skyld vedlegger jeg også kopi av alle de manglende bilagene slik at adv. Danielsen ikke skal ha noen unnskyldning for ikke å lage utdraget komplett snarest mulig. I alt 40 vedlegg i e-posten.

Vennligst finn vedlagt prosesskrift med vedlegg.

Vedlegg med navn på A eller B er bilag som manglet i utdraget.

Vedlegg med navn på 01- 13, er bilag til prosesskriftet.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Kl.13:02 Brev fra retten om endring i dommeroppsettet. Rettens formann, dommer Lund, er skiftet ut med Steingrim Bull.

Hei.

Endringer i dommeroppsett til ankeforhandlingen. Dommere blir: Steingrim Bull, Therese Steen og Rakel Surlien

Med vennlig hilsen

Borgarting lagmannsrett
Kjellfrid Eidem
seksjonssjef

Torsdag 26. januar

Kl. 15:51 Adv. Voie Danielsen sier han vil lage utdrag med alle innsendte bilag, men han varsler at han vil kreve avskjæring av både gamle og nye bevis. Hvis bilagene blir avskåret, betyr det at jeg ikke får lov til å bruke dem som bevis under ankeforhandlingen, selv om de ligger der i utdraget.

Jeg viser til prosesskriftet.

Jeg lager et tilleggsutdrag med de dokumenter som ønskes inntatt, samt de dokumenter som er nye i prosesskrift av 24. januar 2017.

I den forbindelse gjør jeg oppmerksom på at følgende bilag mangler i oversendelsen:

– Bilag 4, “Manglende bankutskrifter i 2003 og 2004”

– Bilag 16 “Notat, kravberegning fra Enrique Perez-Theron”

Disse må være meg i hende i løpet av morgendagen dersom de skal inn i utdraget.

For øvrig varsles det om at jeg vil kreve de fleste av de nye dokumenter som er fremlagt avskåret, da de er sendt inn for sent og ikke kan sies foranlediget av sluttinnlegget til Østberg. Det vil også bli opprettholdt at de bevis som ble avskåret av tingretten også må avskjæres av lagmannsretten. Grunnet kursfravær vil formelt prosesskrift om dette sendes inn på mandag f.k.

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner
Advokatfirmaet Hulaas AS
www.hulaas.no

I følge tvisteloven kan ikke adv. Voie Danielsen kreve avskjæring så sent:

§ 9-6. Uttalelser, innsigelser og avgjørelser om saksbehandlingen
(…)
(2) En part må sette fram innsigelser mot prosesshandlinger så snart parten har mulighet for det. Settes innsigelsen fram senere, kan den bare gjøres gjeldende hvis parten ikke var kjent med at det var grunnlag for å gjøre innsigelse, og det vil være urimelig om den ikke kan påberopes.

Adv. Voie Danielsen har hatt mulighet til å kreve avskjæring for lagmannsretten siden jeg påberopte mine bevis på nytt i prosesskrift av 29. februar 2016, for elleve måneder siden. Men denne lovbestemmelsen hjalp meg ikke forrige gang, tingretten ga ham medhold i avskjæringene én virkedag før rettssaken skulle begynne. Hva kan komme til å skje nå?

Adv. Voie Danielsen sier at han vil ta inn alle innsendte bilag. Men hva om det viser seg at han ikke gjør det?

Kl. 22:38 Jeg fastholder at det må trykkes et nytt utdrag når det har så mange mangler.

Til retten.

Jeg fastholder mitt krav om at det lages et nytt faktisk utdrag.

Det har ingen hensikt å trykke et tilleggs utdrag når faktisk utdrag har så mange alvorlige feil og mangler at jeg ikke kan skrive under på det slik det foreligger.

Jeg skal innarbeide faktisk utdrag i mitt innledningsforedrag og må få det nye faktiske utdraget i papirform i løpet av morgendagen fredag 27/1-2017.

Ankende part kan sende faktisk utdrag med budbil til meg. Det kan senest skje i morgen ettermiddag fredag 27/1.

Jeg ber om at faktisk utdrag trykkes denne gangen med tilstrekkelig blekk slik at hele utdraget er leselig.

– Jeg krever at de dokumentene fra mine prosesskriv som ankende part har unnlatt å ta inn i faktisk utdrag, blir tatt inn. Jeg minner ankende part om at også spørsmålet om saksbehandlingsfeil skal behandles. Jeg har anført i anken at alle avskjæringene var klart uriktige, og da må de avskårne bevisene være tilgjengelige i faktisk utdrag, slik at retten kan vurdere dem. Dessuten skal lagmannsretten også behandle realiteten i saken, og ettersom det ikke er noen del av saken som ikke er anket av den ene eller den andre part, må alle bevis være med.

(…)

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Fredag 27. januar

Kl. 12:17 Fra lagmannsretten om at de har mottatt mine to e-poster om faktisk utdrag. Og ny dommer, Halvard Hauge er i stedet for Rakel Surlien.

Hei,

Vi har mottatt dine 2 siste e-poster vedrørende utdrag. E-postene er lagt til rettens formann, Steingrim Bull som behandler disse.

Når det gjelder rettens sammensetning vil vi informere deg om at den vil bli satt med

1. Steingrim Bull
2. Therese Steen
3. Halvard Hauge

Mvh

Torun Trydal
førstekonsulent

Søndag 29. januar

Jeg begynner å bli nervøs for at jeg ikke skal få utdraget i tide i det hele tatt.

Jeg skal lage en disposisjon til foredraget hvor jeg angir, for hvert punkt, sidetallet i faktisk utdrag for bevisene jeg snakker om, slik at dommerne kan slå opp i sine kopier av utdraget og se hva jeg snakker om. Jeg skal også lage understrekninger i mitt eksemplar som viser hva jeg skal lese opp fra dokumentbevisene. Jeg vil også gjerne lime inn fargede faner i mitt eksemplar av utdraget, slik at jeg kan finne frem fort under hovedforhandlingen.

Kl. 16:41 Jeg skriver til retten:

Hei.

Jeg ber retten om veiledning som selvprosederende.

Jeg er i ferd med å lage mitt innledningsforedrag hvor jeg viser til bilag fra mine prosesskriv av 7/7-2015 og 3/8-2015.

Bilagene, som ankende part, ikke har tatt inn i faktisk utdrag er også påberopt i mitt prosesskriv av 29/2-2016.

Jeg har fortsatt ikke mottatt tilleggsutdraget.

Hva kan jeg gjøre hvis bilagene heller ikke blir tatt inn i tilleggsutdraget av ankende part?

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Mandag 30. januar

Jeg har sittet hele dagen med innledningsforedraget. Jeg har fortsatt ikke fått noe svar fra retten og sender en ny mail før jeg legger meg. Som alltid, sender jeg også kopi til adv. Voie Danielsen.

Kl. 23:54

Hei.

Jeg trenger svar på mailen nedenfor.

Jeg har fortsatt ikke mottatt noe tilleggsutdrag fra adv. Voie Danielsen, og rettssaken begynner om 3 dager.

Håper på tilbakemelding så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Tirsdag 31. januar

Min venninne Ellen Dahl har avbrutt sin ferie i Spania og kommer for å bo hos meg under rettssaken for å bistå meg. Slik var det også under hovedforhandlingen for tingretten i 2015.

Kl.09:08 Mail fra Voie Danielsen:

Turid Dammann

Tilleggsutdraget er sendt deg og retten i posten.

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner
Advokatfirmaet Hulaas AS
www.hulaas.no

Onsdag 1.februar

Kl.07:00 fra Voie Danielsen om omgangssyke

Undertegnede har fått akutt omgangssyke og har ikke anledning til å gjennomføre ankeforhandlinger i morgen.

Jeg antar at dette vil gå over raskt og vil kunne være klar slik at vi kan bruke dagene som er satt av i neste uke.

Jeg beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører.

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner
Advokatfirmaet Hulaas AS
www.hulaas.no

Kl. 13:29 fra dommer Bull om at adv. Voie Danielsen er syk og saken omberammes til fredag med fortsettelse mandag til onsdag. Det blir tre dager i trekk. Retten har tidligere fått beskjed om at jeg ikke kan ha mer enn to dager i trekk. I tillegg er saken berammet torsdag, fredag og tirsdag, onsdag i neste uke. Mandagen er fridag. Saken er ikke berammet mandagen. Allikevel spør ikke dommeren meg om det er greit for meg at vi nå bruker mandagen. Jeg er selvprosederende, jeg har innkalt vitner og laget en timeplan for å klare å føre saken min så profesjonelt som mulig.

Advokat Kristian Voie Danielsen
Turid Heidi Dammann

Jeg viser til e-post fra advokat Danielsen sendt kl. 07:00 tidligere i dag og nylig avholdt telefonsamtale jeg hadde med ham om hans helsetilstand. Det framgikk av samtalen at han natt til i dag ble rammet av akutt omgangssyke, og at det siden da verken er skjedd noen bedring eller forverring. Om situasjonen hans ikke bedrer seg i løpet av dagen, legger jeg til grunn at han har gyldig forfall i morgen, og at en omberammelse derfor framstår som sannsynlig.

Det beste vil være å unngå en omberammelse. For det tilfellet at han i løpet av dagen skulle bli så mye bedre at det ligger an til at han vil kunne møte i morgen, avtalte vi at jeg ringer ham i kveld, omkring kl. 19:00, for å høre om tilstanden. Jeg vil da ta endelig stilling til omberammelse og gi Dammann omgående beskjed per e-post.

I fall det blir bestemt omberammelse, vil nytt tidspunkt for oppstarten av ankeforhandlingen blir satt til fredag 3. februar kl. 09:00 og med videre fortsettelse mandag, tirsdag og onsdag i kommende uke. Med erfaring om at denne type sykdomstilstander ikke varer så lenge, framstår det nå som sannsynlig at advokat Danielsens sykdomstilstand ikke vil være til hinder for en slik gjennomføring. Det ses derfor ikke grunn til å fastsette ny oppstart lenger fram i tid.

Mvh
Steingrim Bull
lagdommer

Kl.15:07 Jeg sender mail til retten. Jeg purrer også på veiledningen som jeg ba om søndag 29. kl 16:31.

Hei.

Det er heller ikke i dag kommet noe tilleggsutdrag fra adv. Voie Danielsen i posten.

Jeg ber retten fortelle meg om hva vi gjør med dette?

Viser også til mailtråden nedenfor.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Kl. 15:34 fra Borgarting

Turid Heidi Dammann,

Det er sterkt beklagelig. Vi mottok våre tre eksemplarer her i morges. Men postgangen er ujamn, så du mottar trolig tilleggsutdraget med det første.

Uansett ber jeg advokat Danielsen ta med et ekstra eksemplar til ankeforhandlingens start.

Inntil videre må du inntil videre under din forberedelse av saken vise til dokumentets dato eller dokument- og eventuelt bilagsnummer. Så vil vi kunne finne hvert av de aktuelle dokumentene i tilleggsutdraget når du holder din innledning.

Mvh
For lagdommer Steingrim Bull
Torun Trydal
førstekonsulent

Kl. 19:41 fra dommer Bull

Advokat Kristian Voie Danielsen
Turid Heidi Dammann

Det vises til nedenstående varsel om mulig omberammelse.

Jeg har nå nylig hatt telefonsamtale med advokat Danielsen og forhørt meg om hans helsetilstand. Jeg beslutter at saken omberammes til fredag 3. februar kl. 09:00, med fortsettelse påfølgende mandag, tirsdag og onsdag, slik at den samlede varigheten på ankeforhandlingen blir som tidligere forutsatt, jf. også det tidsopplegg som er skissert i Dammanns sluttinnlegg. Jeg tilføyer at advokat Danielsen føler seg marginalt bedre nå, og at det derved framstår som fullt realistisk å gjennomføre ankeforhandlingen i samsvar med denne omberammelsen.

At Dammann ennå ikke har mottatt tilleggsutdrag, gir som nevnt i e-post tidligere i dag ikke grunnlag for noen ytterligere omberammelse. Men jeg tilføyer at advokat Danielsen i kveld opplyste at utdraget ble sendt samtidig med dem til lagmannsretten, og at han har utarbeidet noen ekstra eksemplarer av utdragene. Dersom Dammann ønsker det, vil hun hun derfor i morgen kunne oppsøke advokat Danielsens kontor på Helsfyr for å få utlevert et eksemplar av utdraget.

Mvh
Steingrim Bull
Lagdommer

Kl.21:09 Fra meg til retten.

Hei.

Jeg viser til mail mottat av dommer Steingrim Bull kl:19:41 i kveld: ” ..jeg tilføyer at advokat Danielsen i kveld opplyste at utdraget ble sendt samtidig med dem til lagmannsretten, og at han har utarbeidet noen ekstra eksemplarer av utdragene. Dersom Dammann ønsker det, vil hun hun derfor i morgen kunne oppsøke advokat Danielsens kontor på Helsfyr for å få utlevert et eksemplar av utdraget.”

Jeg ber om dokumentasjon på at adv. Voie Danielsen har sendt tilleggsutdraget til min adresse.

Jeg stiller meg undrende til at retten ber meg reise opp til adv. Voie Danielsens kontor for å hente tilleggsutdraget i morgen, den dagen rettssaken egentlig skulle begynt.

Jeg ber om at adv. Voie Danielsen blir pålagt å sende tilleggsutdraget til meg på mail i løpet av kvelden. Da jeg tidligere i saken har mottatt Voie Danielsens prosesskriv på mail og faktisk utdrag fikk jeg også som pdf fil i en mail den 16 januar 2017.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Kl. 22:41 Fra adv. Voie Danielsen – tilleggsutdraget

https://www.dropbox.com/[…fjernet…]/Tilleggsutdrag%20Sak%2015-192367ASD-BORG.pdf?dl=0

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner
Advokatfirmaet Hulaas AS
www.hulaas.no

Torsdag 2. februar

Ellen har kjørt meg til legen.

Kl.14:51 Jeg sender legeerklæring. Høyt blodtrykk. «Livstruende»

Jeg har fått så vedvarende høyt blodtrykk at jeg dessverre ikke er i stand til å møte i retten. Jeg viser til vedlagte legeerklæring av idag.

Det er ikke klart hvor lenge denne situasjonen vil vare. Jeg vil holde retten underrettet om utviklingen.

Jeg begjærer med dette saken omberammet.

Jeg viser til tidligere korrespondanse med retten om tilrettelegging i forhold til min helse. Det er ubetinget nødvendig at det settes av hviledager mellom rettsdagene, og det er nødvendig at det settes av tilstrekkelig tid slik at den ekstreme stressbelastningen kan unngås.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Legeerkæring.png

Kl. 15:13 Fra adv. Voie Danielsen til rettens formann, dommer Bull.

Lagdommer Steingrim Bull

Selv om jeg skal erkjenne at jeg skal være noe forsiktig, all den tid jeg selv hadde sykdomsfravær, finner jeg det besynderlig at dette skal dukke opp nå, samme dag som oppstart skulle ha vært. Jeg finner det også svært beklagelig at Dammann først gir beskjed om dette nå, all den tid jeg selv uten å være fullstendig frisk nå sitter med saksforberedelsen og er forberedt på å møte i morgen.

Denne saken har vært omberammet og utsatt en rekke ganger grunnet Dammanns helse. Det har ikke skyldtes forhold på Østbergs side.

Jeg viser også til forskrift -2008-12-18-1486 § 4 så gjøres det uansett gjeldende at den vedlagte legeerklæring ikke fyller vilkårene.

Med vennlig hilsen
Kristian Voie Danielsen
Advokat | Partner
Advokatfirmaet Hulaas AS
www.hulaas.no

(Jeg har lagt inn lenke til den nevnte forskriften på Lovdata. Paragrafen angir opplysninger som en legeerklæring skal inneholde dersom de er relevante og nødvendige for formålet. Hvis noen kan fortelle meg hvilken del av bestemmelsene i denne paragrafen som er brutt, vil jeg gjerne høre om det.)
Kl. 15:30 Fra meg til retten:

Jeg krever at adv. Voie Danielsen fremlegger legeattest for sin akutte omgangssyke som forårsaket omberamming av saken.

Med vennlig hilsen
Turid Heidi Dammann

Kl.16:55 Fra dommer Bull. Saken ombemmes.

Turid Heidi Dammann
Advokat Kristian Voie Danielsen

Det vises til legeerklæring vedlagt begjæringen om omberammelse. Det besluttes at ankeforhandlingen omberammes. Lagmannsretten vil ta kontakt med partene om nytt tidspunkt.

Mvh
Steingrim Bull
lagdommer

Fredag 3. februar

kl.15:25 Fra lagmannsretten: Ny tid: Om ett år.

Vi har reservert tid for en eventuell ankeforhandling i denne saken til

    Torsdag 1. februar 2018 kl. 09:00 i Borgarting lagmannsrett, Oslo.

Det er satt av 4 dager (1.-2. og 6. og 7. februar) til saken. Normalt varer rettsdagen til kl. 15:00.

Dersom parten har lovlig forfall eller ankeforhandlingen av annen grunn ikke kan holdes på det reserverte tidspunkt, må det gis beskjed om dette innen én uke.

Borgarting lagmannsrett
Kjellfrid Eidem
Seksjonssjef

7 kommentarer til «Adv. Voie Danielsen får saken utsatt, men uten legeattest Hva skjedde . . . . adv. Voie Danielsen? »

 1. Har ikke sett på maken til trenering og dårlig oppførsel fra adv. Voie Danielsen, og da tenker jeg ikke på sykemeldingen…alle kan bli syke, men at du Heidi, får tilsendt stadig nye dokumenter med endringer i rettsprosessen…og attpåtil langt ut på ettermiddagen, så du skal få kortest mulig tid til å gjennomgå og deretter tilpasse punkter i din egen prosedering, er jo helt på sinnsvakt og det er blottet for etisk tankegang…både hos nevnte advokat men også fra enkelte i rettsvesenet.
  Retten synes ikke å hensynta at du er selvprosederende uten de kvalifikasjonene motparten har i bunnen gjennom sin utdannelse og erfaring.
  Det synes som et spill på høyt nivå, hvor motparten til stadighet tukler med spillereglene og dommerne i tillegg skiftes ut…

  Når vi har et rettsystem som tillater at “folk” kan velge å prosedere sin sak, hvorfor blir da ikke reglene tilpasset ? DEN SVAKE PART SKAL HENSYNTAS…

  Du blir forsøkt skviset her Heidi…og motpart ser vel helst at du gir deg, men stå på. De må jo frykte deg også, hvis ikke hadde de ikke stukket så mange “pinner i hjulene” dine…
  Stå på !
  Når du først har fått et år på deg…legg ut om uretten som foregår, sjekk alle aktører nøye og knytt til deg gode personer som kan bistå. Det du utsettes for er jo relevant for ALLE som vil prosedere sin egen sak for fremtiden…

 2. Jeg er dypt sjokkert. Selv om jeg ikke burde være det. Nøyaktig samme adferd fra domstolene mot selvprosederende privatpersoner har jeg sett for kort tid siden. Den svakeste part utsettes for manipulasjon med prosessuelle regler som fører de rett inn i et grundig tap. Det settes opp kortere frister, det fremlegges stadig nye “bevis” fra en uetisk motpart, loven brytes av både dommere og advokater i skjønn forening uten at de rødmer engang. Intetanende mennesker blir dømt uten å vite at de saksøkt og ilagt flere titusener i saksomkostninger. Dommeren kaller det deretter “in absentia” og gir det et slags skinn av seriøs faglighet. Med beskjed om ankemuligheter hvis du er misfornøyd med domsslutningen.

  Jeg har opplevd noe av det samme som deg for flere år siden. Min advokat trakk seg med begrunnelsen at jeg ikke kunne betale mer enn jeg allerede hadde betalt. Vel vitende om at jeg hadde fått utvidet fri retthjelp. Det fikk ikke jeg vite da. Det ble holdt tilbake for meg som ikke visste bak frem på de manipulerende reglene advokater og dommere bruker mot den private part. Jeg hadde ingen kunnskap om fritt rettsråd og fri sakførsel og forskjellen på det. I ettertid fant jeg ut at rettshjelpen ble brukt opp i samarbeid med en annen advokat, mens jeg satt uten prosessfullmektig og var for syk til å føre saken min selv. Jeg ba retten om utsettelse og vedla legeattest som klart beskrev min hjertesykdom og at det kunne være fare for liv og helse dersom jeg ble tvunget til å møte som selvprosederende.

  Dommeren ringte meg privat dagen før rettsmøtet og prøvde å overtale meg til å møte allikevel. Han sa at det var ikke så “farlig”, det var bare noe “prating” som skulle foregå. Og det måtte jeg vel klare? Jeg sa nei, retten har fått legeattest. Rettsmøtet ble avholdt uten meg. Flere ting som senere skulle føre til et fullstendig tap for meg ble besluttet uten meg tilstede. I rettsboken fra møtet står det at jeg møtte ikke, og hadde ikke gitt noe beskjed om hvorfor(?) Dommeren skrev at retten ikke visste hvorfor jeg ikke møtte. Jeg har rettsboken, legeattesten og eposten som ble sendt til retten. All korrespondanse med advokater om rettshjelp og hvordan de manipulerte med sannheten. Alt er grundig dokumentert.

  Så grundig at Sivilrettsforvaltningen noen år senere ga meg ytterligere rettshjelp for å rette feilen. Men det ble også beslaglagt av et advokatkontor for å søke om rettshjelp. Sivilrettsforvaltningen sa oppgitt at de ikke kunne gjøre noe med det, og rådet meg til å komme meg unna det aktuelle advokatkontoret.

  Det er ti år siden. Motpartens advokat utnyttet dette grovt. En advokat som også har sittet i det lokale disiplinærutvalget til Advokatforeningen. Nå er samme spørsmål oppe til behandling i retten igjen etter ti år med konflikt. Nå har jeg lært hvordan det foregår og hva slags kaliber motpartens advokat er. Ti år av livet mitt er stjålet av advokater og jurister uten forankring i etiske og moralske regler.
  Det er dessverre så mange som opplever dette at det ikke kan kalles tilfeldig. Det er et mønster. Det må gjøres noe med.
  Det er utrolig flott at du skriver om det Heidi Turid Damman. Du inspirerer til å gjøre det samme. Jeg ser at jeg også må fortelle samfunnet hva jeg har blitt utsatt for. Jeg har innsett at det er nødvendig for at dette skal få en rettferdig utgang. Og for å advare og opplyse uskyldige mennesker.
  Dommere og advokater som samarbeider på denne måten skal og må få konsekvenser som er risset i stein for all fremtid.

 3. Hm. Jeg blir betenkt av å lese dette. Om jeg har rett, vet jeg ikke, men mine tanker er at Heidi herjes med fordi Østberg/Voie Danielsens sak er så svak og pinlig at den eneste måten de kan ha håp om å ta fokus vekk fra dette faktum på, er ved å stresse Heidi så mye at hun mister grepet under rettssaken og enten blir helt utslitt eller ikke oppdager at hun går i en av fellene de prøver å legge ut for henne, slik at de kan forlede både dommer og publikum til å tro at dette kun handler om at Heidi ikke vil betale Østbergs opprinnelige og “rettmessige honorar” (det vi andre kaller en årslønn, for øvrig). Ved å utsette å oversende materiale til Heidi til absolutt siste frist (hvilket selvsagt ikke er tilfeldig) og ved å prøve å få til at hun får tre dager på rad, eller to så intense at det blir for mye for henne, prøver de å psyke henne ut. Sammen med dommerbytte og en beleilig omgangssyke, virker dette mer enn suspekt. Heidi har etter flere års ufrivillig “utdannelse” i det spill som kan gå for seg i norske rettssaler, begynt å bli vanskelig å overkjøre, da hun har blitt klok av skade og fått et våkent øye for urent spill. Derfor må Østbergs (bl a gjennom denne bloggen) beviste udugelighet for all del ikke blottstilles, for da raser hele korthuset “saken” til Østberg/Voie Danielsen faktisk er, sammen.
  Jeg lurer forresten på om advokater er en yrkesgruppe som er hevet over regler andre må følge – Voie Danielsen har selv diagnostisert seg, gitt seg selv sykemelding og forutsett hvor lenge han kommer til å være syk (!)- noen legeerklæring foreligger ikke. Samtidig tillater han seg å betvile Heidis legeerklæring som er skrevet av en autorisert lege på fastlegekontoret hun oppsøker når stressnivået til slutt blir for høyt. Du verden hvor desperate disse små advokatpuslingene er – det de måtte ha igjen av respekt krymper raskere enn deres overtydelige spill avsløres. Og til uinnvidde leseres opplysning: Omgangssyke beregnes til 24 timers sykemelding i arbeidslivet – dette for å være på den sikre siden mht smittefaktoren. Voie Danielsen blir dårlig tirsdag kveld. Onsdag morgen “antar han at det kommer til å gå over raskt” og meddeler at han kommer til å bli bra nok til mandag! Slik inviterer han dommeren til å gjøre en feil, da saken kun ville gå over to dager i stedet for fire, med pause i helgen.
  Slik planlegger han et kupp samtidig som han oppnår at Heidi stresses maksimalt. Tenk å være så innbilsk og dum at han tror dette ikke vil bli gjennomskuet! Slik fremstår altså et såpeglatt eksemplar av denne motbydelig priviligerte yrkesgruppen. Han gjør Østberg en bjørnetjeneste ved taktikkeri han ikke overskuer og ved å vikle dem begge inn i et virvar som var stort nok fra før. Lykke til!

 4. Hei. Dette var sterk kost.
  Kjenner igjen samme taktikken fra forvaltnigen også. Man manipulerer tidsfrister og har ikke «funnet» dokumenter som vitterlig er innsendt.
  Må bare gratulere med sjakktrekket om å kreve legeerklæring fra adv. KVD. Snakker om å bli tatt med buksa nede. Det var fornøyelig lesning.
  Det du gjør her har jeg stor respekt for etter selv å ha hatt konflikter gående med forvaltningen og opplevd hvor dødsens slitsomt det kan være. Dette er nok hakket tøffere.
  Du er en pioner og vi får håpe helsa og figthing spirit holder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.