Advokater. En bransje uten skam Hva gjør man når egen advokat opptrer slik?

Hva gjør du når din egen advokat kommer uforberedt til rettssaken?
Heldigvis gjorde jeg lydopptak.

Jeg har her lagt ved noen lydklipp for å illustrere hvordan min advokat fra advokatfirmaet Østberg AS opptrådde da han skulle føre saken for meg i retten. Aller først en kort innledningsbemerkning fra dommeren.

Lydklipp 1:  Jeg hadde bedt om lengre tid i retten, men adv. Bjørn I. C. Østberg nektet å be om dette. Han fortalte meg at dommeren ikke ville gi oss mer tid. Men her forteller dommer Gard at han hadde lenge vært bekymret for at det ikke var avsatt nok tid.
Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.


Dommer: Jeg har lenge vært bekymret for den avsatte tiden er tilstrekkelig, men nå har jo da partene kommet frem til en omforent fremdriftsplan her, hvor vi skal være i mål på tirsdag ettermiddag. Jeg er veldig opptatt av at vi holder den planen. Det er alle muligheter for at ting sprekker hvis man ikke kjører stram regi. Det er dere innstilt på å gjøre her. Bare for å ta denne dagen så skal vi være ferdig med begge innledningsforedragene og dokumentasjonen pluss påbegynt partsforklaringen til RD. OK, da får du ordet, Jervell.


Lydklipp 2: Hør her hvordan adv. Bjørn I. C. Østberg begynner på sitt innledningsforedrag.
Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.


Dommeren: Ja, da er vi kommet til saksøktes innledningsforedrag
(Lyder av Adv. Østberg som stiller bordhøyden, pakker ut sine dokumenter, og blar og leter i papirene sine.)
Adv. Ø: Ærede kollega og motparter! Ja, Eh, jeg vet ikke helt, nesten ikke helt hvor jeg skal begynne, men, men eh, I utgangspunktet, så, eeh, har vi nå hørt, eh, eller vi har nå hørt J. sitt innledningsforedrag, eh, og sånn som denne siden ser på det, så eeh…, så tegner ikke denne fremstillingen, eh, sakens hele bilde.
Eeh det ligger ikke noe kritikk i det, eeh, og innledningsvis vil jeg si at, eh prosessfullmektigene har snakket sammen på forhånd i forhold til også hvordan eeh, man skulle legge opp, og da
hvis man ser på fremdriftsplanen, så har man i utgangspunktet sett at eeh, det kan bli utfordrende å følge tvistelovens system i forhold bare å gi bare utfyllinger og korrigeringer. Eeh, og i utgangspunktet så er jeg da satt opp med mere tid enn det J. er satt opp med, eeh, eh, og vi er også blitt enige om at vi skulle være litt fleksible når det gjaldt kjøreplanen selv om administrator her varslet noe helt, helt annet, men nå har vi jo, eh, for så vidt sprukket på kjøreplanen allerede.
Eeh, men, men særlig ift dette med, eh, med dokumentasjonen, eh, og fra denne siden så, så eh skal jeg gjøre en del dokumentasjon nå i mitt innledningsforedrag, men det er også lagt opp i stor grad til at eh, vårt vitne Enrique Perez-Terron eh, skal dokumentere eh dette som går på tall, eeh, regnskaper, oppstillinger, regneark og beregninger som da har fulgt med eh både i eh dette hjelpedokumentet som ligger i eh utdraget, eh og em …,og videre.
Dette hjelpedokumentet det starter på side 536 men det skal jeg komme tilbake til i det faktiske utdraget.
Dommeren: Hva er det det hjelpedokumentet begrenser seg til da?
Adv. Ø: Em, En gang til?
Dommer: Hva er det hjelpedokumentet begrenser seg til, eller hva er det det egentlig gjelder?
Adv. Ø: Nei, altså, hjelpedokumentet gje… er jo i utgangspunktet, eeh, et dokument som, som, som eh, for det første tilsvaret viser til i forhold til både beregninger av, av eeh, erstatningskrav, vederlagskrav, eeh de faktiske forholdene som ligger til grunn i forhold til, i forhold til, eh, verdiberegningen, eh goodwillberegning , eh, slike ting.
Eh, og det skal je, både Jæ… komme litt innpå, men eh vi skal også komme tilbake til det under, eeh altså når det gjelder dokumenteringen, eh,
… i forhold til det som da ligger til grunn for en eventuelt beregning, eh så, så vil, vil da Enrique Perez-Terron få en, en, en større del av, av-av, eh, dokumentasjonen der. Eh og det er jo derfor jeg også har lagt opp til såpass, eh .. (dommeren avbryter)
Dommeren: Det skjønte jeg ikke. Altså hva, skal han dokumentere noe, altså?
Adv. Ø: Ja, han skal gå igjennom eh en del av disse regnearkene og beregningene som blant annet ligger i, i hjelpedokumentet og og også som da har fulgt med i vårt prosesskriv da særlig av 3.12 eh, og videre 14.1, eh, eh 2013.
Dommer: Ja, ja, men det som ligger i saksforberedelsene, men her, skal vel han være sakkyndig vitne? Er det ikke meningen det?
Adv. Ø: Nei, fordi, nei, altså, han, han, han
Dommer (avbryter): Skal være vitne.
Adv. Ø: Han skal være vitne.
Dommer: Og hva er det han skal bevitne?
Adv. Ø: Han skal bevitne for sitt arbeid med gjennomgang av alle regnskapene, korrigeringen av regnskapene, hva som har vært feil i regnskapene, eh og hvorfor det er feil.
Dommer: Han skal gå gjennom regnskapene.
Adv. Ø: Gå igjennom regnskapene, (dommer avbryter)
Dommer: Det er det som er bevis, er det ikke det, hans forklaring om regnskapene?
Adv. Ø: Ja,
Dommer: Da vil han vel bygge på regnskapene da når han forteller om regnskapene eller bygger han på noe annet?
Adv. Ø: Han bygger på, han bygger på sin gjennomgang av regnskap, bilag, eeh, slike ting, men, men han, han syner jo også, eh han kan også i tillegg til det, og som vi har angitt, forklare om, om hvordan han gjennom sitt kjennskap til æh min part, altså THD, æh si noen ting om hennes situasjon og hvordan han oppfø, oppfatter hennes evne og mulighet å, å involveringer i, i forhold til en del punkter.
Dommer: Det er greit, for det er hans forklaring ikke sant, men det jeg ikke vil være noe glad i.
Adv. Ø: Ja.
Dommer: det er at han skal lese opp noen ting, altså foreta dokumentasjon i saken, være prosessfullmektig.
Adv. Ø: Nei, nei, altså tanken, tanken og lite, i forhold til dette bakspillet er å forklare altså, hvis retten har behov for å få forklaring på de tallene da, så.
Dommer: Det er greit. Altså, men da må han ta tak i noen konkrete tall. Skal han legge frem noe hjelpedokument, eller skal han da bruke …
Adv. Ø: Tank- tanken er at han da skal bruke på overhead og for å vise retten de fremstillingene som da er lagt fram æh og for å forkare det nærmere.
Dommer: Skal han da bruke dette hjelpedokumentet som, som et innlegg i saken, og så forklare det og vise det på en skjerm?
Adv. Ø: Både, både i forhold, altså hjelpe, hjelpe…
Dommer (avbryter): Det blir jo veldig rart, da. En ting, han må jo forklare seg muntlig.
Adv. Ø: Ja.
Dommer: Det er greit da hvis han lager tallstilling spesielt på en skjerm, eller jeg syns også det er greit å kunne få det fremlagt på et papir også. Som man kan ha det med seg. Ikke sant, ikke bare være avhengig av å notere veldig fort etter det som er på skjermen.
Adv. Ø: Nei.
Dommer: Skjønner?
Adv. Ø: Ja, altså, altså han, han, han skal ikke, han skal jo ikke dokumentere, dokumentere noe utover det som er (dommeren avbryter).
Dommer: Jo fordi det hjelpedokumentet som du viser til det bærer jo preg av å være et skikkelig innlegg i saken.
Adv. Ø: Ja, jeg, jeg er klar over det og det som, det som han skal dokumentere er jo de fakta opplysningene, ikke, ikke sine personlige oppfatninger eller meninger. Altså eh, de faktaopplysningene, men, men i alle tilfelle, vi har diskutert prosessfullmektigene i forhold til og satt av tid i forhold til det. Eeh, eeh og eh og jeg har for så vidt sånn ut ifra, eeh, ut ifra hvordan jeg da har da lagt opp til eeh mitt innledningsforedrag nå, lagt litt opp i forhold til det og eeh, hvis man da skal gjøre noe annet …enn så må jeg ta det på sparket og, og.
Dommer: Men det er bare snakk om hvordan, hvordan man skal, hva skal jeg si, administrere spørsmålstillingen.
Adv. Ø: Ja.
Dommer: til dette vitnet. Det er poenget. Da han trenger jo fakta. Og fakta det er jo i regnskapet. Er det ikke det? Og dokumenter?
Adv. Ø: På, på lik, på lik linje altså, altså i, i forhold til for eksempel eeh dette regne og oppstillingen som, som min kollega har vært igjennom på, som er fremlagt og som eeh, og som RD da har laget. Og som vi har gått igjennom dette personlige regnskapet som, som følger på side 245 og utover. Eeh, der kommer jeg til å bruke han til også gå igjennom, for han har gått igjennom de tallene, eeh og eh bruke han som i forhold til forklaring av hvorfor disse forskjellige postene da eh er feil og, og beregningene er feil.
Dommer: Det er greit, med hans kommentarer til side 245 følgende.
Adv. Ø: Ja, eeh så.
Dommer: Da har vi noe konkret.
Adv. Ø: Ja.
Dommer: Nemlig det dokumentet.
Adv. Ø: Ja, så, så, så det vil være konkret inn i eeh, det som da ligger i dokumentutdraget, æh, men så ligger det også i, eeh, vårt prosesskriv av, av, eeh 14 er det vel, januar, eeh som da ikke ligger i dokumentutdraget. Det er jo da bilag…eh, dok, dok 75.
Dommer: Ja.
Adv. Ø: Den der, der er det også. Der er det også fremlagt eeh, (blar) eller vist til en æh, god del æh, bilag ikke sant. Eeh, eeh, i, i forhold til disse kviteringene som, som, som da ligger i utdraget og hvor, hvor det er forklart, men, men der vil jeg istedenfor at jeg nå går igjennom, altså hvis jeg skulle dokumentert dette, så ville jeg gått igjennom, altså for å snu det litt, da. Kan jeg legge til grunn at retten har lest tilsvar, stevning og prosesskrivene og det innhold som ligger der. Er, anses det som dokumentert?
Dommer: Det innholdet som ligger, altså i selve prosesskriftene har jeg lest. Jeg har ikke dukket ned i bilagene.
Adv. Ø: Og da er det bilagene jeg ønsker å bruke Enrique til å forklare, slik at retten da også har mulighet til å kunne stille spørsmål hvis det er, er noe av det vi da har gått igjennom som er uklart i forhold til saken.
Dommer: Altså bare for å ha det som er uklart, men slik som jeg ser det, så er det prosessfullmektigen som dokumenterer
Adv. Ø: Ja.
Dommer: i saken og ikke et vitne.
Adv. Ø: Ja.
Dommer: Okey, så vitne forklarer seg, gjerne om et sånt dokument, men det er ikke vitnet som dokumenterer, altså da er det vitnet som overtar sakførselen, sånn skal det ikke være.
Adv. Ø: Nei.
Dommer: Det har jeg fortalt.
Adv. Ø: Da får vi prøve å så legge opp det på en best mulig måte. Eeh…Eeh, begge sider har jo for så vidt lagt opp til eh og det er jo også derfor man, man bevist når det gjelder fremdriftsplanen har lagt opp til at første vitne eh mandag morgen etter at, eller, for så vidt altså eh like etter at Enrique eh Perez-Terron eh har fått gått i gjennom det som dreier seg om regnskap og bilag og sånt noe, så på mandag, så har, har da æh saksøker vitnet Erik Laget, som da jo er regnskapsføreren. Så, så det er litt sånn i, i, hvordan, hvordan prosessfullmektigene har snakket om å gjøre dette på en, en, en mest hensiktsmessig måte ut i fra det tids…
Dommer: (avbryter) Det er veldig greit med regnskapsfører også som ..jeg har ikke noe imot det.
Adv. Ø: Ja
Dommer: Men han må jo forholde seg til dokumenter som er lagt frem i saken.
Adv. Ø: Ja, eh og,
Dommer: Og da snakker vi om regnskap og lignende ikke sant?
Adv. Ø: Ja, regnskap og ligninger (sic) [Adv. Ø skjønner tydelig ikke det påstandsgrunnlaget som EPT skal legge frem] og, og selvangivelser og nærings eeh.
Dommer: Ja, og jeg regner med at han Terron skal gjøre det samme.
Adv. Ø: Ja.
Adv. J (bryter inn): Men, er det noen andre oppstillinger, altså det er en oppstilling for eksempel på bilgodtgjørelsen [Bilgodtgjørelsen] og noen andre ting som er lagt fram som en del av prosesskrivene. Er det noen andre oppstillinger han kommer til å komme med?
Adv. Ø: Han skal ikke komme med noen nye oppstillinger i det hele tatt.
Adv. J: Nei, ikke noen nye, men (Adv. Ø og adv. J snakker i munnen på hverandre så litt vanskelig å høre) når han snakker om beregninger så er det de samme som er lagt frem
Adv. Ø: Nei, nei, det er kun og det er kun det som skal gå frem som er lagt frem fordi saksforberedelsene, de er avsluttet. Så det er vi enige om.
Adv. J: Det er ikke sånn at det kommer noen seinere eller …
Adv. Ø (avbryter): Nei, nei, eh.
Dommer: Det man kan gjøre er å lage en sammenstillende hjelpe dokumenter. Det kan man gjøre.
Adv. Ø: Ja.
Dommer: Ikke sant. Men det er ikke noen nye opplysninger.
Adv. J: Nei, nei, nye oppstillinger vil jo kunne kanskje ….
Dommer: Nei, hvis vi bare bruker de samme tallene (avbryter hverandre) en annen måte å regne på En annen type oversikt. En annen vinkling på det for eksempel. Det er helt greit altså.
Adv. Ø: Det blir eventuelt ting jeg, vi kunne på begge sider må jobbe med i løpet av helgen, i så fall.

(Blar i dokumenter) Ja, eeeh, eeh…. Denne siden eh, som man sikkert skjønner en helt annen oppfatning ææh av æh disse ææh, (blar) av æh, dokumentasjonen av, av hva leiren og, og hva Villmarksleiren er. Eeh, da særlig i relasjon til eh leiren. Eller urbefolkningen, urlandsbyen som eh, det da har blitt betegnet som i stevningen.
Verdier knyttet til deltakernes historie og kompetanse
Eh, og hva denne var på utløsningstidspunktet. Eeh, slik denne side ser det så eh, er eh de virkelig verdiene i selskapet ikke nødvendigvis de fysiske gjenstandene, men historien til menneskene, det vil si partene og konseptet, eh slik det ble bygget eh rundt dette. Dette skal vi komme tilbake til både under eh vitneforklaringer og også partsforklaringene.
Konseptet borte (pga samarbeidsproblemer)
Eh, utgangspunktet sånn som denne siden ser det eh, har vært at når partene skilte lag og samarbeidsproblemene tilspisset seg. Så forsvant dette konseptet som var grunnlaget for eh Villmarksleiren eller denne urlandsbyen. Eh. Det som eeh var det bærende elementet eeh, det var den felles historien som partene eh hadde å selge.
Leiren dokumenteres ved bilder og partsforklaring (ca. 2 minutter 20 sekunder)
Eeh, under saksforberdelsene så ble man enig om at man ikke skulle eeh ha befaring av leiren, eeh da dette skal dokumenteres via bilder. Vi har vedlagt eh, eh eller sendt inn noen bilder eh og det har også eh motparten.
Han holder på slik i 53 minutter ut over over de avsatte to timene. Han står og roter i nesten 3 timer med en rekke gjentagelser. Likevel klarer han ikke å dokumentere bevisene som ligger i faktisk utdrag. Dette kan dere høre i lydklipp 3 og 4 fra hans prosedyre.


Lydklipp 3:

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.

Adv. Ø: Eh, I utdraget på side 378 så har vi fremlagt eh,… akkulum…Eh, altså – eh, eh, eeh… … Akkumulert…
Dommeren: 378?
Adv. Ø: Ja, 378, der….
Dommeren: Er den dokumentert?
Adv. Ø: Den er ikke dokumentert. Eh, men jeg, jeg, jeg viser i hvert fall til at der foreligger det i hvert fall, der ligger det i hvert fall en akkumulert hovedbok. Eeh, eh på 464. Men det mener jeg vi har dokumentert…, det skal jeg bare dobbeltsjekke… Nei, muligens ikke. Eh… siden jeg ikke har markert der. Men der er det i hvert fall regnskap, balanse og resultat…
Dommeren: Men, du har ikke dokumentert noe der heller.
Adv. Ø: Nei. Eh…
Dommeren: Det var det jeg prøvde å finne ut av, da. Om det var dokumentert noe regnskap eller, men det har du heller ikke gjort. Annet enn disse skjemaene og…. Og sånne i forbindelse med ligningen, da.
Adv. Ø: Ja. Ja. Der ligger i hvert fall regnskap, balanse og resultat frem til kravet om utløsning ble fremsatt i 2010. Og på 466 så ligger det en nærings, en næringsoppgave beregnet fra, i 2010 fra første i første. Æh
Dommeren: Anser du dette som dokumentert, eller hva skal jeg gjøre med det?
Adv. Ø: Æh, det får, eh, He! Det får eh. Det får administrator ta stilling til. Ehm, ehm, det har vært et vanvittig tidspress i, i saken, og som min kollega var inne på, så hadde vi dårlig tid, eh, både på innledningen og for så vidt un, under veis, men eh.
Dommeren: Ja, ja.
Adv. Ø: Men dokumentene ligger der hvis æh, æh, hvis retten av eget initiativ ønsker å undersøke dem.
Dommeren: Kan du, da må du si noe om det i en replikk, da.

Lydklipp 4:

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.

Adv. Østberg Denne siden har anført, eh, at, eh, eh, selskapet har større gjeld enn det er verdier i selskapet. Det skaper da således en underbalanse. Underbalansen eller det tapet er uttreder forpliktet til å betale til selskapet jf selskapsloven § 2-34 tredje ledd. (blar)
Adv. Ø: Denne påstanden, den baserer seg på æh, både de kalkuleringene og beregningene som ææh, Terron har æh gjennomgått i forhold til eh, i forhold til ææh, selskapets æh regnskaper og også ææh, videre æh, det oppsettet som fulgte av våre prosesskriv, dok (blar) … Æh, vårt prosesskriv av (blar) …
Dommer: Viser du til? Er det ikke tatt inn i utdraget, er det ikke det da?
Adv. Ø: Ja, det det, det
Dommer: Er det ikke tatt inn i utdraget?
Adv. Ø: Selve prosesskrivene var ikke tatt inn i utdraget.
Dommer: Nei, ikke selve prosesskrivene.
Adv. Ø: Eeh.
Dommer: Dok noenogfemti var det det?
Adv. Ø: Det var dok eeeh.
Dommer: 75.
Adv. Ø: 75
Dommer: Det er datert, i januar
Adv. Ø: 14/1-13 også er det 3/12, det er to eh prosesskriv som dokumenterer, dette og … Det er dok 71 og dok 75. (blar) …
Dommer: Ja, men du kan ikke … (støy)
Adv. Ø: Argumentasjonen blir da som, som, som i, i, i disse, disse do-do-dokumentene. Æh og… (blar).
Adv. Ø: Jeg viser da for øvrig til den dokumentasjonen som ble gjort da, he he, i innledningsforedraget forøvrig, når det gjelder det punktet der. Æh, så er det spørsmål da om, om denne goodwillen.
Æh, og der æh anfører jo, anfører jo ææh, saksøker at det er en goodwill. Ææh, før man da skal ta en goodwillberegning så skal jo da lønnskostnader for arbeidsinnsats trekkes fra det resultatet goodwill, eventuelt skal ut æh, skal beregnes ut i fra… ehh, eh av en henvisning til ææh Holt æh Herredsrett som ææh ligger i ææh utdraget, når det gjelder goodwillberegningen. Eeh, em, eh, jeg går ikke inn i selve den.
Dommer: Jeg finner det ikke. Hvilken side er det, da?
Adv. Ø: Det skal jeg finne.
Dommer: Det er ikke paginert heller?
Adv. Ø: Nei, det er dessverre ikke, ikke det. Eh, jeg, jeg kom rett og slett ikke så langt. Æh, jeg, jeg løp, løp ut på tid som i min
Dommer: Er det den første dommen?
Adv. Ø: Ja, ja.
Dommer: Er det den fra retts, Rettens Gang 96?
Adv. Ø: Ja, 1996 (blar febrilsk i papirer)
Adv. Ø: Jeg kan, jeg kan bare lese opp æh sammendraget, ææh hvor det står at ”Ansvarlig selskap krevde rettslig fastsettelse av utløsningssum til avdød deltakers ektefelle. Selskapet skulle fortsette driften. Æh retten fastsatte avkastningsverdi på grunnlag av subst, substansverdien med tillegg av et beregnet goodwill. Etter korrigering æh, æh fremkom en gjennomsnittlig superprofitt som i dette tilfelle æh, kunne påregnes i fem år etter dødsfallet, og bestemmelsen i kjøpekontrakt fra 76 i om verdsettelse dersom deltakers ehh, eh deltageren benytter sin forkjøpsrett, ble ikke tillagt vekt. Saksøker hadde ikke krav på morarenter idet eh det var kreditmora. I denne dommen så fremgår det i hvert fall at … skal vi se (blar i papirene)…(Mumler for seg selv, blar videre) … Ja, det er vel på eh side 13 av, av 18. Ææhm … Hvor det fremkommer, ææhm (blar videre) … Ææm, nå skal jeg bare passe på at jeg ikke nå anfører den ene eller den andre partens, men, nei, jeg mener retten, re- altså, retten se- ser sa- saken slik, det begynner på side 11 av 18. Hvis vi da går videre til 13 av 18, så sier retten om goodwill:
“Beregning av goodwill foretas vanligvis ved at æh, det forsøkes beregnet hvor stor inntjening bedriften har utover den normale inntjeningen, superprofitt. Som normal inntjening regnes en inntjening som er tilstrekkelig til å dekke vanlige lønnskostnader, lønn til eier, og renter av den kapitalen som er nedlagt i bedriften og hvor selskapet ikke er belastet renter til andre. Den såkalte superprofitten beregnes for et antall år, og gjennomsnittet eh betraktes så som om den eh, så som den superfrelprofitt (sic) som kan forventes årli, årlig i fremtiden. Avhengig av bedriftens karakter fastsettes det hvor mange år sup, sup, superprofitten vil vare, og for å finne selskapets goodwill, beregnes den neddiskonterte nåverdien av den fremtidige superprofitten.”
Og som vi ser, neste setning, ved beregning av dette selskapets superprofitt, så tok retten da utgangspunkt i fremlagte regnskapstall fra årene 87 til 91, altså en fire-års periode. Og gjennomsnittet betraktes så som den superprofitten som kan forventes årlig i fremtiden.
Adv. Ø: Æh, vi har hørt i partsforklaringer fra begge parter, æh at det var veldig, veldig mye jobb med denne leiren, ææh selv om det var sesongbetont, så vet vi i hvert fall at [RD], han, han sluttet som vanlig snekker, æh og hadde dette som sitt eneste virke, æh fra æh i hvert fall 97, når man inngikk leiekontrakten, sannsynligvis både ett og to år før det. Han hadde riktignok en sykemeldingsperiode på et eller annet tidspunkt, eh, men eh, begge parter hadde dette som eh sin fulltidsgeskjeft eh eh, og man har i tillegg eh til det da begge parter har jobbet, og også hatt innleid en rekke leirledere i tillegg.
Eh, basert på ææh, basert på tallene som er fremkommet i forhold til antall gjester og hvor mange som må være deltagende i dette her, og hvor mange arrangementer eh, eh det skal ha vært, æh så æh så regnet jeg under hovedforhandlingen da fant jeg ikke da lappen min, men i hvertfall fant ut at det var snakk om da ut ifra den gjennomsnittsberegningen som, som æh man la til grunn, circa 1750 gjestedøgn, æh hvilket betyr at det må være langt mer enn en halv stilling, et halvt årsverk i forhold til, i forhold til de beregningene.
Og i hvert fall hvis man tar utgangpunkt i æh, æh, saksøkers pretenderte utgangspunkt for verdiberegning, så legger den opp til en mye, mye høyere omsetning i så tilfelle for, for utløsningsberegningen som hvert fall skulle tilsi at man da må bruke samme prinsippet i eh forhold til, i forhold til eh goodwillberegningen som vil tilsi at, at man snakker om hvert fall æh, en æh årslønn hvis ikke halvannet til to årslønner for å drive denne slik man fra motpartens side anfører at man må legge tilgrunn i forhold til verdiberegningsgrunnlaget. Og hvis man da ser på det gjennomsnittlige overskuddet så utgjør i så tilfelle fradraget for vanlig lønn, hvis man tar utgangspunkt i en vanlig industriarbeiderlønn, og sier at den er circa 470, som også gjenspeiler på en måte det overskuddet, og da vil jeg også vise eller, minne retten på at man både i stevningen når man hadde denne snittberegningen i forhold til prosenter slo sammen både det æh, som var betalt i vanlig lønn, og det som var beregnet i overskuddene, noe vi i denne siden påpekte eh, eeh i beregningen.
Basert på dette så anfører denne siden eh at når man da trekker normale lønnskostnader fra den, for den nødvendige arbeidsinnsatsen vekk, så vil det ikke være snakk om noe goodwill i dette selskapet. Så vil jeg gjerne komme med en liten kommentar i forhold til saksøkers forhold, i forhold til dette med, eh, goodwillberegningen og i forhold til, eeh… eh (blar i papirer) i forhold til. Vi har hørt under hovedforhandlingen at fra flere av vitnene, dette både fra vårt vitne i, i dag morges, eh. Æh, skal vi se, eh Straumann, eh eh og vi har også hørt det fra eh, fra eeh for så vidt de aller fleste vitnene, at, at det som var veldig mye verdt til partene, og det som gjorde villmarksleiren spesiell var denne historien eh, historien som, eeh, vi, eh, tok eh, og solgte, eller som var på en måte det spesielle ved siden av, selvfølgelig ved siden av beliggenheten.
Eeh, det man fra saksøker siden sier, at, altså at en forutsetning for goodwillen skal anses som en eiendel i denne sammenhengen er at verdien ikke kan anses som knyttet, er knyttet til personlige forutsetninger hos de deltakerne som fortsetter driften, og det er nettopp det denne siden mener det er, er særlig [THD] sin historie fra Alaska, fra denne grizzlybjørnen som har levd på taket, altså, disse historiene, som er det som eventuelt skaper goodwill for disse partene. Begge parter har for så vidt goodwill, men man skal ikke betale for den goodwillen, som den fratredende deltakeren i så tilfelle tar med seg, og RD, han vil ta med seg sin historie, og sin del av konseptet, når han trer ut av det. Konseptet er ikke lengre det samme.
Dommer: Du mener for begge parter, du, er det ikke sånn?
Adv. Ø: Ja, det vil gjelde for begge parter.
Dommer: Ja, det er personlig du mener kanskje, det personlige?
Adv. Ø: Den, den, den pers, personlige, altså goodwillen knyttes til hver enkelt person og når de splitter opp så skal man selvsagt ikke betale for goodwillen som ææh, eh er representert i en selv, eh eh som det da ble påpekt under punkt 2.3 i, i motpartens æh disposisjon å, og juridisk utdrag på side 112, altså til [adv J] sitt juridiske utdrag på side 112. Æh, så er det da en forutsetning for at goodwillen skal anses som eiendel i denne sammenheng, at verdien ikke er knyttet til personlige forutsetninger hos de deltakerne som fortsetter driften. Og på samme måte så vil det også være slik at den goodwillen som eventuelt tilligger den personen som går ut ei heller skal betales for. Eller medtas i beregningen.
(stille) Eh, …
Adv. Ø: Jeg går da videre til diskusjonspunkt 1.2, anført gjeld fra selskapet til …

Lydklipp 5: Her hører vi hvordan Adv. Bjørn I. C. Østberg fortsetter å rote til siste slutt. Adv. Østberg skal nedlegge påstand. Dette er vanligvis noen få setninger.

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.

Adv. Ø: Eh, da, eh, em, gjenstår det. (blar i papirer) Jeg har, jeg har laget et nytt påstands skrift, ææh. (blar) Så det er en presisering, ææh av påstanden. Ææh og da har jeg. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har ryddet litt, æhm, bare slik at, at i hovedsaken så nedlegges det påstand om nummer en, RD tilpliktes å betale til Villmarksleiren…
Dommeren (avbryter): Det er det samme som…
Adv. Ø (avbryter): Ja, samme…
Dommeren (fortsetter): xxx, eller? (vanskelig å høre)
Adv. Ø (fortsetter): …men så har jeg lagt inn punkt to, Villma-, ja og jeg, og det mener jeg egentlig konsumeres av nummer en, men bare for å presisere i forhold til da påstanden nummer to fra motparten, som er en påstand om, eh, om, om tilkj, æh altså æh fastsettelse av eeh, av RDs eh krav om betaling av gjeld fra selskapet, så ber vi oss frifunnet på det punktet.
Adv. Ø: Og jeg mener det konsumeres av vår påstand om at det skal innbetales en und, underbalanse, i utgangspunktet, at den ikke er nødvendig, men eeh (ler), når …
Dommeren (avbryter): (”Vent lite gran”) I hovedsøksmålet, ikke sant?
Adv. Ø: Ja.
Dommeren: Så er det krevd da en utløsningssum.
Adv. Ø: Ja.
Dommeren: Og utbetaling av en fordring
Adv. Ø: M-m.
Dommeren: Og dere mener at det er ikke grunnlag for noen av delene.
Adv. Ø: Nei.
Dommeren: Da er det bare å nedlegge påstand om frifinnelse.
Adv. Ø: Ja, bortsett fra at man, man, man har et krav da om en innbetaling av en underbalanse.
Dommeren: Men, frifinnelse på begge poster, det er to poster i hovedsøksmålet ikke sant?
Adv. Jervel (bryter inn): De mener at det er en underbalanse i selskapet det er krav om en innbetaling dersom man mener at det er…
Adv. Ø: (avbryter) Det, det…
Dommeren (avbryter): Selskapet, selskapet har et krav den andre veien?
Adv. Ø: Ja
Dommeren: Ja, da, og da er det et motsøksmål….
Adv. Ø: (avbryter) Ja, fordi, dette diskuterte vi i saksforberedende i forhold til….
(Flere snakker i munnen på hverandre)
Dommeren: Men eh, rettslig sett så blir det et krav den andre veien, og da hører det hjemme i et motsøksmål.
Adv. Ø: Ja.
Dommeren: Så hvis du mener at det skal være dom for det.
Adv. Ø: M-m.
Dommeren: Er ikke det nytt, da?
Adv. Ø: Nei, det er, det har vært påstanden, men eh, men-men-men det har blitt definert som en påstand i tilsvaret til ho-, eller i hovedsaken. Ææh, og vi diskuterte dette her i saksforberedende møte, med, med, med forrige administrator som, som mente at det, da var, var riktig, ææh sånn som jeg oppfatt…
Dommeren (avbryter): Det er jeg helt sikker på at det er.
Adv. Ø: Ja, for jeg har også tenkt at alt, at alt, alt annet, altså enn f-frifinnelse i forhold til…
Dommeren (avbryter): Hovedsøksmålet så er det frifinnelse, ikke sant, for det kravet?
Adv. Ø: Ja.
Dommeren: Frifinnelse for de kravene slik de er formulert. Og så må det da være en del av motsøksmålet å kreve betaling for både det ene og det andre. Det er vel en av de postene.
Adv. Ø: Ja, da, da, og da vil det da være slik at det som da står som vår påstand i hovedsaken punkt nummer én da egentlig, eh, blir påstand nummer en i motsøksmålet, da.
Dommeren: Ja, nå har ikke jeg sluttinnlegget…
Adv. Je (avbryter)Jeg kan gi deg utdraget…
Adv. Ø: Det er påstandsskriften, men det er, du kan få se slutt-, sluttinnlegget.
Dommeren: Sluttinnlegget. Vi starter jo der, gjør vi ikke det? Det er nedlagt påstand om det i innledningsforedraget.(støy) Side 84. Vi starter påstanden, ja, mumler. i hovedsaken. xx…skal betale ja (støy fra Østberg som leter i papirer). Du har ikke nedlagt påstand om frifinnelse?
Adv. Ø: Nei, for jeg mente at det ble, ble konsumert av –
(støy i opptaket, stemmer høres i blant)
Dommeren: … sluttinnlegget gir punkter under påstand i motsøksmålet.
Adv. Ø: Ja. (blar) Ja, da er det bare, da blir det påstand om frifinnelse i hovedsaken. Pluss en del saksomkostninger.
Dommeren: …påstander…….motsøksmålet (vanskelig å høre, spørrende tone)
Adv. Ø: Ja, men det blir jo helt feil, da.
(adv. Ø blar lenge i papirer).
Adv. Ø:Helt avslutningsvis, før klokken blir fire så, eh, eh, eeh så vil jeg eh minne om starten i går, ehm, hvor også tok opp ehm, regelen om at for det tilfellet at retten skulle mene at saken ikke er forsvarlig nok opplyst, så er det mulighet for fortsatte forhandlinger og utsettelse
Dommeren: Nei, Det vil vi ikke.

Lydklipp 6: Advokat Bjørn I. C. Østberg har brukt 300 timer á kr. 2000,-, hvorav 58 timer til å forberede seg etter siste prosesskrift, og ytterligere 25 timer til forberedelser mellom dagene i retten. Her hører vi hvordan han redegjør for at lovens tre vilkår er oppfylt i en erstatningssak. Da skal han klarlegge (1) at skadelidte har lidd et tap, (2) at tapet har årsakssammenheng med skadevolderens handlinger, og (3) at disse handlingene var uberettigede.

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.

Adv. Ø: Æh. Videre ææh baserer kravet om erstatningsak på ææh de innskudd på lån ææh som saksøktes foreldre ga til æh partene, æh og som [THD] igjen fikk fratrekk for i forbindelse med arveoppgjøret ææh, som forskudd på arv.
Adv. Ø: Dette var midler som partene hadde en enighet om æh at skulle investeres i eh, både leir og også løpende utgifter ææh og æhm. Vi har da både på utdraget, vært innom utdraget side 3, hvor denne, denne kalenderen med noteringer ææh på lån til partene, ææh ble eh gjennomgått og ææh, det disse summeringene da materialiserer seg på utdraget side 83.
Adv. Ø: (Blar i papirer)… æh, nei åtti……… (blar) nei,….fremføring, æh beklager,
Adv. Ø: (Blar)
Dommeren: Åttitre?
Adv. Ø: Nei, det er feil.
Dommeren: Javel.
Adv. Ø: Feil henvisning. (blar) … Det står (blar) … (mumler) … Det var åttitre (blar) … Jo, jo det er 83. Men, nå ble jeg litt usikker på om den er dokumentert.
Dommeren: Nei, den er ikke det.
Adv. Ø: Nei. Men det er i hvertfall [RD] sin oppsummering av alle summene.
(blar videre)
Både, eh bruddet på selskapslovens to-tyve om deltakers forvaltningsmyndighet, jf også selskapslovens §2-18 om daglig leders kompetanse, anføres å danne erstatningsgrunnlag. Eh som vi har vært inne på så mener vi også at det foreligger brudd på selskapslovens §2-7 ved at midler tilhørende selskapet og [RD] var sammenblandet. Æh og samlet sett så æh gir dette grunnlag for erstatning. Æh, oppe i det hele så vil det også være relevant i forhold til vurderingen ææh, dette styrkeforholdet mellom partene. [RD] kjennskap til [THD]s situasjon, noe som gjorde at hun enklere kunne utnyttes i den situasjonen.
Når parten eh, så sak søk eh er, har gjort et stort poeng av at bevissituasjonen, i og at tatt i betraktning at man, man æh, æh kommer, altså anfører erstatningskravet æh blant annet på æh forhold som kan danne æh, eller som er straffbare, at dette da øker beviskravet.
Æh, da har man æh, æh noen henvisninger ææh, til blant annet en lagmannsrettsdom. Akkurat til det så vil jeg jo si det at eeh erstatningskravet eh bygger jo på, eh helt riktig, korrekt, forhold som kan anses som straffbart, men eeh, eh saksøker har jo selv faktisk innrømmet eeh, flere av forholdene. Ææh, så det kan ikke, da være, ææh, det kan ikke da være slik at, at det da skulle ligge ææh, at man kan anføre et sterkere bevismessig krav, så lenge eh så lenge saksøker selv har innrømmet eh flere forhold.
Adv. Ø: Æh, relevant rettspraksis er æh, æh i forhold til erstatningsberegningen finner vi da eh, eh i mitt juridiske utdrag, og det er denne….dommen
Dommeren: Hålogaland?
Adv. Ø: Ja.
Adv. Ø: (Blar videre)
Dommeren: (Spør igjen).
Adv. Ø: Hm, ja. (blar videre)
Adv. Ø: Hvor ble den av? (Blar videre).
Adv. Ø: Og den begynner da, siden jeg ikke har paginert, etter den første dommen.
Adv. Ø: (Blar igjen).
Adv. Ø: Det som er litt spesielt med, med, med dommen er at, at, at her er det forhold både i forhold til et ANS og i forhold til eeeh, et AS.
Adv. Ø: Ehm, ehm (blar videre i papirer)
Adv. Ø: Og det som, eeh, det som også har vært ææh, har vært å merke seg er at, at når Hålogaland lagmannsrett kommer til at det er en erstatning til deltageren, som tilkjennes eeh, eeh, (blar mens han snakker) eh istedenfor at det er til ANS-et. Eeh.
Adv. Ø: Eeh. (leter videre i papirene).
Adv. Ø: Og her er det også eeh, basert på (blar mens han snakker) eeh, at den ene har gjort investeringer som den andre skulle gjøre like, like mye til, men.
Adv. Ø: (blar videre i papirene)
Adv. Ø: Jeg beklager, jeg har, jeg, det ble litt for liten tid til at jeg klarte å, å.
Dommeren: Du bare viser til dommen, du så.
Adv. Ø: Ja, da viser jeg til.
Dommeren: Vi gidder ikke å bruke tiden løper vekk.
Adv. Ø: Eeh, det siste punktet eeh, som vi må gå igjennom, eeh, som vi må gå igjennom er, eh, dette kravet om utlevering av firmaets eiendeler i form av all mail og annen kundekorrespondanse

Lydklipp 7: I dette lydklippet er vi tilbake til en episode fra begynnelsen av rettssaken. Her forhindrer adv. Bjørn Østberg dommeren fra å avskjære motparten når denne går over den oppsatte tiden. Dette fikk alvorlige følger for meg.

Klikk på trekanten til venstre for å høre.   Klikk her for å vise utskrift av opptaket.

Adv. Jervell:Så går jeg over på det som… heter gjeld til Turid Heidi Dammann.
Dommeren: Men den –
Adv. Jervell: Ver – ( i munnen på dommeren)
Dommeren: Den, den oppstillingen hans over privatregnskap, den har vært, det er den som er på side 245 følgende.
Adv. Jervell: M!
Dommeren: Ja. Skal vi se, eh, vi bør kanskje ta en pause nå. Vi har holdt på halvannen time – nesten.
Adv. Jervell: Ja, jeg har noe å gå gjennom.
Dommeren: Før vi tar pause?
Adv. Jervell: Ja, eller før ehh… altså som del av mitt innlednigsforedrag.
Adv. Østberg: Men vi… altså jeg… vi… ehh du skal få den tiden du trenger! (smilende i stemmen)
Adv. Jervell: Fordi ja, fordi ja… det tar sikkert noe kanskje som ikke du trenger.
Adv. Østberg: Nei-nei-nei, du skal få den –
Dommeren: (avbryter adv. Østberg ) Xxx (vanskelig å høre) … sier det sånn, men det lå liksom i kortene… jeg sa jo allerede innledningsvis, at jeg har litt dårlig tid med denne saken,…

Vi har hatt mye mediaomtale av adv. Amir Mirmotahari, som var villig til å gå svært langt for å hjelpe sin klient til å vinne saken. Men hva med alle de advokatene som blir kontaktet av motparten for at de skal gjøre en dårligere jobb for sin klient? Det er jo ikke noen usannsynlig problemstilling. I de senere årene har vi jo lært om “kampfiksing” i sporten. Hvordan kan en avsløre dette på rettslivets område?

3 kommentarer til «Advokater. En bransje uten skam Hva gjør man når egen advokat opptrer slik?»

  1. Dersom det var jeg som hadde stått slik og knotet ville jeg ikke blitt det minste overrasket om jeg hadde blitt avkrevd blodprøve, blitt ransaket, og fått razzia på døren av hundepatruljen.

    1. Det er ingen tvil om at advokater lar seg kjøpe av motpart. Det foregår mye mer av dette enn man tror. En advokat jeg snakket med sa saker blir som regel avtalt på forhånd….

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.